آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه

شهرکرد

چهار شنبه

16الی17:30 

15الی16:30 

مادر

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

سامان 

  شنبه

16الی17:30

15الی16:3 

راه سبز

مشارکت

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

سه  شنبه

9:30 الی11

9:30 الی11

امید 

قدم

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

پنج شنبه

16الی17:3 

15الی16:3 

آغازی نو

ناراتین

حسینیه صاحب الزمان