بازدیدها: 5965

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس  جلسه 

رشت

سه شنبه

9 الی 9:30


9:30 الی 11

امید فردا

تازه واردین

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

فری کنفرانس

رشت

شنبه

16:30 الی 18:15

امید فردا

تازه واردین

مشارکت

خیابان پرستار بهزیستی کل 

رشت

چهار شنبه

17 الی 18:30

مسیر بهبودی

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

خیابان پرستار بهزیستی کل

رشت

جمعه

12:30 الی 14

حلقه امید
مختلط

کارکرد قدم – سنت نشریه خوانی  پرسش و تجربه

خیابان پرستار بهزیستی کل

لنگرود

سه شنبه

17 الی 18:30

ندای آرامش

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

نمازخانه پارک
بازار

تالش

یک شنبه

16 الی 17:30

امید و آرامش

 پا 

سنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

بندر انزلی

سه شنبه

9 الی 10:30 

راه سبز

 پا 

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

بندر انزلی

 شنبه

17 الی 18:30

راه سبز

مشارکت کارکرد قدم  سنت

 میدان مالا خیابان معلم سازمان ارشاد

لولمان

سه شنبه

17 الی 18:30

اعتماد

 پا 

پنل

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

لو لمان سیدحسن غریب

لوشان

دو شنبه

15:30 الی 17

ندای آرامش

قدم 
سنت
نشریه خوانی

کتابخانه امام جعفر صادق

آستانه

شنبه


دو شنبه

16:30 الی 18

نیاز 

امید

 پا 

پرسش و  تجربه

 پرسش و  تجربه
قدم

نشریه خوانی

میدان آزادی
هلال احمر

لاهیجان

چهار شنبه

10 الی 11:30 

ستایش

پرسش و  تجربه
قدم

نشریه خوانی

سنت مشارکت


خیابان
امام خمینی 
بهزیستی