آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

ایلام

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

بلوار مدرس نرسیده
به کشوریپشت بنیاد 
شهیدکوچه کوثر
مسجد حضرت زینب (س)

ایلام

شنبه

9:30الی11

9:30الی11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

پاوه

یک شنبه

16الی17:30

16الی17:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 پاوه 
میدان مولوی

کرمانشاه

دو شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

نشاط مسکن

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی11

 9:30 الی11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

اتحاد

مشارکت

واتساپ

کرمانشاه

شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگاور

شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید