شماره تماس استان فارس

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

یک شنبه

پنج شنبه

17 الی18:30

15 الی16:30

بوستان هاشمی

مشارکت

بلوار عدالت شمالی – بوستان هاشمی – آخر پارک – اتاقک NA

شیراز

سه شنبه

21الی22:30

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

21 الی22:30

20.30 الی 22

مسیرسبز جنت

قدم

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

20:30 الی 22

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

20 الی 21:30

معجزه

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت


 فری کنفرانس
09917471838

ناراتین پسران

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد آگاهی

مشارکت

 فری کنفرانس

ظفرآباد

سه شنبه

9:30 الی11

9:30 الی11

زندگی دوباره

مشارکت

نرسیده به پلیس راه فسا – بعد از منطقه ویژه اقتصادی – روستای ظفرآباد – خیابان گلزارشهدا – حسینیه شهدا

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

 مسیرخوشبختی

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین دختران

شیراز


سه شنبه

18 الی 19:30

مسیرآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین  دختران

شیراز

شنبه

17 الی18:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

یک شنبه

17 الی 18:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16الی17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

15:30 الی 17

بهشت

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد .

شیراز

چهار شنبه

12الی13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس


شیراز

دو شنبه

12الی13:30

نسیم دوستی

مشارکت


 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

10الی11:30

روزنه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

9 الی 10:30

پرپرواز

مشارکت

پارک پرواز