شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

زنجان

دو شنبه

11
الی
12:30 

اسکایپ


هدیه الهی
خانمها

مشارکت 

 

زنجان

یک  شنبه

چهارشنبه

9
الی
13

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09196742665
 

آرامش
خانمها


مشارکت

زنجان

چهارشنبه

15
الی
17:30 

فری کنفرانس


خانمها


مشارکت