آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

ایلام

دو شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

مشارکت

بلوار 
مدرس
نرسیده
به کشوری
پشت بنیاد 
شهید
کوچه کوثر
مسجد 
حضرت زینب (س)

ایلام

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

پاوه

یک شنبه

16
الی
17:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 پاوه 
میدان مولوی

کرمانشاه

دو شنبه

15 الی16:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

15 الی
16:30

نشاط مسکن

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی
11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

15 
الی
16:30

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

شنبه

15 
الی
16:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگاور

شنبه

15 
الی
16:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید