استان همدان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

همدان

 شنبه 

16 الی 17:30

راه سبز

تازه واردین
مشارکت

بلوار بعثت- بالاتر ازابیاران- کانون بانوان

همدان

دو شنبه

16 الی 17:30

روشنا

مشارکت

تعطیل

شهرک ولیعصر-روبروی صداوسیما- کوچه شهید میرزایی-پایگاه

مسجد  امیرالمومنین

همدان

سه شنبه

16 الی 17:30

رهایی

مشارکت

بلوار بعثت- بالاتر ازابیاران- کانون بانوان

همدان

چهار شنبه

16 الی 17:30

اتحاد

مشارکت

جلسات حضوری تعطیل می باشد

میدان امام –خ شهدا- سرپل

پهلوانان- حسینیه امزاجردیها

همدان

دو شنبه

16 الی 17:30

راه سبز
 

مشارکت

میدان امام –خ شهدا- سرپل

پهلوانان- حسینیه امزاجر دیها

همدان

پنج شنبه

16 الی 17:30

نورامید

کارکرد قدم

تعطیل

بلوار بعثت- بالاتر ازابیاران- کانون بانوان

همدان

چهار شنبه

19 الی 20:30

ساحل آرامش  

مشارکت

ناراتین  

تعطیل

بلوار بعثت- بالاتر ازابیاران- کانون بانوان

همدان

چهار شنبه

21 الی 22:30

آرامش  

مشارکت اقایا ن

میدان دانشگاه – موسسه علوی

فرهنگیان

یک شنبه

16 الی 17:30

مشارکت

شهرک فرهنگیان-میدان استقلال-مسجدقمربنی هاشم-طبقه پایین-کانون شهید دستغیب

 بهار 

یک شنبه

سه شنبه

10 الی 11:30

امید

مشارکت

جلسات حضوری تعطیل می باشد

میدان شهرداری-کوچه شهیدان

حسینی-کمیسیون بانوان

 یکن آباد 

سه شنبه

9:30 الی 11

آرامش  

مشارکت

تعطیل

پایین تر از منبع آب دوم  –کانون بسیج خواهران

جامشلو 

دو شنبه

16 الی 17:30

امید

مشارکت

تعطیل

کتابخانه ذکریا رسولی

جورغان

سه شنبه

16 الی 17:30

آرامش  

مشارکت

تعطیل

پایین تر از مسجد ابوالفضل-

مدرسه شریعتی یا خلیل

نهاوند

سه شنبه

17 الی 18:30

آرامش  

مشارکت

پشت شهرداری-کانون بانوان کوثر

کبودرآهنگ

چهار شنبه

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

خ امام – جنب بانک رفاه –

گلهای 5-  کوچه شهید حاجی-موسسه ندای مهر – طبقه دوم

رزن

یکشنبه

10 الی 11:30

مسیر بهبودی

مشارکت

بالاتر از پمپ بنزین –جنب

کلانتری –کانون بانوان

تویسرکان

 دوشنبه 

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

جلسات حضوری تعطیل می باشد

خیابان انقلاب شهرداری  – سالن           آمفی تئاتر

اسد آباد

 دوشنبه 

 

سه  شنبه 

16 الی 17:30

رهایی

مشارکت

تعطیل

میدان امام –خیابان

رفسنجانی –روبروی فروشگاه 7-بن بست  ثبت

لاجین

یکشنبه

9:30 الی 11

امید  

مشارکت

تعطیل

خیابان جهان نما – کانون- جنبکتابفروشی سلا م

ملایر

یکشنبه 

10 الی 11:30

آرامش

مشارکت

خیابان شهدا
انتهای کوچه
سالاری
بیت الرقیه