استان لرستان

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات

با شماره (09924407161)

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

دورود

دو شنبه 

15
الی
16:30

آرامش

مشارکت