شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

سه شنبه 

16
الی
17:30 

امید

مشارکت

فری کنفرانس

قزوین

شنبه 

10 الی 11:30

نیایش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

قزوین

پنج شنبه 

17:30 الی 
18 

طلوع

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

آبیک

چهار شنبه 

9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد 
قمر بین

آبیک

دوشنبه 

15 الی 
16:30 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل
کتابخانه

شهر 
صنعتی
الوند

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

تا 
اطلاع
ثانوی
تعطیل
میباشد