آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

جهت شرکت به جدول زیر رجوع شود

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس  جلسه 

رشت

شنبه

17الی18:45

امید فردا
خانمها

فری کنفرانس

رشت

شنبه

16:30الی 18:45

امید فردا
خانمها

خیابان پرستار بهزیستی کل

رشت

چهار شنبه

17الی 18:30

مسیر بهبودی
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

خیابان پرستار بهزیستی کل

رشت

جمعه

12:30
الی
14

حلقه امید
آقایان

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

خیابان پرستار بهزیستی کل

لنگرود

یک شنبه

17الی18:30 

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

نمازخانه
پارک
بازار

لنگرود

سه شنبه

17الی18:30 

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

نمازخانه
پارک
بازار

تالش

یک شنبه

16الی17:30 

امید و آرامش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

بندر انزلی

شنبه

9
الی
10:30 

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

لولمان

سه شنبه

17
الی
18:30 

اعتماد
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

بقعه آقا
سید حسن غریب

لوشان

دو شنبه

15:30الی17 

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

کتابخانه امام جعفر صادق

آستانه

شنبه


دو شنبه

17الی18:30 

نیاز 
خانمها

امید
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

آخر ماه
16 الی 17:30
بهبودی
17:30 الی 18:30
اداری

میدان آزادی
هلال احمر

لاهیجان

سه شنبه

10
الی
11:30 

ستایش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

آخر هر ماه
بهبودی 9 الی 10:30


اداری 10:30 الی 12

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی