گزارش شماره 73

به نام خدا

 

گزارش شماره:73

تاریخ: 9 و 10 /12 / 97

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل

اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.

 

جلسه روز پنج­شنبه 9/12/97 ساعت14 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم  خوانده شد.

طبق حضور و غیاب، نمایندگان حاضر 15نماینده که 3/2آرامساوی 10و اکثریت ساده مساوی 8رای می­باشد.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران9اسفند ماه 97*

1-دستور جلسه کمیته خدماتی منطقه در روز 9/12/97تایید شد.(15موافق)

2- این بند حذف شد.بازرس میتواند در هرموقع هرگونه رسیدگی وبازرسی رادر مورد گروه های خانواده ی نارانان انجام داده واسناد،مدارک واطلاعات مربوطه را مطالبه کرده ومورد بررسی قراردهد ودر صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه ی فوق العاده ی کمیته خدماتی منطقه را بنماید.(13موافق،2موافق  با اصلاح شدن بند)

بازرسان

3-بند 1 وظایف بازرسان حذف شد.حضور مرتب در کلیه جلسات کمیته خدماتی منطقه وهماهنگی ورود وخروج راس ساعت مقرر. (15موافق)

4-بند 2 وظایف بازرسان حذف شد.بررسی کلیه اسناد واوراق مالی وتهیه گزارش به کمیته خدماتی منطقه      (15موافق)

ساعت 15:40 تعداد نمایندگان دارای حق رای 14نماینده می باشد.

5-اصلاحیه بند 3وظایف بازرسان.تهیه گزارش مالی وغیر مالی از عملکرد هیئت مدیره بنا بر در خواست 3/2نمایندگان واطلاع به کمیته خدماتی منطقه.  (12موافق،2ممتنع)

6-بند 4وظایف بازرسان حذف شد.بازرسان باید در باره ی صحت صورت دارایی وعملکرد هیئت مدیره و در باره ی صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیار منطقه گذاشته اند کتبا اظهار نظر کنند. (14موافق)

7-اطلاحیه تبصره: حضور بازرس در جلسات هیئت مدیره الزامیست وحق رای دارد. (14موافق)

8-بند 6وظایف بازرسان حذف شد.ارائه گزارش مالی به خزانه دار وگزارش کتبی وشفاف از روند کار وفعالیت ها به کمیته خدماتی منطقه. (14موافق)

9-بند 7وظایف بازرسان حذف شد.گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه وقوانین موضوعه به کمیته خدماتی منطقه.  (14موافق)

10-اصلاحیه بند 1توضیحات:جلسات منطقه سومین پنج شنبه وجمعه هر دوماه یکبار به شکل دوروزه در تهران برگزار میشود.            (12موافق،2ممتنع)

11-اصلاحیه بند 2توضیحات:زمان برگزاری جلسات در روز اول از ساعت 9الی 17ودر روز دوم از ساعت 9الی16عصر میباشد. (13موافق،1مخالف)

12-اصلاحیه بند 2وظایف منشی:تکثیر وتوزیع صورت جلسات تنظیم شده وارسال آن به اعضای کمیته خدماتی منطقه ظرف مدت 20روز.  (13موافق،1مخالف)

13-نیم ساعت به تایم جلسه اضافه شد.  (14موافق)

14-بند 18تبصره ها حذف شد.گرداننده میتواند با توجه به ازدحام ومسائل امنیت داخلی وتوجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی بر سکوت ،جلسه ی کمیته خدماتی منطقه را با اعضای منطقه غیر علنی ادامه دهد. (14موافق)

جلسه روز جمعه 10/12/97ساعت  9 با خواندن دعای آرامش آغازشد،12 سنت،12مفهوم خوانده شد.

طبق حضور و غیاب در جلسه 18نماینده که 3/2آرا مساوی 12و اکثریت ساده مساوی 10رای می­باشد.

گرداننده:(معصومه ک)

1-برگزاری جلسه طبق فرمت

ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30الی 12 بجز روزهای تعطیل

نائب گرداننده:(سارا ک)

1-تحویل سیم کارت وگوشی نائب گرداننده از خزانه دار در حضور گرداننده در دفتر مرکزی درتاریخ 22/10/97

2-افتتاح حساب نشریات درتاریخ 22/10/97

3-به نام زدن سیم کارت نائب گرداننده در تاریخ 27/10/97

4-تحویل گرفتن فرم رضایت نامه ها ودست نوشته ها ی مربوط به سنتها در دفتر مرکزی در حضور گرداننده27/10/97

5-تحویل گرفتن توکن مربوط به حساب نشریات از بانک 29/10/97

6-کپی وتحویل تجربیات جمع شده از سنتها به مسئولین اداری منطقه

7-برگزاری جلسه هماهنگی با خدمتگزاران در تاریخ 19/11/97حضوری در دفتر مرکزی وغیر حضوری در اسکایپ

منشی :(زهره الف)

1-ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان

2-برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات عمومی غیر حضوری در تاریخ:27/10/97

3-ارسال گزارش شماره 72 و پاسخ سؤالات شماره72 به نمایندگان

 

**پیشنهادات ودرخواستی های که در کمیته خدماتی منطقه رای گیری شده است ودرقسمت مصوبات آمده به دلیل این که دوباره کاری نشود از گزارش نمایندگان حذف شده است .

همچنین تشکرات ازخدمتگزاران وپیشنهادهای سازنده نمایندگان حذف شده وبه اطلاع خدمتگزاران رسیده است**

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 10/12/97اسفند ماه*

1.تایید دستور جلسه اسفند ماه                                                                                         (18موافق)

ناظر ناراتین را منطقه یا استان / ناحیه انتخاب می کند تا مسئول نگهداری اسناد محرمانه ی اطلاعات مربوط به تکمیل فرم و سوء پیشینه حامیان باشد . وظایف :

2.هماهنگی برای دریافت سوء پیشینه مورد نیاز                                                         ( 18 موافق )

3.ثبت حامیان واجد شرایط در دفتر خدمات جهانی                                                             ( 18 موافق

4.ثبت گروه ها در دفتر خدمات جهانی                                                                                ( 18 موافق )

5.محرمانه نگهداشتن اطلاعات کلیه حامیان                                                                         ( 18 موافق )

 1. ناظر ناراتین نیز مانند حامیان ناراتین مورد تایید قرار گیرد . ناظر ناراتین را منطقه انتخاب می کند . وقتی که یک کمیته فرعی ناراتین وجود دارد ، ناظر ناراتین می تواند عضو این کمیته باشد و به عنوان مسئول کمیته نیز خدمت نماید .(18موافق)                                                             

7.فرم های ثبت نام حامی تکمیل شده و سالی یک بار در ماه ژوئن و هر زمانی که تغییر صورت می گیرد ، به  wso  فرستاده شود . ناظر ناراتین مسئول ثبت تمام گروه های ناراتین در دفتر جهانی نیز می باشد ،لذا به وجود حداقل دو حامی برای هر گروه رسیدگی می نماید . (18موافق)                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

9.کارگاه اطلاع رسانی در تاریخ 30/1/98 جمعه برگزار خواهد شد .                            ( 11 موافق ، 7مخالف)

10.کارگاه عضو موثر وروابط موثر در فصل تابستان برگزار خواهد شد.

11.خانم بیتا از استان البرزبه عنوان کمیته تدارکات انتخاب شدند.                                         (18موافق)                                                          

12.اقای عباس از استان تهرانبه عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.                    (16موافق،2ممتنع)                   

13.مبلغ 2000000ریال تن خواه برای گروه هیئت نظارت در نظر گرفته شد.                          (18موافق)                                   

14.مبلغ 2000000ریال تن خواه کمیته اطلاع رسان موقت در نظر گرفته شد.                         (18موافق)                          

15.نماینده وکمیته اطلاع رسان گزارشهای خود رادر دو فایل به صورت  یک فایل انگلیسی و فارسی ویک فایل فارسی ارسال کنند و نمایندگان به انتخاب خود چاپ کنند.                                                   (18موافق)

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

 1. چاپ دعای آرامش(پیشنهاددهنده: گیلان- تائیدکننده: سمنان)
 2. درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.(پیشنهاددهنده: لرستان- تائیدکننده: مازندران)
 3. در پاسخ به سؤالات ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده است و از تجربه کدام استان استفاده شد.(پیشنهاددهنده: اصفهان- تائید کننده: کرمان)
 4. همایش سراسری(پیشنهاد دهنده: سمنان- تائیدکننده: کرمان)
 5. تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال(پیشنهاددهنده: سمنان- تائید کننده: گلستان)
 6. تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می­شود داده شود.(پیشنهاد دهنده: بوشهر- تائید کننده: کرمان)
 7. پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران(پیشنهاد دهنده : گیلان- تائید کننده: تهران)

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:

1.پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطلاع­رسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگه­ها جهت پیام­رسانی گروه­ها برای مکانها. هدف: جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروه­ها در سطح جامعه و اینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند می­باشد.(استان اصفهان)

2.لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سؤالات و مشکلات گروه­ها واستانها اختصاص دهید الان چند دوره است که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخ­ها به بعد گزارشات بار مفید ندارند.(استان تهران)

3.برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطلاع رسانی نارانان.(استان کرمان)

4در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.(استان کرمان)

5.اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.(استان کرمان)

6.در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 4و8توسط نشریات. (استان کرمان)

7.همکاری از استان­ها باهم فکری با آنها در فاصله 2ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .(استان کرمان)

8.پیشنهاداتی که در شورا ی منطقه مطرح می­شود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.(استان گلستان)

9.تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا کنند.(استان خوزستان)

 1. در صورت جلسه منطقه بصورت مکتوب از تمامی کسانی که در جلسه قبلی شورا منطقه و رای اشتباهی که گرفته شد به خاطر غیرعلنی کردن جلسات عذرخواهی شود وچرا اعضای هیئت مدیره از جلسه اخراج شدند مگر طبق اساسنامه خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه نمی‌باشند؟(استان تهران)

11.برگزاری جلسه غیرعلنی از قبل در فرمت و در ابتدا یا آخر جلسه گنجانده شود(استان تهران)

12.دعای جدید نارانان در پمفلت ها و یا پوستر در یک طرف آن و در طرف دیگر دعای آرامش قرار گیرد.(استان تهران)

13.در اساسنامه هئیت مدیره پیشنهاد میشود که نمایندگان و علی البدل های استانها بتوانند برای فراخوان هیئت مدیره کاندید شوند ، چه اعضای اصلی و چه بازرسان(استان تهران)

14.لطفا قسمتی از سایت نارانان به جلسات تازه تاسیس اختصاص دهید تا اطلاعات و زمان برگزاری جلسات به صورت مناسب‌تری اطلاع رسانی شود. (استان تهران)

15.لطفا جهت بهبود عملکرد منطقه ایمیلهای منطقه به جای استفاده از جیمیل و ایمیل یاهو با توجه به داشتن سایت مستقل کلیه ایمیلها به سایت نارانان ایران  وصل شوند. خواهشا این پیشنهاد جز اولویتهای این کمیته بوده و در صورت انتخاب خدمتگزار حتما این پیشنهاد لحاظ شود(استان تهران)

16.لطفا نشریات را به تعداد کمتر و قیمت مناسبتر و درصد 55% اعمال شود تا با این گرانی ها اعضا بتوانند نشریات را خریداری کنند.(استان تهران)

17.در چاپ با کیفیت (کیفیت برگه ها و شالوده برگه های کتابچه ها مناسب نیست ) و قیمت مناسب برای نشریات تجدید نظر شود.(استان تهران)

پیشنهادات معوقه

1.تنظیم اساسنامه هیات نظارت

2.در قسمت تعریف اساسنامه هیئت مدیره،هیئت نظارت وناظر ناراتین اضافه شود.

3.اصلاحیه هدف تشکیل هیئت مدیره درمورد توزیع نشریات

4.از دعای مختص نارانان مصوب کنفرانس 2018چگونه میتوان در جلسات بهبودی استفاده نمود.

5.از دو نشریه خدماتی(راهنمای خدماتی و رفتار اخلال گرانه)که قبلا در اختیار نمایندگان استانها جهت مطالعه وبررسی قرار گرفته است چگونه استفاده نماییم.

توجه: نمایندگان عزیز پیشنهادات کتبی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف می­شود و در صورت جلسه قید نمی­گردد.

اطلاعیه ها

 1. ساعت پاسخگویی کمیته آدرس ها و وب سایت از ساعت 9صبح الی 21شب میباشد.
 2. خانم هستی علی البدل نماینده انصراف خود را اعلام کردند.
 3. خانم مدیرعامل در جلسه اعلام کردند که ادامه روند ثبت با اعضاءهیئت مدیره سابق امکان پذیر نمی باشد.
 4. جلسه منطقه به دلیل مصادف شدن با ماه رمضان یک هفته زودتر برگزار خواهد شد.

 

*لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاء یکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته باشند.*

فراخوان ها:

1-مسئول کمیته اطلاع­رسانی              2-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت          3-مسئول کمیته خبرنامه    4-علی البدل نماینده      5-مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات    6-خزانه دار       7-کمیته چاپ وتوزیع نشریات

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه 12و13/2/98 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

***************************************** *****************

شماره حساب جدیدخزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

*******************************************************

شماره حساب جدید نشریات کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره888412038

به نام های نرگس اتراچالی ، حسین احمدی زاده ، ساراکارگر حیدری

 

(اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار اساسنامه

9/12/97

شماره خدماتی جلسه منطقه

10/12/97

گرداننده 14-17:30 09196217736 9-17
نایب گرداننده 14-17:30 09196217739 9-17
مدیر عامل       غ 9-15:30
منشی 14-17:30 09196217734 9-17
نماینده 14 –:30 17 09196217738 9-17
علی البدل نماینده
خزانه دار 14- 17:30 09196217740  9-17
کمیته آدرس ووبسایت 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 14-17:30 09140121243 9-17
کمیته ترجمه 14-17:30 09198987545  9-17
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 14-17:30 09197319605 9:15-17
کمیته ناراتین 14:30-17:30 09915385447 9:15-17
کمیته چاپ وتوزیع نشریات       غ 09196217735 9-17

 

جدول حضور وغیاب جلسات هماهنگی خدمتگزاران

تاریخ 27/10/97 19/11/97
گرداننده 14:22-17 9-11:30
نائب گرداننده 14:22-17 9-11:30
منشی 14:22-17 9-11:30
نماینده 14:22-17 9-11:30
علی البدل نماینده
مدیرعامل 14:22-17 9-11:30
کمیته ترجمه 14:22-17 9_11:30
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 14:22-17 9:42-11:30
کمیته کارگاه 14:55-17 9-11:30
کمیته ناراتین 14:22-17 9:24-11:30
کمیته خبرنامه
کمیته اطلاع رسانی
کمیته آدرس و وب سایت
کمیته گرد آوری وطراحی نشریات
خزانه دار 14:22-17            غ
تدارکات 14:22-17 9-11:30

اطلاعات نمایندگان 9و10/12/97

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
      ورود-خروج       ورود-خروج  
آذربایجان شرقی            غ                 غ 09147799003  –    09144084630
آذربایجان غربی 14-17:30و9-17          – 09143880129
اردبیل             غ            غ 09144541123    –    09371396989
اصفهان 14-17:30و9-17                 – 09162926131
البرز   غ و9-17             – 09307990367
بوشهر              غ             – 09173702078
تهران 14-17:30و9-17        غ و9-17 09194175358
چهارمحال بختیاری               غ                 – 09162196206
خراسان شمالی 14-17:30و9-17               – 09334453591
خراسان جنوبی               غ                 غ 09156636467   –   091516636371
خوزستان 14-17:30و9-17             – 09169908247
زنجان             غ             – 09198844998
سمنان 14-17:30و9-17 14-17:30و9-17 09192328257   –   09123314857
سیستان وبلوچستان              غ           غ 09157221952   –    09151901385
قزوین      14-17:30             – 09379433915
قم           غ         غ  و9-17 09192672071   –  09369124185
کرمان 14 -15:40و9-17             – 09131978362
کرمانشاه 14-17:30و9-17             – 09180563720
کیش           غ              – 09169333799
کردستان           غ               – 09187831009
گلستان          غ 14-17:30و9-17 09111805241

09112702957

گیلان 14-17:30و9:3017         – 09111854873
لرستان        غ و9-17         – 09160181296
مرکزی 14-17:30و9-17           غ 09012512932
مازندران  غ و9-17 14-17:30و9-17 09114153835   –   09118218865
همدان 14-17:30و9-17          غ 09183504168   –   09183501241
یزد 14-17:15و9-17           – 09338980286

 

 

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 6/96 6/98 1 نایب گرداننده 10/97 10/99 1
منشی 12/96 12/98 1 تدارکات 12/97 12/99 1
خزانه دار 4/96 4/98 1 نماینده منطقه 8/96 8/98 1
کمیته ترجمه 8/96 8/98 1 کمیته چاپ وتوزیع نشریات 4/96 4/98 1
کمیته کارگاه 6/96 6/98 1 کمیته ناراتین 6/97 6/99 1
مدیرعامل 6/97 6/99 1 علی البدل نماینده
کمیته خبرنامه کمیته آدرس و وب سایت
اطلاع رسان کمیته گردآوری وطراحی نشریات

 

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین ایران))

 

 

 

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی  منطقه ایران:

آدرس وب سایت:www.khmir.ir

سامانه پیامکی:500010003050912                تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقهiranrs@yahoo.com

آدرس وب سایت نارانان ایرانwww.khmir.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانانwww.nar- anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریاتnashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی خبرنامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانیetshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتینnarateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران   nsoiransc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشیnar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمهtranslate-nar@yahoo.com

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل) شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟