بازدیدها: 4505

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

9 الی 10:30 

----------------

10:30 الی 12 

دانش

تازه واردین

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

خیابان آزادی جنب درمانگاه شیخ الرئیس پارک ایرانسل فرهنگسرای نرجس خاتون