گزارش شماره 71

به نام خدا

گزارش شماره:71
تاریخ :10 و 77/08/11

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

جلسه روز پنجشنبه 10/08/79 ساعت 11 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،11سنت،11مفهوم خوانده شد. طبق حضور و
غیاب، نمایندگان حاضر 18نماینده که 1 نماینده حق رای نداشتند ،19نماینده دارای حق رای که 3/1آرامساوی 11و اکثریت
ساده مساوی 10رای میباشد.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران01آبان ماه 79*
1-دستور جلسه کمیته خدماتی منطقه در روز 10/8/79تایید شد.)19 موافق
کمیته خبرنامه
تعریف: این کمیته پیام بهبودی نارانان و گزارشات کارهای انجمن را در مجله پیام بهبودی بیان می کند.)19موافق
وظایف:
1-مسئول کمیته عینا نمونه ای از مجله را که قرار است چاپ شود را در اختیار هیات نظارت به مدت 9روز قرار داده تا آنها با
داشتن وقت کافی به بررسی مجله پیام بهبودی نمونه بپردازند.)19موافق
3-هیات نظارت موظف هستند نمونه در اختیار گذاشته شده را به دقت مطالعه کرده و هر موردی که با سنت ها و مفاهیم
دوازده گانه و به طور کلی با اصول و فرهنگ و مصلحت انجمن نارانان و ناراتین ایران مغایرت دارد و با ذکر دالیل یادداشت
کرده و در پایان مهلت یک هفته آنرا مطرح کنند.)این بند به وظایف هیات مدیره اضافه شد()19موافق(
1-بند 1وظایف کمیته خبرنامه حذف شد. مسئول کمیته موظف است کلیه تغییرات توافق شده را عینا انجام دهد و از دخل و
تصرف بعد از رای گیری نهایی در مطالب خودداری کند.)19موافق
5-اصالحیه بند 8وظایف کمیته خبرنامه: همکاری با کمیته خدماتی منطقه جهت سمت و سو دادن به تدابیر و اهداف
انجمن)19موافق
6-بند 7وظایف کمیته خبرنامه حذف شد. بعد از توافق جمعی روی کلیه مطالب مجله امضاء موردی که قرار است تغییر کند را
نزد خود نگه داشته تا بعد ا با مجله چاپ شده تطبیق دهد.)19موافق
9-بند 10وظایف کمیته خبرنامه حذف شد. پیام بهبودی قبل از چاپ جهت بازبینی به سه نفر از مسئولین اداری ارائه
گردد.)19موافق
لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل
اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.
2
8-بند 11وظایف کمیته خبرنامه حذف شد. اسامی بازوها ی کمیته خبرنامه در مجالت بهبودی قید نگردد.)16موافق،1ممتنع
7-اصالحیه بند 11کمیته خبرنامه: مجالت پیام بهبودی به صورت شماره دار چاپ می شود.)19موافق
10-بند13و11وظایف کمیته خبرنامه ادغام شد: گرد آوری مقاالت و اطالعات از خبرنامه و انجمن جهانی جهت درج در مجله
پیام بهبودی با ذکر منبع مربوطه)19موافق
کمیته گردآوری و طراحی نشریات
هدف : بررسی و ویرایش تجربه های اعضاء برای ارائه به کمیته نشریات خدمات جهانی)19 موافق
انتخاب نام کمیته گردآوری و طراحی نشریات)19 موافق
شرایط:
11-داشتن سررشته در دستور زبان و ادبیات فارسی آیین نگارش وا صطالحات برنامه)19 موافق
11-توانایی استفاده از برنامه های نوشتاری و طراحی)19 موافق
وظایف:
13-گردآوری،بررسی و ویرایش تجربه های دریافتی از اعضای انجمن)نشریات بهبودی ، خدماتی ، اطالع رسانی و…..(برای ارائه
به کمیته نشریات خدمات جهانی جهت تصویب)19موافق
11-نشریات تهیه شده مطابق با قدمها، سنت ها، مفاهیم و خط مشی انجمن باشد.)19موافق
15-نشریات تهیه شده حاوی هیچگونه سرقت ادبی نباشد.)19موافق
16-جمع آوری تجربیات اعضاء به همراه فرم واگذاری)19موافق
19-نشریات تهیه شده از تجربیات اعضاء به همراه فرم واگذاری در اختیار هیات نظارت قرارگیرد.)19موافق
18-اولویت بندی موضوعات مورد نیاز انجمن و دریافت نیازها از گروه های منطقه از طریق نمایندگان استانها و یا دریافت از
طریق ایمیل.)19موافق
17-ارائه اصل تجربه ها به همراه فرم واگذاری به دفتر مرکزی جهت بایگانی پس از اتمام کار)19موافق
10-نشریات طراحی شده پس از بررسی و تایید هیات نظارت جهت ارسال به خدمات جهانی برای نماینده ارائه گردد.)19موافق
کمیته کارگاه:
هدف : اصالحیه بند : باال بردن سطح آگاهی اعضاء گروههای نارانان و ناراتین ایران از طریق برگزار نمودن کارگاههای آموزشی
و جلسات پنل و درخواستهای استانها)19موافق
وظایف:
11-بند اول وظایف کمیته کارگاه حذف شد. تهیه اطالعات در مورد تجارب گذشته و پیشنهاد آنها برای به کارگیری در مراحل
جدید خدماتی)15موافق،1مخالف،1ممتنع
11-اصالحیه بند 3وظایف کمیته کارگاه :ایجاد هماهنگی در بین مسئولین کارگاه های نواحی و استانها)19موافق
13-اصالحیه بند 5وظایف کمیته کارگاه: برگزاری کارگاه و اعزام سخنران و پنلهای مورد نیاز برای حمایت استانها و نواحی با
تایید و درخواست نماینده استان و برگزاری کارگاههای منطقه)19موافق

11-برگزاری کارگاههای متمرکز فصلی یکبار که زمان و موضوع آنرا نمایندگان مشخص می کنند)19موافق
15-اصالحیه بند 8وظایف کمیته کارگاه : برگزاری کارگاه آموزش سخنران توسط مسئول کمیته کارگاه برحسب نیاز)19موافق
16-بند 10،7و11وظایف کمیته کارگاه ادغام شد: ارائه گزارش کارگاه متمرکز و کارگاههای برگزار شده درسطح کشور به منشی
جهت ارسال به تمام
اطاعیه ورویدادها:
دوشنبه 11/8/79آبان ماه جلسه گرد همایی برگزارمی شود.
**پیشنهادات ودرخواستی های که در کمیته خدماتی منطقه رای گیری شده است ودرقسمت مصوبات آمده به
دلیل این که دوباره کاری نشود از گزارش نمایندگان حذف شده است .
همچنین تشکرات نمایندگان ازخدمتگزاران حذف شده وبه اطالع خدمتگزاران رسیده است**
*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 00/18/79آبان ماه*
ده دقیقه اول تعدادنمایندگان دارای حق رای 17نماینده بود.
1 .تغییر فرمت جلسه آبان ماه :خزانه دار،نشریات،نماینده منطقه،هیات مدیره به ترتیب گزارش ارائه دهند.)18
موافق،1ممتنع(
1 .افتتاح حساب سه امضاءکمیته چاپ وتوزیع نشریات توسط خزانه دار وگرداننده تا زمان انتخاب نائب
گرداننده)10موافق
3 .علی البدل نمایتده گلستان برای انبار گردانی نشریات انتخاب شدند.)10 موافق
1 .مسئول کمیته چاپ وتوزیع نشریات برای تهیه نشریات اورجینال توسط مسافر تفویض اختیار دارد.)10موافق
5 .نماینده منطقه درخواست برگزاری جلسه غیر علنی دادند.)10موافق
6 .برگزاری جلسه هماهنگی با منطقه جنوب جهت همکاری دو کمیته ترجمه منطقه ایران وجنوب.
)11موافق،1مخالف،5ممتنع
9 .تفویض اختیار به خزانه دار جهت تامین پرداخت هزینه ها ی رفتن 3نفر از خدمتگزاران منطقه ایران به منطقه
جنوب ویا پرداخت هزینه آمدورفت 1نفر از خدمتگزاران منطقه جنوب)در صورت برگزاری جلسه حضوری
)16موافق1مخالف
8 .مدیر عامل درخواست برگزاری جلسه غیر علنی دادند.)10موافق
7 .پرداخت هزینه ناهار اعضای هیئت مدیره )موافق18، ممتنع 1 )
10 .تفویض اختیار به خزانه دار برای خرید گوشی برای مدیرعامل ) موافق 19 ممتنع 3)
11
11 .بنابر درخواست مدیر عامل که نمی توانند مسئولیت دفتر مرکزی را برعهده بگیرند تصمیم گیری در مورد دفتر مرکزی
به جلسه آینده موکول شد .
11 .آقای خزانه دار به عنوان کمیته آدرسها و وبسایت موقت انتخاب شدند.)موافق10)
13 .علی البدل نماینده مازندران به عنوان بازو خزانه دارانتخاب شدند تا گوشی خدماتی کمیته آدرسها )اعالم آدرسها(را
پاسخگو باشد . )موافق 10)
11 .سه سری پکیج کامل نشریات برای هدیه به دفتر خدمات جهانی ارسال شود . ) موافق 19 ممتنع 3)
در ساعت 0::1 تعداد نمایندگان دارای حق رای 18 نفر می باشد.
15 .خانم راضیه به عنوان کمیته موقت تدارکات انتخاب شدند . ) موافق 11 مخالف 1 ممتنع 1 ) و یک نماینده از جلسه
خارج شد .
16 .بند 10توضیحات اساسنامه حذف شد وبند جایگزین انتخاب گردید:پاسخ سواالت عمومی توسط کلیه خدمتگزاران
منطقه طی یک جلسه هماهنگی پاسخ داده می شود. )موافق 11 مخالف 1 ممتنع 1 ) و یک نماینده از روند رای
گیری خارج شد .
19 .جلسه کمیته خدماتی منطقه در سومین جمعه ماه های زوج برگزار می شود . )موافق 13 مخالف 1 ممتنع1)
در ساعت 30::1 تعداد نمایندگان دارای حق رای 17 نفر می باشد.
18 .برگزاری مجمع برای رای گیری دستور جلسه 1010( موافق 15 ممتنع 1 ) و یک نماینده از روند رای گیری
خارج شد .
17 .بازبینی اساسنامه در روز اول جلسه شورای دیماه برگزار می شود . )موافق 19)
پیشنهادات رد شده:
1 .پیشنهاد استان اصفهان :کاندیدا اهداف و چشم انداز خدماتی خود را در راستای خدمت دو ساله خود در هنگام کاندید
شدن اعالم کند)درتاریخ1/79)
1 .پیشنهاد استان اصفهان: علی البدل نماینده منطقه در صورت اتمام یا برکناری از خدمت نماینده الویت انتخاب شدن
را دارد.) در تاریخ1/79)
3 .برای ایاب وذهاب خدمتگزاران سقف گذاشته شود.) در تاریخ1/79)
1 .برای حفظ و اتحاد گروهها و نواحی، پول مستقیم به منطقه واریز نشود.)در تاریخ1/79)
5 .برگزاری کارگاه گزارشنویسی برای خدمتگزاران منطقه)درتاریخ1/79)
6 .قبل از ثبت کشوری اقدام به ثبت استانی نشود.)درتاریخ1/79)
9 .گرداننده میتواند با توجه به ازدحام و مسائل امنیت داخلی و توجه نکردن به توصیههای مکرر مبنی بر سکوت جلسه
شورا را با اعضای شورا غیرعلنی ادامه دهد همچنین در موارد خاصی مانند اتخاذ تصمیماتی که نیاز به رعایت گمنامی
دارد بنا به مصالح انجمن میتواند جلسه شورا را غیرعلنی اعالم کند.)درتاریخ1/79)
8 .تشکیل کار گروه برای حسابرسی کمیته نشریات.)در تاریخ1/79)
11
7 .تشکیل کارگروه برای حسابرسی خزانه دار.)در تاریخ1/79)
10 .برای سهولت در انجام امور بانکی صاحبان حساب تغییرکند.)در تاریخ1/79)
11 .رای گیری برای تولید چیپ خوش آمدگویی توسط کمیته نشریات )در تاریخ1/79)
11 .پیشنهاد استان مازندران:کمیته نشریات هر دوره پرینت بانکی را پیوست گزارشات دهند.)درتاریخ6/79)
پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:
1 .برگزاری کارگاه با موضوع اطالع رسانی.)پیشنهاددهنده: کرمان- تائیدکننده : تهران
1 .چاپ دعای آرامش)پیشنهاددهنده: گیالن- تائیدکننده: سمنان
3 .درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.)پیشنهاددهنده: لرستان- تائیدکننده: مازندران
1 .در پاسخ به سؤاالت ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده است و از تجربه کدام استان استفاده
شد.)پیشنهاددهنده: اصفهان- تائید کننده: کرمان
5 .همایش سراسری)پیشنهاد دهنده: سمنان- تائیدکننده: کرمان
6 .تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال)پیشنهاددهنده: سمنان- تائید کننده: گلستان
9 .تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام میشود داده شود.)پیشنهاد دهنده: بوشهر- تائید کننده: کرمان
8 .پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران)پیشنهاد دهنده : گیالن- تائید کننده: تهران
پیشنهادات جدیدجهت بررسی:
استان اصفهان:
1-پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطالعرسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگهها جهت پیامرسانی گروهها برای
مکانها. هدف: جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروهها در سطح جامعه و اینکه
جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند میباشد.
استان تهران:
1 .جلسات منطقه سومین جمعه ماه های زوج برگزار شود تا با جلسات استانها تداخل نداشته باشد و زمان بیشتری برای
رایگیرها باشد.
1 .لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سؤاالت و مشکالت گروهها واستانها اختصاص دهید االن چند دوره
است که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخها به بعد گزارشات بار مفید ندارند.
استان کرمان:
1 .برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطالع رسانی نارانان.
1 .در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.
3 .اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.
1 .در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 1و8توسط نشریات.
5 .همکاری از استانها باهم فکری با آنها در فاصله 1ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .
12
استان گلستان:
1-پیشنهاداتی که در شورا ی منطقه مطرح میشود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.
استان خوزستان:
تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا کنند.
توجه: نمایندگان عزیز پیشنهاداتی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف میشود و در صورت جلسه قید نمیگردد.
پیشنهاد کمیته خدماتی منطقه :
باتوجه به اصالحیه بند یک قسمت توضیحات اساسنامه منطقه مبنی بر برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در سومین
جمعه ماه های زوج پیشنهاد می شود جهت تداخل نداشتن جلسات استانها و نواحی وهمسان سازی در سطوح خدماتی
1 .جلسه اداری گروهها درآخرین هفته ماه
1 .جلسه نواحی در اولین هفته ماه
3 .جلسه استان در دومین هفته ماه برگزارشوند.
اطالعیه
1 .مسئول کمیته موقت گردآوری وطراحی نشریات،نشریات طراحی شده را تحویل خزانه دار داده اند.
1 .علی البدل نماینده استان سمنان پکیج اطالع رسانی پیشنهادی رادر جلسه منطقه تحویل داده اند.
3 .رای گرفته شده در مورد خدمتگزاران:خانم سمیه نماینده البرز وخانم محبوبه علی البدل مازندران به جهت مغایرت با
بند 6اساسنامه کمیته خدماتی منطقه باطل می باشد.
*لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاء یکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته
باشند.*
فراخوان ها:
1-علی البدل نماینده منطقه 1-نایب گرداننده 3-مسئول کمیته اطالعرسانی
4-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت 0-مسئول کمیته خبرنامه :-مسئول کمیته تدارکات
7-هیات مدیره 3 نفر با مدارک : پزشک ، روانشناسی آسیب های اجتماعی ، مددکار اجتماعی و حسابداری
شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:
1-7سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی
از11قدم،11سنت،11مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین1-تمایل به خدمت و توانایی
13
انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 11قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی
یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه9-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت
می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .
وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:
1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیتهای جاری1-ارائه گزارش
مالی به خزانهدار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیتهای و اعالم تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها1-ارائه گزارش کتبی
و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل: بیالن مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامهریزی5-کلیه اطالعات و منابع کمیتهها
به عنوان منابعی برای اطالعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه
منطقه ارائه میدهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه
برای نمایندگان ارسال کند9-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقهی بعد ادامه
دارد8-ارسال گزارشات فعالیتها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 7-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه
داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه 10و11/10/77 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی
غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 7 صبح برگزار خواهد شد.
***************** *****************************************

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی منطقه ایران:
آدرس وب سایت:ir.khmir.www
سامانه پیامکی:500010003050711 تلگرام:07176119911
کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: naranonaddress/me.telegram://https
https://telegram.me/addressiran :جلسات آدرس کانال
https://telegram.me/Etehadnaranon :اتحاد کانال
آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقهcom.yahoo@iranrs
آدرس وب سایت نارانان ایرانir.khmir.www
آدرس وب سایت جهانی نارانانorg.anon- nar.www
آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس com.gmail@address.naranon
آدرس پست الکترونیکی نشریاتcom.yahoo@shora-nashriyat
آدرس پست الکترونیکی خبرنامه com.yahoo@payamhaynaranan
آدرس پست الکترونیکی اطالع رسانیcom.gmail@iran.etshora
آدرس پست الکترونیکی ناراتینcom.gmail@shora71.narateen
آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران com.gmail@nsoiransc
آدرس پست الکترونیکی منشیcom.gmail@monshi.nar
آدرس پست الکترونیکی ترجمهcom.yahoo@nar-translate
باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.)الف(
ساعت پاسخگویی:30:8تا11(به جز روزهای تعطیل( شماره تماس:117734:0717

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟