نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس حاصل فرمایید.

 

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

9:30 الی 10 

----------------

10:30 الی 12 

دانش

تازه واردین

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

خیابان آزادی جنب درمانگاه شیخ الرئیس پارک ایرانسل فرهنگسرای نرجس خاتون

 

انجمن خانواده معتادان

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی