شماره تماس استان فارس

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

18 
الی
19:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


شیراز

چهار شنبه

19 
الی
20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

21
الی
22:30

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

12
الی
13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

21
الی
22:30

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی
11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

15:30 الی 17

بهشت

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز


پنج شنبه

19 
الی
20:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

9 الی 10:30

پرپرواز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

 مسیرخوشبختی

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین دختران

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت


 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین پسران

شیراز


سه شنبه

18 الی 19:30

مسیرآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین پسران

شیراز

دو شنبه

20 الی 21:30

معجزه

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز


قدم

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

17 الی 18:30

مسیرسبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

12
الی
13:30

نسیم دوستی

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

10
الی
11:30

روزنه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد آگاهی

مشارکت

 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11
الی
12:30

نهال امید

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16
الی
17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

ظفرآباد

سه شنبه

19 الی 20:30

زندگی دوباره

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

سه شنبه

12
الی
13:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس