۰۹۱۳۵۲۰۹۸۵۷

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مهریز

8:30 الی
10

راز آرامش

مشارکت

تعطیل

مهریز

پنج شنبه

9 الی
10:30

راز آرامش

مشارکت

خیابان مطهری شمالی
قبل از مسجد
باقرخان
کانون
حضرت
زینب
مرکز
نیکوکاری
جوادالائمه

یزد 

دوشنبه
پنج شنبه

9 الی
10:30

 ندای  آرامش

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

یزد 

 شنبه

9 الی
10:30

نیاز

مشارکت

آزادشهر
نرسیده به فلکه اول
20متری 
امییرکبیر شرقی
کوچه 12
کانون حضرت
رقیه

یزد 

پنج شنبه

17 الی 18:30

راه روشنایی

مشارکت

بلوار مدرس 
روبروی 
دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

یزد 

سه شنبه

9 الی
10:30

بهاران

مشارکت

بلوار مدرس 
روبروی 
دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

بافق

سه شنبه

17 الی 18:30

ندای آرامش

مشارکت

خیابان
وحشی بافقی
پارک
شهرداری
اتاق فلزی
داخل پارک

بافق

 شنبه

17 الی 18:30

 ندای  امید

مشارکت

میدان ولیعصر بعد از بیمارستان ولیعصر ساختمان توانبخشی امام حسن مجتبی

بهاباد

 شنبه

9 الی
10:30

یاس

مشارکت

تعطیل

اشکذر

یک شنبه

10 الی
11:30

مشارکت

اتاق
وسط
پارک اشکی

اشکذر

جمعه

10 الی 11:30

معجزه زندگی

مشارکت

خیابان امام
کوچه مهر
شهرک حمزه
کوچه شهید زادمیر
نبش 
کوچهبیت العباس
هیات 
قمر بنی هاشم

مروست

چهارشنبه

16الی 17:30

کلبه امید

مشارکت

تعطیل

خیابان امام
بلوار صدوقی
پشت مسافربری
توحید