بازدیدها: 2442

آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه

شهرکرد

دوشنبه

9:30 الی11

شقایق

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

شهرکرد

چهار شنبه

16الی17:30 

مادر

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

شهرکرد

  شنبه

14:30الی16 

نور

کار کرد قدم

شهرکرد میدان فردوسی مسجد نو

سامان 

  شنبه

16الی17:30

راه سبز

مشارکت

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

سه  شنبه

9:30 الی11

امید 

قدم

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

پنج شنبه

16الی17:3 

آغازی نو

ناراتین دختران

حسینیه صاحب الزمان

فارسان

دوشنبه

16الی17:3 

قدم به قدم به سوی خدا

مشارکت

خیابان داودی -مسجد جامع – خیریه چهارده معصوم

جونقان

یکشنبه

15الی16:3 

راهی به سوی آرامش

مشارکت

خیابان 15 خرداد – مسجد امام

راستاب

چهار شنبه

16الی17:3 

ندای آرامش

مشارکت

خیابان اصلی – زینبیه

بابا حیدر

  شنبه

16الی17:3 

راهی به سوی خدا

مشارکت

سالن شهدا