جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

09114153813

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عباس آباد

دو شنبه

9
الی
10:30

رز

قدم
سنت

 فری کنفرانس


عباس آباد

چهار شنبه


15الی
16:30

رز

مشارکت

ساری

دو شنبه

16 
الی
17:30

امید
بانوان

مشاركت موضوعي
نشريه خواني
مشاركت آزاد
قدم
پرسش و پاسخ
پنل
موضوع كارگاهي
سنت

 فری کنفرانس

ساری

سه شنبه

10 الی
11:30

شمیم صبح

مشارکت،
نشریه خوانی،
قدم،
سنت

 فری کنفرانس


ساری

 یک شنبه

15 
الی
16:30

شهامت

:قدم ومشارکت آزاد
نشریه خوانی
سش و پاسخ، موضوع، پنل

 فری کنفرانس


چالوس

پنج شنبه

10 
الی
11:30

آرامش
ناراتین

مشارکت

واتساپ

چالوس

یک شنبه

15 الی
16:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

چالوس

چهار شنبه


15 الی
16:30

 آرامش

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

 فری کنفرانس


چالوس

دو شنبه

چهار شنبه


10 
الی
11:30

همدلی

مشارکت


واتساپ

بابل

یک شنبه

9
الی
10:30

طراوت

مشارکت


بابل

دو شنبه

14:15 الی
16:30

 آرامش 

مشارکت
تازه واردین

واتساپ

بابل

چهار شنبه


15 الی
15:50

 آرامش 

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

 فری کنفرانس


فریدون کنار

یک شنبه

15 الی
16:30

اوج

مشارکت

 فری کنفرانس


بابلسر

 سه شنبه

15 الی
17:30

آرامش
همنوا

مشارکت قدم

 فری کنفرانس


رامسر

 شنبه

15 الی
16:30

همنوا

مشارکت

 فری کنفرانس


تنکابن

یک شنبه

15 الی
16:30

آرامش

مشارکت

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

واتساپ

تنکابن

 سه شنبه

15 الی
16:30

آرامش

سنت مفهوم

 فری کنفرانس


کلاردشت

 سه شنبه

15 الی
16:30

سرو

مشارکت

واتساپ

نوشهر

دو شنبه 

15 الی16:30

کالج

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

واتساپ 

نوشهر

 سه شنبه

10 
الی
11:30

خودشناسی

مشارکت

واتساپ 

آمل

یک شنبه

15 الی16:30

پیام بهبودی

مشارکت

مرزن آباد

دو شنبه 

15 الی16:30

مهر

مشارکت