آدرس جلسات استان زنجان


ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره 

۰۹۱۹۶۷۴۲۶۶۵[iconbox title=”” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”momizat-icon-mobile2″ icon_align_to=”box” size=”32″ ][/iconbox]

تماس حاصل فرمایید

زنجان
سه شنبه (امید ) روز
مشارکت فرمت جلسه
16 الی 17:30 ساعت جلسه
فلکه هنرستان خیابان فاتح جنب مسجد النبی ساختمان هلال احمر آدرس
 
 چهارشنبه  روز
نشریه خوانی فرمت جلسه
 15 الی 16:30 ساعت جلسه
پارک بانوان فرهنگسرای زندگی آدرس
 
شنبه روز
قدم فرمت جلسه
9 الی 10:30 ساعت جلسه
اتوبان 22 بهمن پارک رجایی فرهنگسرای کوثر آدرس

طارم

شنبه

روز

نشریه خوانی و پرسش و تجربه

فرمت جلسه

14:30 الی 16

ساعت جلسه

روستای قارقولی چم مدرسه

آدرس

 

طارم

چهارشنبه

روز

مشارکت

فرمت جلسه

9:30 الی 11

ساعت جلسه

روستای گیلانکشه ورزشگاه

آدرس

 

یکشنبه

روز

نشریه خوانی و قدم

فرمت جلسه

15 الی 16:30

ساعت جلسه

روستای تشویر بهداری قدیم

آدرس

قیدار

یکشنبه

روز

مشارکت و قدم

فرمت جلسه

15 الی 16:30

ساعت جلسه

فرهنگسرای ارشاد

پنجشنبه

روز

سنت و قدم

فرمت جلسه

10 الی 11:30

ساعت جلسه

فرهنگسرای ارشاد

آدرس

دوشنبه

روز

سنت و قدم

فرمت جلسه

15:30 الی 17

ساعت جلسه

خیابان طهماسبی روبروی تامین اجتماعی فرهنگسرای ارشاد طبقه  دوم سالن اجتماعات

آدرس