گزارش شماره 60

به نام خدا

تاریخ: 10 / 10 / 95

گزارش شماره : 60

گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل

اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

شصتمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش,سنتها و مفاهیم خدماتی وبا حضور 22 نماینده استان های ایران آغاز شد.

 

گرداننده : فرنگیس.ز

برگزاری جلسه شورای منطقه .

نائب گرداننده :مریم

برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ: 22 / 9 / 95 .

 

منشی: سمانه م

ارائه گزارش شماره 59 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره 59 به نمایندگان در تاریخ 3 / 10 / 95 .

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

 

گزارش نمایندگان

 

آذربایجان شرقی: نماینده :فاطمه علی البدل:پریسا

واریزی به خزانه : 000 / 000 / 1 ریال

موفقیتها: 1 -ادامه برگزاری کا رگاه های آموزشی هر ماه در استان.

2 -حمایت دوباره استان از خزانه شورا بعد از دو دوره تعطیلی به دلیل نبود خزانه کافی

پیشنهادات: برگزاری کارگاه در اول هر جلسه شورای منطقه جهت آگاه سازی نماینده ها و خدمتگزاران.

 

البرز : نماینده: فریده علی البدل: سمیه

واریز به خزانه

موفقیتها : از 11 گروه 13 گروه رسیدیم .

درخواست:ادامه ثبت

 

اصفهان : نماینده : اکرم

واریزبه خزانه :

موفقیتها: 1 -بازنگری اساسنامه کمیته خدماتی استان طی سه جلسه . 2 -آگاهی ،اتحاد و همدلی خدمتگزاران کمیته استان

. 3 -برگزاری آموزش سخنران در استان و نواحی. 4 -برگزاری کارگاه نشریه خوانی با موضوعات گمنامی و رابطه راهنما و رهجو

. 5 -برگزاری کارگاه خدماتی )مسولین اداری و کمیته های فرعی(. 6 -برگزاری کارگاه مفهوم 4در کمیته خدماتی استان .

7 -خرید نشریات.

پیشنهادات:

1 -امضای توافق نامه جدید و ارائه کپی آن به گروه ها . 2 -پاکسازی انبار از نشریات غیر مصوب و توزیع نشدن این نشریات به

گروه ها. 3 -کاهش سود نشریات به 45 %)نشریاتی که جدید چاپ می شود (. 4 -منحل شدن دفتر مرکزی و جلو گیری از هزینه

هایی که بابت اداره این دفتر می شود و خدمات موثری صورت نمی گیرد. 5 -درخواست رای عدم نماینده منطقه به دلیل عدم

آگاهی به وظایف و شرایط شان 6 -درخواست تشکیل کمیته حسابرسی موقت برای دادن ریز هزینه های تمامی خدمتگزاران

شورای منطقه به نمایندگان و گروه ها. 7 -برگزاری کارگاه در صحن شورابرای رفع مشکلات و برقراری اتحاد و هماهنگی بین

خدمتگزاران و نمایندگان شورای منطقه . 8 -تمامی سوالات خدمتگزاران در خود شورا پاسخ داده شود ، مکتوب شود توسط

منشی. 9 -ترجمه نشریات و خبرنامه های جدید در رساندن این نشریات و خبرنامه ها به گروه ها

مشکلات گروه ها :

1 -حمایت نکردن سبد سنت هفتم به دلیل عدم اعتماد به فعالیتهای غیر موثر خدمتگزاران شورای منطقه . 2 -ازبین بردن

انگیزه خدمت بعضی از اعضای معتمد جلسات به خاطر مسائل اخیر و دخالتهای مکرر نماینده منطقه و آثار مخرب این

دخالتهادر استان اصفهان 3 .-ریزش اعضا و کنسل شدن کلاسهای قدم به دلیل نبودن نشریات جدید،کتاب 1 – 12 و کتاب قدم

1 – 9

 

بوشهر : نماینده : مریم

موفقیتها :

1 -اطلاع رسانی به ارگان ها و سازمانها و معرفی انجمن وشرکت در جلسات ماهیانه فرمانداری که باعث استقبال مسئولین

وآشنایی بیشتر آنها با انجمن شد . 2 -اتحاد و هماهنگی تمامی اعضای کمیته خدماتی استان و بالا رفتن آگاهی و همدلی . 3 –

انتخاب کمیته اطلاع رسان. 4 -خرید و حمایت از نشریات منطقه. 5 -تلاش برای گرفتن مکان جلسه به علت بسته شدن موقت

که باعث شد با پیگیری مداوم همان مکان برقرار بماند و همکاری لازم انجام شود.

پیشنهادات:

1 -لطفا خانم گرداننده قبل از ارسال گزارشات منطقه بر درست بودن و تایید گزارشات طبق اصل تعهد و مسئولیت پذیری

رسیدگی فرمایید. 2 -با توجه به اینکه شما گرداننده هستید جلسه 14 آبان ماه فرمت را مشارکت گذاشتید و پیشنهاد عزل

نماینده را به بحث نگذاشته اید و نیز در مورد هر مطلبی توضیح می دهید و وقت جلسه گرفته میشود پیشنهاد میشود طبق

فرمت جلو بروید و نیز طبق اصول گردانندگی جلو روید و هر مطلبی را توضیح ندهیدکه وقت گرفته شود . 3 -سعی شود اتحاد

همه جا خصوصا خدمات دهی رعایت شود نه فقط در نوع نشستن نماینده ها و خدمت گزاران 4 -پیشنهاد میشه تفویض اختیار

از کمیته کارگاه و خدمت گزاران بابت هزینه هواپیما ،آژانس و دربست 5 -جواب سوالات نمایندگان با صورت جلسه تا دو هفته

بعد بدست نماینده ها برسد.

درخواستها:

1 -لطفاپیشنهاد و اعتراض استان بوشهر طبق بند اساسنامه بطور کامل در صورتجلسه درج شود . 2 -لطفا قرار داد جدید

نشریات را ارائه دهید . 3 -درخواست میشود ایران نماینده در کنفرانس داشته باشد و جلو بریز و بپاشها گرفته شود . 4 -بهتر

است خزانه نارانان مدبرانه و با احتیاط هزینه شود. 5 -درخواست میشه نشریات غیر مصوب مثل تراز قدم 8 و 10 و دفترچه

منشی از میز نشریات جمع شود و سود هزینه خسارت آنها به خزانه برگردد 6 -لطفا ناهار و جای خواب نمایندگان از طرف

کمیته منطقه پرداخت شود طبق مفهوم

 

تهران: نماینده :هستی علی البدل: شهرزاد

واریز به خزانه

موفقیتها:

1 –برگزاری کارگاههای آموزشی در نواحی پنجگانه استان تهران . 2 –برگزاری مرتب جلسات بهبودی و جلسات کمیته خدماتی

ناحیه ها و کمیته خدماتی استان . 3 –اتحاد و همدلی بین خدمتگزاران استان و نواحی پنجگانه .

پیشنهادات:

گرداننده: 1 –لطفا طبق اساسنامه بر تمامی گزارشات منطقه قبل از ارسال نظارت بفرمایید تا اتحاد استانها به خاطر گزارشات

نادرست بر هم نخورد. 2 –لطفا قواعد نظم گردانندگی را مطالعه کنید تا با آگاهی و تسلط بیشتر خدمت کنید. 3 –لطفا در روند

رای گیری اجازه بدهید نمایندگان صحبت کنند و تاثیر گزاری نکنید. 4 – لطفا مدام پاسخ همه رو ندهیدو وقت صحبت را به

نماینده ها بدهیدو همه چیز را توضیح زیاد ندهید.

علی البدل: 1 –لطفا امضای توافق نامه را پی گیری کرده و تمام بندهای آن را برای حفظ اتحاد اجرا کنید .

نشریات و مسئولین اداری:لطفا انبار نشریات را از نشریات غیر مصوب پاکسازی کنید .پمفلت تراز قدم 8 و پمفلت قدم 10 با

تیراژ بالا و دفترچه منشی غیر مصوب بوده و تایید انجمن نارانان را ندارد و باید از روی میز نشریات انجمن ما برداشته شود تا

دفتر خدمات جهانی حاضر به امضای توافق نامه شود .

خزانه دار:لطفا طبق بند اساسنامه خود خدمت کرده و ریز هزینه های خدمت گزاران را هر 6 ماه یکبار ارائه بدهید .در گزارش

های شما اختلاف و تناقض است و 2 بار خرید گوشی به مبلغ 900000 تومان نوشته اید توضیح دهید که چرا یک میلیون و

800 هزار تومان از حساب برداشت کرده اید .لطفا پرداخت اضافه تنخواه طبق اساسنامه با رای نمایندگان باشد .

در خواستها:

لطفا از هر گونه حذف کردن پیشنها دات و انتقادات ودر خواستها خودداری فرمایید.نائب: لطفا مسئولیت پذیر تر باشید و

طبق اساسنامه و با اطلاعات بیشتر خدمت کنید زیرا خدمت نائب گردانندگی بسیار مهم است.

خزانه دار :تمامی ریز هزینه ها به همراه فاکتور های تمامی هیات مدیره یک عدد کامل کپی شود و در اختیار استان ما قرار

بگیردرویت کامل نیست و استان من جهت بررسی کامل یک گزارش کامل و با فاکتور ها کپی شده در اختیار استان من قرار

بگیرد .

کارگاه:نحوه گزارشنویسی شما نادرست و باعث ایجاد چالش در گروههاست لطفا دقت کنید .لطفا فرستادن یک شخص خاص

با هواپیما و هزینه های سنگین را کاهش دهید زیرا با توجه به هزینه های بسیار زیادی که صرف می کنید هیچ عملکرد

مثبت و بازتاب مثبتی نداشته اید.

نشریات: 1 –لطفا 5 کتاب جدید و تمام کتابهای در آینده را با سود 45 %بفروشید. 2 – لطفا به مدت 2 سال تا پایان اسفند 97

نشریات مانده در انبار قیمتش ثابت بماند تا به مرور قیمت خام به قیمت فروش نزدیک و به 45 % نزدیک شود .

کارگروه:لطفا انبار نشریات را از 2 پمفلت غیر مصوب )قدم 8و تراز قدم 10 (و دفترچه منشی قدیمی پاک سازی کنید.

 

چهار محال وبختیاری:نماینده :نازی علی البدل:مینا

واریز به خزانه

موفقیتها:تشکیل کارگاه ،جذب تازه واردین و همبستگی اعضا در روند بهبودی و رشد گروه ، وصل شدن به کمیته خدماتی

شهرستان فارسان به کمیته خدماتی استان چهار محال وبختیاری .

پیشنهادات : 1 –کارگاههای آموزشی استان چهار محال و بختیاری نیاز مند به کمک و همکاری دارند.لطفا در این راستا ما

را همیاری و راهنمایی بفرمایید.

در خواستها: کل استان چهار محال بختیاری سود نشریت با 45 %موافق هستن.

 

خوزستان: نماینده :منیژه علی البدل:سعیده

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –برداشت قدمها و داستان های شخصی رو از استان به خانم فصلنامه تحویل دادم. 2 –با خرد جمعی کل

استان 30 –گروه با 45 %سود رای داده شده و از نشریات کل می خواهد به اجرا بگذارد.

پیشنهادات:استان خوزستان کارگاه قبل را برای نبود پول کنسل کرده و از شورای منطقه تقاضا دار دکارگاهی متمرکز

دراستان برای گروهها ی نارانان و ناراتین استان با پول شورای منطقه برگزار کنند.

درخواستها:

مسئول خزانه لطف کنید 100 هزار تومان استان رو در برگه اصلاحات قید کنید که از استان نه آبادان ممنون. از خانم

گرداننده خواهش می کنم 1 –تمرکز روی تمام گزارشات خدمت گزاران شورای منطقه را داشته باشند چون خانم کارگاه گمنامی مرا شکستن و به دروغ گفتن من جواب تلفنش را ندادم در صورتی که من جواب دادم و گفتم ممکن است این دوره نیایم شورا و ایشان گفتند من جواب ندادم.سوالهای استان مرا اصلا در گزارش قید نکردن که رسم امانت داری این نیست

3 -خواهش می کنم پکیج اطلاع رسانی و کتاب نارانان) قدمها( که در اردیبهشت به دست شما رسیده چرا چاپ و به دست

گروه نرسانید و با این کار گروه خسارت سنگینی خورده اند.خزانه دار : لطف کنید 6 ماه یکبار بیلان مالی رو با گزارشات به

گروه و استان داده شود .خواهش می کنم تمام این برگه رو بنویسید و رسم امانتداری را انجام دهید ممنونم که مرا توی گروه

زیر سوال نبرید.

 

خراسان : نماینده: فریبا علی البدل :فاطمه

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –کمیته فرعی آموزش. 2 –کارگاههای مستمر و مداوم در خراسان شمالی و جنوبی و رضوی

پیشنهادات: ارائه شفاف و کتبی از نماینده نارانان و ناراتین مکتوب در گزارش چاپ شود )از وظایف تو این دو ماه(.

در خواستها: 1 –کمیته حسابرسی برای کمیته خزانه داری . 2 – در خواست متن نامه ای که برای دفتر خدمات جهانی ارسال

میشودبرای توضیح حق چاپ نشریات به استان فارس . 3 –درخواست هزینه های نمایندگان استانها با شورای منطقه ایران

باشد. 4 –در خواست مکان ثابت برای شورای منطقه ایران.

 

زنجان: نماینده :پرنده علی البدل:پریوش

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –با تشکر از مسئول کارگاه و قدر دانی از زحمات ایشان. 2 –در تاریخ 26 / 5 / 95 کارگاهی با موضوع اتحاد و

یکپارچگی در گروه. 3 –جذب تازه واردین در شهرستان ابهر برگزار شد که شکر خدا خیلی چشمگیر و موفقیت آمیز بود.

درخواستها: 1 –در خواست دفاتر منشی 2 –دفتر چه خزانه داری و دفتر نشریات را تقاضا دارم )کمیته نشریات( 3 –در

خواست دارم از خانم کمیته کارگاه از استان زنجان اعلام آمادگی می کند برای زدن کارگاه و سخنران برای استانهای دیگر از

اعضای زنجان هم دعوت به عمل کنند. 4 –درخواست اساسنامه از یکی از گروههای بهبودی استان البرز یا استانهای همجوار را

داریم)هدف تجربه گرفتن(

 

سمنان: نماینده :ژیلا علی البدل :معصومه

واریز به خزانه

پیشنهادات: 1 –هزینه رفت و برگشت ارسال نماینده استانهایی که سبد هفتم ضعیفی دارند به شورای منطقه در دو

دوره. 2 –حذف جلسه هماهنگی و برگزاری جلسه هماهنگی روز قبل از شورای منطقه. 3 –رای اعتماد و عزل در همان جلسه

بررسی شود و به جلسه ی بعدی شورا موکول نشود. 4 –تغییر فرمت جلسات از الانان به نارانان. 5 –تغییر دفتر مرکزی به مرکز

شهر و با هزینه بسیار کمتر.

درخواستها: 1 –هزینه ی خدمت گزاران با فاکتور . 2 –تشکیل کار گروه برای بررسی ریز هزینه ها . 3 –کم کردن سود

نشریات. 4 –سوالات استانها به همراه صورت جلسه ارسال گردد.

 

قزوین: نماینده : لیدا

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –برگزاری جلسات بهبودی و اداری به طور منظم درسطح استان . 2 – تنظیم اساسنامه سالانه ساختار ناحیه طبق

12 قدم و 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. 3 –اطلاع رسانی مسئولین اداری جهت بسته نشدن بعضی از جلسات به ارگانهای

مربوطه.

در خواستها:با توجه به استانداری قزوین جهت ارائه مجوز برای ادامه فعالیت خواستار ادامه هر چه سریعتر روند ثبت

هستیم.در همین راستا با وجود مراجعه متعدد به ارگانهای مربوطه موفق به کسب اجازه فعالیت نشده.

 

قم: نماینده :راضیه علی البدل : طیبه

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –از معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مصوبه گرفتیم که برای گرفتن مکان

دچار مشکل نشویم و دیگر اینکه خواستند برای ثبت استانی با ما همکاری می کنند که ما این کار را نکردیم تا ثبت کشوری

صورت بگیرد. 2 –اطلاع رسان استان قم نامه ای از دفتر گرفته برای ادامه ثبت کشوری انشاالله که مفید واقع شود.

پیشنهادات: 1 –تغییر بند 9 اساسنامه باکم شدن سود نشریات به 45 % فقط نشریاتی که تازه چاپ می شود و نشریاتی که

در انبار هستند با قیمت قبلی فروش برود در موردش بحث شودو حذف شود 2 –هزینه خواب و غذای نماینده با شورا باشد.

درخواستها: 1 –تفاهم نامه چاپ نشریات را با گزارش بفرستید. 2 – بستن دفترمرکزی یا اینکه اجاره مکان جدید در منطقه پایین

تر با هزینه کمتر. 3 –دادن ریز هزینه های خدمت گزاران توسط خزانه دار . 4 –ادامه ثبت با نام )خانواده معتادا ن گمنام(

 

کرمانشاه: نماینده : وجیهه علی البدل:پروین

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 – برگزاری جلسات به صورت منظم 2 – برگزاری پنل آموزشی با موضوع رابطه درست راهنما و رهجو 3 –مورخه

16 / 9 / 95 برگزاری پنل آموزشی با موضوع فضای مجازی نقاط ضعف و قوت آن در نارانان 4 –مورخه 25 / 9 / 95 کمک به خزانه

شورا با فروش نشریات .

مشکلات:بسته شدن دو مکان جلسات.

پیشنهادات: 1 –خدمات در شورا ی منطقه یک دوره با شد )رعایت اصل چرخشی در خدمت( 2 –دو خدمتی نبودن خدمت

گزاران شورا . 3 –اساسنامه ارائه شده به وزارت کشورتوسط مدیر عامل به صورت مکتوب به گروهها ارائه گردد.

درخواستها: 1 –با تشکر از اعضای گروهها ریز هزینه های تمامی اعضای هیئت مدیره و سایر خدمت گزاران شورا منطقه به

همراه فاکتور توسط خزانه دار به صورت مکتوب و شفاف تا قبل از اسفند ماه در اختیار نماینده استان قرار بگیرد. 2 –در خواست

میشود با دادن گزارش شفاف مالی و ریز هزینه های نشریات ایران به دفتر خدمات جهانی و هیئت امنا در مورد امضا توافق

نامه و چاپ نشریات بین ایران و دفتر خدمات جهانی اقدام فرمایید.

 

کردستان: نماینده : مرضیه

واریز به خزانه

موفقیتها:با سلام و خسته نباشید و با آرزوی موفقیت برای همه ی اعضای نارانان و ناراتین شکر خدا جلسات بهبودی پا بر

جاست وجذب تازه وارد داریم.

پیشنهادات :قیمت نشریات بالاست پیشنهاد می کنم سود نشریات پایین بیاید که اعضای گروهها بتونن حمایت کنند.

درخواستها: 1 – اعضا در گروهها و هیئت خدماتی خدمت نمی گیرن خدمتها خالی است. 2 –کل اعضای گروههای استان ما

با سود 45 %موافق هستن . 3 –درخواست فرمت جدید.

 

گیلان:نماینده حسین

واریز به خزانه

موفقیتها:برگزاری کارگاههای آموزشی د راستان.

پیشنهادات:در جلسه و گزارش قبلی نماینده استان گذاشتن اسکایپ به همراه خانم کتی بوده که اشتباها بجزخانم کتی

قید شده.

درخواستها: 1 –درخواست میشود سود نشریات از نصف قیمت تمام شده خام کمتر شود ) 45 % سود محاسبه گردد.( 2 –در

خواست میشود با توجه به تمام شدن خدمت هیات مدیره و ندادن بیلان شش ماهه ای طبق اساسنامه در طی این دو سال و

دو ماه اخیر توسط خزانه دار محترم شورای منطقه به صورت مکتوب و شفاف تا قبل از شورای اسفند ماه در اختیار نماینده

استان قرار بگیرد. 3 –در خواست میشود جهت رعایت سنت یک و حفظ اتحاد با انجمن نارانان جهانی و برای احترام به قوانین

جهانی نارانان خدمت گزاران محترم منطقه هر چه سریعتر با دادن گزارش شفاف به هیات امنای جهانی و دفتر خدمات

جهانی اقدام به امضای توافق نامه چاپ نشریات بین ایران و دفتر خدمات جهانی نمایند تا از چالش و دو دستگی و شکستن

8

اتحاد در گروهها جلوگیری شود. 4 –در خواست میشود ریز هزینه های تمامی خدمت گزاران محترم شورای منطقه طی 4 سال

اخیر به همراه فاکتور توسط خزانه دار محترم شورای منطقه بصورت مکتوب و شفاف تا قبل از اسفند ماه در اختیار نماینده

استان قرار گیرد. 5 –تشکیل کمیته موقت حسابرسی 6 –چاپ و فروش کتابهای جدید با سود 45 %)شامل کتاب 1تا 12 ( که

نیاز مبرم استان ما می باشد 7 –تغییر مکان دفتر مرکزی و پایین آوردن هزینه.

 

گلستان: نماینده :رباب علی البدل : جلال

واریز به خزانه

پیشنهاد: 1 –در اساسنامه ی شورادر شرح وظایف خزانه دار نوشته شود که هر 6 ماه یکبار ریز هزینه های مالی خدمت

گزاران را ارائه دهد. 2 –اساسنامه نشریات :استان ما پیشنهاد دادندکه سود نشریات زیر 50 %باشد از نصف کمتر باشد.

درخواستها:خزانه دار : 1 –ریز هزینه ها ی خزانه دار ،کمیته نشریات، هیئت مدیره و دفتر مر کزی در 2سال اخیر به ما ارائه

شود. 2 –فیش واریز ی اخیر را با ذکر تاریخ به دفتر خدمات جهانی به ما ارائه دهند.نشریات : 1 –مسئول نشریات شورا در لیست

گزارش نشریات که ارائه می دهد قیمت خام و قیمت تمام شده نشریات را بنویسند. 2 – نشریات بلوکه شده در انبار نشریات

پاکسازی شود.

نماینده: 1 –توافق نامه ی نشریات که امضا شده را گروه ما خواستار است و مقدار سود نشریات هم در آن ذکر شود. 2 –

درخواست استان ما از شورای منطقه این است که به تمام بند های توافق نامه نشریات عمل کند .تا چند دستگی از بین برود و

اتحاد ایجاد شود. 3 –خبر نامه بهتر است تاریخ آن به فارسی هم باشد.

ترجمه:در مورد کمیته ترجمه تاریخ تحویل نشریه را از زمان تحویل برای ترجمه تا تکمیل آن و تحویل به مسئول نشریات

عنوان شود.

گزارش مسئول کمیته ا طلاع رسان تاریخی ندارد لطفا تاریخ ها را بنویسید.

امضا گرفتن از نمایندگان در شورای منطقه خلاف اصول نارانان می باشد طبق سنتها و مفاهیم از کسی امضا نمی گیریم در

شورای منطقه به این مسئله توجه شود.

گرداننده: 1 –در پیشنهادات جهت بررسی چون بند پیشنهادی نماینده استان گلستان حذف شده بهتر بودند 2 –به نام خانم

کتی و در بند 11 به نام استان فارس اشاره شد به خاطر از بین نرفتن ماهیت و چالش نکشیدن اعضا. 3 –بند 10 شرایط

عمومی خدمت گزاران 5 سال کم میباشد و پیشنهاد استان ما 7 یا 9 می باشد.

آدرسها:پیشنهاد به کمیته آدرسها بهتر است آدرسها و وب سایت به روز باشد.

 

لرستان : نماینده : معصومه :علی البدل: فرخنده

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –خرید نشریات از شورای منطقه . 2 –برگزاری کارگاه در تاریخ 25 / 9 / 95 با موضوع چگونگی عملکرد سنتها در

زندگی در شهرستان ازنا.

9

پیشنهادات: 1 – تشکیل یک کمیته موقت حسابرسی برای خزانه داری. 2 –چاپ خبر نامه بوسیله کمیته نشریات و فروش در

گروهها . 3 –پاک سازی انبار نشریات از نشریات غیر مصوب. 4 –هزینه اقامت شب قبل از شوراو ناهار نماینده با شورای منطقه

باشد. 5 –کلیه رفت و آمد خدمت گزاران شورا با اتوبوس انجام شود.و استفاده از هواپیما وآژانس با هزینه شخصی خود خدمت

گزار باشد. 6 – حذف بند تفویض اختیار به مسئولین برای حذف گزارشات نماینده ها .

در خواستها: 1 –سود نشریات کمتر از 50 %و ترجیحا 45 %شود. 2 – ریز هزینه های تمام اعضای هیات مدیره به همراه

فاکتور رسمی در طی 2 سال و 2 ماه در اختیار نماینده ها قرار داده شود. 3 –امضائ توافق نامه ی جدید نشریات با دفتر

خدمات جهانی و به اجرا در آوردن کلیه بند ها ی آن. 4 – ریز هزینه های تمام خدمت گزاران محترم شورای منطقه طی 4 سال

اخیر به همراه فاکتور رسمی توسط خزانه دار محترم شورا به صورت مکتوب در اختیار نماینده ها قرار بگیرد. 5 –انتقال دفتر

مرکزی از غرب به مرکز تهران. 6 –واریز 15 %از سود نشریات به دفتر خدمات جهانی. 7 –در خواست چاپ فرمت جدید منشی

. 8 –کتاب 10 تا 12 زیر چاپ نرود و کتاب 1 تا 12 هر چه سریعتر مراحل را طی کند و به چاپ برسد. 9 –چاپ فرمت برگزاری

جلسات نارانان و جمع شدن فرمت های الانان . 10 –حد و حدود تفویض اختیار به هر خدمتگزار مشخص شود. 11 –حذف

جلسات پاسخ به سوالات و هماهنگی به علت هزینه های بالا و همه ی این کارها را می شود با تشکیل گروه در تلگرام انجام

داد. 12 –در خواست تشکیل دفتر خدمات ملی NSO با مجوز دفتر خدمات جهانی. 13 –در خواست دو روزه شدن شورا در ماه اسفند به منظوراصلاح اساسنامه ی شورا.

 

مازندران ____________: نماینده :فتانه علی البدل : مرضیه

واریز به خزانه

موفقیتها: 1 –برگزاری کارگاه در شهرستان های نوشهر و چالوس با موضوع سنت 1 و 2 و 3و و رابطه بهبودی من با سنتها. 2 –

دعوت و حضور ارگانها و نهاد های دولتی بهزیستی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر ،هلال احمر ،آموزش و پرورش ،فرمانداری و …..

استان مازندران برای حضور در جلسه باز آمل. 3 –پخش بروشور اطلاع رسانی در داروخانه ها ،بهزیستی ،زندان ها ،دکه های

روز نامه فروشی. 4 –دعوت از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برای حضور در همایش صیانت و گفتمان سازی و

اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اقدام و عمل در سازمان های مردم نهاد و گرفتن دعوتنامه برای حضور اطلاع رسان

منطقه.

در خواستها: 1 –سود نشریات تا 50 %شود . 2 –بیلان 6 ماهه هیات مدیره طبق اساسنامه در طی دو سال و دو ماه اخیر

توسط خزانه دار ،بصورت مکتوب و شفاف تا قبل از اسفند ماه در اختیار نماینده استان قرار گیرد. 3 –کمیته نشریات و خزانه

دار و کلیه خدمت گزاران منطقه ریز هزینه هایشان را به صورت کتبی در گزارشات بیاورند. 4 –هم چنین در خواست حسابرس

را داریم. 5 –چاپ پکیج اطلاع رسانی در اولویت باشد . 6 –نشریاتی برای ناراتین و پریتین چاپ شود .چون نشریه نارانان درکش

برای اعضای ناراتین سخت است. 7 –یک پیش نویس اساسنامه از دفتر مرکزی. 8 –دفتر مرکزی در ساعات اداری همه روزه

پاسخگو باشد لطفا مسئولین اداری به نوبت این خدمت را متقبل شوند.

 

مرکزی: نماینده : سهیلا

واریز به خزانه

پیشنهادات: با سلام و خدا قوت به تمامی کمیته ها لطفا روند ثبت را ادامه بدین با نام انجمن خانواده های گمنام.

10

همدان : نماینده : سوسن علی البدل : محبوبه

واریز به خزانه 000 / 250 تومان

موفقیتها: 1 – واریزی 250 هزار تومان اعانه به شورای منطقه . 2 – جلسات نارانان آقایان در استان بر گزار میشود . 3 – در کل

استان کار کرد قدمها در حال انجام است.

پیشنهادات:به علت توقف ثبت مشکلات استان ما ،استان ما در خواست روند ثبت هر چه زودتر و سریعتررا از شورای

منطقه دارد.

 

هرمزگان: نماینده : پروانه علی البدل:انیس

واریز به خزانه

پیشنهادات: 1 –پایین آوردن سود نشریات سود 45 .% 2 –تشکیل یک کمیته موقت حسابرسی برای خزانه . 3 – دفتر مرکزی

در مکانی باشد که هزینه رهن اجاره مبلغ کمتری باشد.

درخواستها: 1 – در خواست چاپ فرمت جدید منشی . 2 –پاکسازی انبار از پمفلت های بی استفاده و غیر مصوب )پمفلت

تراز نامه قدم 8 و 10 (باید دور ریخته شود . 3 –حذف خرجهای اضافه. 4 –هزینه ناهار و جای خواب نمایندگان با شورای منطقه

باشد. 5 –بند تفویض اختیار به مسئولین برای حذف کردن سوالات مغایر با اصل امانتداری است و این بند حذف شود. 6 –

درخواست کارگاه.

 

یزد : نماینده : فاطمه

واریز به خزانه 000 / 300

موفقیتها: کمک به خزانه شورا .

در خواستها : 1 –در خواست سود نشریات 50 % شود . 2 –در خواست ریزهزینه های خدمت گزاران شورای منطقه.

 

وجدان گروه شورای منطقه ایران در دی ماه 1395

 

1 –هزینه کمته کارگاه و ترجمه با بلیط رفت و برگشت طبق معمول داده شود مازاد آن پرداخت نشود.

2 –با 2 | 3 آرا مخالف با ادامه ی خدمت نماینده منطقه.) 15 مخالف و 5 موافق(

3 –برقراری اسکایپ توسط نماینده منطقه با سایر خدمت گزاران خدمات جهانی با خانم کتی. )به اتفاق آرا(

4 –نماینده منطقه تفاهم نامه امضا شده نشریات را به گروهها بدهد.)به اتفاق آرا(

5 – به محض آماده شدن گزاشات نماینده ی منطقه ،برای نمایندگان ارسال شود .)هر نا مه ای از طریق خدمات جهانی به

نماینده ایمیل می شود در اختیار نما ینده ها قرار گیرد.()به اتفاق آرا(

11

6 –ارسال ایمیل به هیئت امنای خدمات جهانی و پیگیری این مسئله که چرا دفتر خدمات جهانی به اعضا سریعتر از خدمت

گزاران پاسخ می دهند.)به اتفاق آرا(

7 –اطلاعات در موردتیراژچاپ نشریات ،فروش و سود نشریات به دفتر خدمات جهانی ارائه شود.)به اتفاق آرا(

8آمار تعداد اعضای کل ایران ،تعداد جلسات و گروهها و تعداد استان ها مبنی بر عدم موافقت با عملکرد فارس برای منطقه

جدید و ارسال آن به خدمات جهانی. )به اتفاق آرا(

9 –آیا خدمات جهانی با توجه به اینکه استانهای ایران با استان فارس مخالف هستند همکاری خود را برای چاپ نشریات ادامه

می دهند؟)به انفاق آرا(

10 –فایل دیجیتالی نشریات که ترجمه شده به دفتر خدمات جهانی ارائه شود.)به اتفاق آرا(

11 –چاپ کتابچه وب سایت و کتابچه خبر نامه توسط مسئول کمیته فصلنامه به تعداد 40 عدد )به تعداد خدمت گزاران و

نماینده ها()به اتفاق آرا(

12 –بند 5 شرایط عمومی خدمت گزاران سابقه ی 5 سال حضور در جلسات و تجربه ی 3 سال خدمت مداوم رای نیاورد

(. 13 مخالف و 7 موافق(

13 –استان فارس به عنوان یک استان ،می تواند در شورای منطقه شرکت کند و حق صحبت و حق رای دارد.)به اتفاق آرا(

14 –سود نشریات از 100 % به 45 % بر روی تمام نشریات تغییر یافت.)به اتفاق آرا(

15 –حسین آقا از استان گیلان به عنوان مسئول کار گروه انتخاب شدند.وتنخواه ایشان مبلغ 500 هزار تومان می باشد.)به اتفاق

آرا(

16 –کمیته کار گروه به مدت 2 ماه تمامی مسائل در رابطه با کم کردن سود نشریه 45 % را بررسی کرده و گزارش شفاف در

شورای اسفند ارائه دهد.)به اتفاق آرا(

17 –ایمیل به دفتر خدمات جهانی زده شود که چرا توافق نامه را به استان فارس داده.)به اتفاق آرا(

18 –نماینده از این شورا تا شورای بعد هر خدمتی انجام داد برای نماینده ها بفرستد و مکتوب در گزارش بیاورد.) به اتفاق آرا(

پیشنهادات جدید:

1 –طبق مفهوم 11 هزینه ناهار و تدارکات با خزانه ی شورای منطقه باشد.با سود نشریات بالایی که داریم.)پیشنهاد دهنده

تهران: تائید کننده : بوشهر و خوزستان(

2 –ریز هزینه های 2 سال اخیر تمامی خدمت گزاران و هیئت مدیره را که رسیدگی نشده در اسفند ماه حل و فصل

شود.)پیشنهاد دهنده تهران:تائید کننده گلستان و کردستان(

3 –تشکیل کمیته موقت حسابداری.)پیشنهاد دهنده تهران:تائید کننده کرمانشاه و خراسان(

4 –لطفا بند 10 اساسنامه توضیحات تمرکز گزاشته شود .)حذف و اضافه نداشته باشد( ) پیشنهاد دهنده تهران:تائید کننده

لرستان و هرمزگان(

12

5 –تفویض اختیار از کمیته کارگاه به منظوره فرستادن سخنران بابت هزینه هواپیما و تاکسی تلفنی برداشته شود. )بپیشنهاد

دهنده بوشهر:تائید کننده تهران و سمنان(

6 –نشریاتی که تایید خدمات جهانی ندارند جمع شوند .

)دفتر چه منشیپمفلت قدم 8 و 10 ()پیشنهاد دهنده بوشهر :تائید کننده مازندران و قم(

7 –برای ایاب و ذهاب خدمت گزاران سقف گذاشته شود.)پیشنهاد دهنده خراسان:تائید کننده گیلان وهرمزگان(

8 –قیمت نشریات بالاست سود پایین بیاید که همه بخرند.)پیشنهاد دهنده کردستان:تائید کننده اصفهان و گیلان(

9 –خدمات در شورای منطقه یک دوره باشد اصل چرخشی رعایت شود.)پیشنهاد دهنده کرمانشاه:تائید کننده اصفهان و

بوشهر(

10 –اساسنامه ارائه شده به وزارت کشور توسط مدیر عامل ،به نماینده ها ارائه شود. )پیشنهاد دهنده کرمانشاه:تتائید کننده

تهران و سمنان(

11 –چاپ فرمت جدید منشی.)پیشنهاد دهنده کرمانشاه :تائیدکننده خوزستان و لرستان(

12 –سوالاتی که نماینده شفاهی اعلام می کند توسط منشی به

صورت کتبی در گزارش آورده شود.)پیشنهاد دهنده کرمانشاه:تائید کننده خراسان و اصفهان (

13 –نماینده ها متن ایمیل ها را رویت کنند.)پیشنهاد دهنده گلستان:تائید کننده تهران و سمنان(

14 –برای حفظ و اتحاد گروهها و نواحی پول مستقیم به شورا واریز نشود . )پیشنهاد دهنده گلستان:تائید کننده مازندران و

قم(

15 –مدیریت صحیح روی هزینه ها داشته باشیم .دفتر مرکزی را در منطقه ای از شهر ببریم که هزینه کمتر داشته

باشد.)پیشنهاد دهنده گیلان :تائید کننده کرمانشاه و قم (

16 –هزینه استانهایی که نمی توانند نماینده بفرستند داده شود . )پیشنهاد دهنده سمنان:تائید کننده گیلان و آذر بایجان

شرقی (

17 –جلسه هماهنگی روز قبل شورا باشد ویک ماه قبل نباشد و هزینه نکنیم. ) پیشنهاد دهنده سمنان:تائید کننده تهران و

گیلان (

18 –گزارش پاسخ به سوالات همراه صورت جلسه بیاید.)پیشنهاد دهنده سمنان:تائید کننده گلستان و بوشهر (

19 –روند ثبت ادامه پیدا کند. )پیشنهاد دهنده قزوین:تائید کننده همدان و آذر بایجان شرقی (

20 –کپی توافق نامه نشریات منطقه تهران پیوست گزارشات دفتر خدمات جهانی باشد.)پیشنهاد دهنده مازندران :تائید کننده

همدان و بوشهر (

21 –ثبت انجمن با نام انجمن خانواده ی معتادان گمنام.)پیشنهاد دهنده بوشهر :تائید کننده گلستان و قم (

13

22 –قیمت نشریات در انبار با قیمت قبل وقیمت نشریات جدید کاهش پیدا کند. )پیشنهاد دهنده اصفهان :تائید کننده

کرمانشاه و لرستان (

23 –منحل شدن دفتر مرکزی.)پیشنهاد دهنده اصفهان :تائید کننده تهران و خراسان (

24 –برگزاری مرتب کار گاه هر جلسه در شورا به مدت 30 یا 45 دقیقه. )پیشنهاد دهنده اصفهان :تائید کننده آذر بایجان

شرقی و بوشهر (

انتخابات: 1 –به دلیل به حد و نصاب نرسیدن کاندیداهادر پست خدمت منشی ،انتخابات به جلسه بعدی شوراموکول گردید. 2 –

به دلیل نداشتن شرایط مصوب در اساسنامه توسط کاندیداها انتخابات نشریات به جلسه ی بعدی شورا موکول گردید.

اصلاحیه: 1 –نماینده استان آذر بایجان غربی در تاریخ 10 / 10 / 95 حضور داشتند. 2 –واریزی استان مازندران در گزارش

شماره 59 : 000 / 200 تومان بوده است .

فراخوانها:

1 –منشی 2 –اعضاء هیئت مدیره 3 –کمیته ناراتین 4 –کمیته نشریات 5 –کمیته

تدارکات 6 – نماینده

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1 –حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی , 2 –کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده

سنت و 12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3 –تمایل به خدمت و توانایی

انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4 –عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به

اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5 –نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6 –حضور

مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر. 7 –درصورت

اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8 –ارسال

گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی. 9 –حداقل 9سال حضور در جلسات

نارانان و 5 سال خدمت مؤثر. 10 –کلیه ی خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند

ودر حفظ و نگهداری آنها کوشاباشند. 11 –نداشتن خدمت نیمه کاره.

تبصره:خدمتگزارانی که به هردلیل مشمول خدمت نیمه کاره می شوند تا دوسال نمیتوانند

درشورای منطقه خدمت بگیرند.

وظایف عمومی: 1 –انتخاب اعضای کمیته مربوطه هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن

همه اعضا از فعالیت های جاری, 2 –ارائه گزارش مالی به خزانه دار و گزارش کتبی و شفاف از روند

14

کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه)وتوسط خزانه دار در گزارش به دست نماینده ها

برسد.)هرخدمتگزاری که تنخواه یا بودجه دریافت میکند.(( 3 –داشتن سررشته در امری که کمیته

مربوطه در آن فعالیت میکند. 4 –برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا

و آموزش بازوها, 5 –ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات

اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی. 6 –خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری شورای منطقه

ارائه می دهند,یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند که منشی گزارشات آنها را

همراه با صورتجلسه برای نمایندگان ارسال نماید.

اطلاعیه:

1 – اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

ازاعضاء تقاضامیشود:

*از طریق سامانه ی ) 500010003050912 ( , تلگرام ) 09196217741 ( واینستاگرام ) naranon7741 ( باما در

ارتباط باشند.

2 – نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل

iran_rscg@yahoo.com ارسال نمایند.

*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ: 13 / 12 / 95 در استان تهران ,رأس ساعت 9 صبح

برگزار خواهد شد,مکان برگزاری شورا از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی

خواهدشد.*

شماره حساب منطقه: 5446118680

به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدیبانک ملت

شماره شبا حساب منطقه: IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات: 5661858938

به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستودهبانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

15

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی monshi.shora93@gmail.com

 

با تشکر مریم :نائب گرداننده: شماره تماس: 09196217739

ساعت پاسخگویی: 9 – 12 صبح

16 – 19 بعد از ظهر__

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟