آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

سه شنبه 

16
الی
17:30 

امید

مشارکت

فری کنفرانس

قزوین

شنبه 

10 الی 11:30

نیایش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

قزوین

پنج شنبه 

17:30 الی 
18 

طلوع

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

آبیک

چهار شنبه 

9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد 
قمر بین

آبیک

دوشنبه 

15 الی 
16:30 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل
کتابخانه

شهر 
صنعتی
الوند

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

تا 
اطلاع
ثانوی
تعطیل
میباشد

 

چهارشنبه اول هر ماه جلسه استان بصورت مجازی در واتساپ برگزار میشود