با توجه به نامه خدمات جهانی

 

⇐فایل pdf نامه دفتر خدمات جهانی⇒  

 

و درخواست اعضا برای راهنمایی استفاده جلسات راهنمای پیشنهادی چگونگی جلسات مجازی

skypeدر نرم افزار اسکایپ

دستور العمل جلسات مجازی در نرم افزار skype 

 

و  نرم افزار فری کنفرانس

⇐آموزش کار با فری کنفرانس

به شما ارائه میشود 

 

به امید باز گشایی جلسات

کمیته وبسایت منطقه ایران