شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

زنجان

یکشنبه

چهارشنبه

11
الی
13

واتساپ

آرامش
خانمها

مشارکت 

 

زنجان

جمعه

10
الی
11:30

فری کنفرانس

آرامش
خانمها

مشارکت