بازدیدها: 3998

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت 

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بروجرد

چهارشنبه

15الی16:30

امید

هفته اول مشارکت آزاد و پرسش و پاسخ، هفته دوم سنت،
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم اداری

چهار راه فاطمیه- پارک معلم
نماز خانه

بروجرد

دو شنبه

9:30 الی11

رهایی

هفته اول مشارکت و پرسش و پاسخ ،هفته دوم مشارکت و نشریه خوانی ، هفته سوم مشارکت و قدم ، هفته چهارم مشارکت و اداری

چهار راه فاطمیه- پارک معلم
نماز خانه

دورود

چهارشنبه

15الی16:30

اتحاد

هفته اول مشارکت آزاد و پرسش و پاسخ، هفته دوم سنت،
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم اداری

خیابان 45 متری
بهزیستی

دورود

دو شنبه

15الی16:30

آرامش

هفته اول قدم، هفته دوم نشریه خوانی
هفته سوم سنت، هفته چهارم پرسش و پاسخ

خیابان 45 متری
بهزیستی

ازنا

سه شنبه

10 الی11:30

آرامش

هفته اول پرسش و پاسخ، هفته دوم قدم
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم سنت

بهزیستی

الیگودرز

جمعه

10 الی11:30

آرامش

هفته اول پرسش و پاسخ، هفته دوم کارکرد قدم
هفته سوم سنت، هفته چهارم موضوع آزاد

خیابان فردوسی شرقی

حسینیه علی ابن ابی طالب

الیگودرز

سه شنبه

15الی16:30

امید

هفته اول مشارکت و آزاد، هفته دوم سنت
هفته سوم قدم، هفته چهارم اداری

میدان علی ابن ابی طالب
حسینیه علی ابن ابی طالب

الیگودرز

جمعه

8:30  الی   10

پارک شهر-جنب کتابخانه