میتوانید تجربیات اعضا داخل ایران را در خبرنامه‌های زیر مطالعه کنید 

روی عکسها بزنید تا نشریه برای شما باز شود

خبرنامه شماره 1
خبرنامه شماره 2
خبرنامه شماره 3
خبرنامه شماره 4
خبرنامه شماره 5
خبرنامه شماره 6
خبرنامه شماره 7
خبرنامه شماره 7
خبرنامه شماره 9
خبرنامه شماره 10
خبرنامه شماره 11
خبرنامه شماره 12

میتوانید تجربیات اعضای انجمن کل دنیا را در خبرنامه‌های خارجی  مطالعه کنید 

اینجا بزنید تا صفحه  برای شما باز شود