آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

شهرکرد

چهار شنبه

15
الی
16:30 

 فری کنفرانس


مادر
خانمها


مشارکت

سامان 

سه  شنبه

9:30 الی 11

 فری کنفرانس


امید
خانمها


قدم

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.