آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

جهت شرکت به جدول زیر رجوع شود

 

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

16:30
الی
18:15

فری کنفرانس

امید فردا
خانمها

تازه واردین

رشت

چهار شنبه

17الی 18:30

خیابان پرستار بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لنگرود

یک شنبه

17
الی
18:30 

نمازخانه
پارک
بازار

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

لنگرود

سه شنبه

17
الی
18:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

تالش

یک شنبه

16
الی
17:30 

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

امید و آرامش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

بقعه آقا
سید غریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لوشان

چهار شنبه

17
الی
18:30 

مسجد
اهل
بیت
شهرداری

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

17
الی
18:30 

میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر ماه
16 الی 17:30
بهبودی
17:30 الی 18:30
اداری

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی 

ستایش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر هر ماه
بهبودی 9 الی 10:30

اداری 10:30 الی 12