بازدیدها: 1068

تماس حاصل فرمایید.

برای شرکت در جلسات  فری کنفرانس روی لینک مورد نظر در جدول بزنید .

نام شهر

روز 

ساعت

شش ماه اول

نام گروه

فرمت

آدرس

تهران

دوشنبه

14:30 الی 16

به سوی آرامش

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و تجربه
بانوان

فری کنفرانس

تهران

سه شنبه

14:30الی16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت، نشریه
خوانی، قدم
بانوان

فری کنفرانس

تهران

دوشنبه

14 الی 15:30

ناراتین دختران

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب

تهران 

چهارشنبه

14 الی 15:30

رد پای دوست

مشارکت آزاد، نشریه خوانی،

مشارکت انتخابی،

پرسش و تجربه

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب