تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت شش ماه اول

ساعت شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بروجرد

چهارشنبه

16الی17:30

15:30الی17

امید

هفته اول مشارکت آزاد و پرسش و پاسخ، هفته دوم سنت،
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم اداری

چهار راه فاطمیه- پارک معلم
نماز خانه

دورود

چهارشنبه

16الی17:30

15الی16:30

اتحاد

هفته اول مشارکت آزاد و پرسش و پاسخ، هفته دوم سنت،
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم اداری

خیابان 45 متری
بهزیستی

دورود

دو شنبه

15الی16:30

15الی16:30

آرامش

هفته اول قدم، هفته دوم نشریه خوانی
هفته سوم سنت، هفته چهارم پرسش و پاسخ


خیابان 45 متری
بهزیستی

ازنا

سه شنبه

15الی16:30

16الی17:30

آرامش

هفته اول پرسش و پاسخ، هفته دوم قدم
هفته سوم نشریه خوانی، هفته چهارم سنت

بهزیستی

الیگودرز

جمعه

10 الی11:30

10 الی11:30

آرامش

هفته اول پرسش و پاسخ، هفته دوم کارکرد قدم
هفته سوم سنت، هفته چهارم موضوع آزاد

خیابان فردوسی شرقی

حسینیه علی ابن ابی طالب

الیگودرز

سه شنبه

15:30الی17

15الی16:30

امید

هفته اول مشارکت و آزاد، هفته دوم سنت
هفته سوم قدم، هفته چهارم اداری

میدان علی ابن ابی طالب
حسینیه علی ابن ابی طالب