آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

جهت ادریافت اطلاعات بیشتر با شماره09114153813 تماس بگیرید.

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عباس آباد

دو شنبه

9الی10:30

9الی10:30

رز بانوان

قدم، سٌنت، مفاهیم 
نشریه خوانی، پرسش
ٍ پاسخ، اداری

 فری کنفرانس

عباس آباد

چهار شنبه

15 الی 16:30

16:30 الی 18

رز بانوان

مشارکت

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

امید
بانوان

مشاركت موضوعي
نشريه خواني
مشاركت آزاد
قدم
پرسش و پاسخ
پنل
موضوع كارگاهي
سنت

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

14:15 الی 14:45

15:15 الی 15:45

امید
بانوان

تازه واردین

 فری کنفرانس

ساری

 یک شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

شهامت

:قدم ومشارکت آزاد
نشریه خوانی
سش و پاسخ، موضوع، پنل

 فری کنفرانس

چالوس

پنج شنبه

10 الی11:30

10 الی11:30

آرامش
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

حامی ناراتین

09114388546

چالوس

یک شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

چالوس

چهار شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

 آرامش

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانیپرسش و پاسخ

 فری کنفرانس

چالوس

دوشنبه

9 الی 9:50

9 الی 9:50

همدلی

تازه واردین

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

چالوس

دوشنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

همدلی

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

چالوس

چهارشنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

همدلی

قدم سنت

نشریه خوانی

پرسش و تجربه

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

بابل

یک شنبه

9الی10:30

9الی10:30

طراوت

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

بابل

سه شنبه

9الی10:30

9الی10:30

طراوت

قدم سنت 
نشریه خوانی
پایان فصل
پرسش و پاسخ

 فری کنفرانس

بابل

دو شنبه

14:10 الی14:55

 آرامش 

تازه واردین

 فری کنفرانس

بابل

دو شنبه

14 الی 14:5515 الی 16:30

15:10 الی 15:5516 الی 17:30

 آرامش 

تازه واردین

مشارکت

جلسات روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری برگزار می گردد.(در صورتی که شهر بابل در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرد جلسات به صورت مجازی و در فری کنفرانس برگزار می شود.)
آدرس: بابل، کمربندی غربی، توحید 41، حسینیه صائمی

بابل

چهار شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

 آرامش 

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

فریدون کنار

یک شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

اوج

مشارکت
نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس

بابلسر

 سه شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

بابلسر، خیابان پاسذاران، جنب
کلینیک شهیذ صالحی، روبروی رستوران
تبریزی، کتابخانه شهیذ صالحی

بابلسر

 سه شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

آرامش

در صورتی که شهر بابلسر در وضعیت قرمز کرونا باشد جلسه گروه آرامش به صورت مجازی و در فری کنفرانس برگزار می شود.

 فری کنفرانس

رامسر

 شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

همنوا

مشارکت

 فری کنفرانس

تنکابن

یک شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

تنکابن

 سه شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

آرامش

  قدم سنت مفهوم 

 نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کلاردشت

 سه شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

سرو

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

نوشهر

چهار شنبه 

15 الی16:30

16 الی 17:30

کاج

مشارکت


آدرس جلسات حضوری:

 نوشهر، روبروی باغ نوید، فنی وحرفه ای، سالن آزمون

نوشهر

دو شنبه 

14 الی 14:5015 الی 16:30


15 الی 15:50

16 الی 17:30


کاجتازه واردینمشارکت قدم مشارکت
سنت  مشارکت نشریه خوانی مشارکت پرسش و پاسخ


آدرس جلسات حضوری:

 نوشهر، روبروی باغ نوید، فنی وحرفه ای، سالن آزمون

نوشهر

 شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

خودشناسی

نشریه خوانی
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

 فری کنفرانس

نوشهر

 سه شنبه

10 الی11:30


11:30 الی 11:45

9:30 الی 1010 الی11:30

خودشناسی

مشارکت،


تازه واردین

واتساپ 

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

نوشهر

 پنجشنبه

16 الی 17:30

16 الی 17:30

ناراتین قاصدک 

مشارکت 

حامی ناراتین

09114388546

مرزن آباد

دو شنبه 

15 الی16:30

15 الی16:30

مهر

مشارکت

شریه خوانی

تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری برگزار می شود .  آدرس : سالن کنفرانس شهرداری مرزن آباد 

مرزن آباد

دو شنبه 

15 الی16:30

15 الی16:30

مهر

در صورت تعطیلی جلسات

لینک جلسات غیرحضوری:

 فری کنفرانس

آمل

چهار شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

گلبرگ ناراتین دختران

مشارکت

 فری کنفرانس

حامی ناراتین

09114388546

آمل

سه شنبه

16 الی 17:30

16 الی 17:30

آرامش

قدم، سنت، مفهوم، نشریه خوانی، موضوع، پرسش و تجربه

 فری کنفرانس

آمل

دو شنبه

16 الی 17:30

16 الی 17:30

پیام امید

مشارکت

آدرس جلسات حضوری:
آمل، خیابان امام رضا، رضوان 3، زابلی 15، ساختمان اداری مسجد سجادیه

آمل

یک شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

پیام بهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

قائم‌شهر

چهار شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

تجربه

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

قائمشهر
خیابان ساری
فنی و حرفه‌ای
سالن اجتماعات
در صورت 
قرمز بودن شهر
در مجازی برگزار میشود 
فری کنفرانس

قائم‌شهر

چهار شنبه

15 الی 16:30

16 الی 17:30

تجربه

در صورتی که شهر قائمشهر در وضعیت قرمز کرونا باشد جلسه گروه تجربه به صورت مجازی و در فری کنفرانس برگزار می شود.

 فری کنفرانس

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹114153813تماس حاصل فرمایید