شماره تماس استان فارس

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

18 
الی19:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

21الی22:30

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

12الی13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

20:30 الی 22

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

15:30 الی 17

بهشت

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز


پنج شنبه

18 الی 19:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

9 الی 10:30

پرپرواز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

 مسیرخوشبختی

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین دختران

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت


 فری کنفرانس
09917471838

ناراتین پسران

شیراز


سه شنبه

18 الی 19:30

مسیرآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین  دختران

شیراز

دو شنبه

20 الی 21:30

معجزه

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

20:30 الی 22

مسیرسبز


قدم

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

12الی13:30

نسیم دوستی

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

10الی11:30

روزنه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد آگاهی

مشارکت

 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال امید

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16الی17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

ظفرآباد

سه شنبه

19 الی 20:30

زندگی دوباره

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

یک شنبه

17 الی 18:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس