جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

09194446075

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

غرب

شنبه

15 الی
16:30

باران عشق
(کوهسار)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

شنبه

14:30 
الی
16

معجزه 
(پارک لاله)

سنت
مفهوم

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

9:30 الی
11

دنیای نور
(اوین)

مشارکت
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

18 الی
19:30

هدف الهی
آقایان

مشارکت 

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

1شنبه

17 الی
18:30

سفر درون

قدم
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

(پارک پلیس)

مشارکت 
بانوان

اسکایپ

شمال و شمال شرق

4شنبه

16 الی
17:30

معجزه
(رسالت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

3شنبه

16 الی
17:30

اتحاد
(فدک)

مشارکت
قدم
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

شنبه

15 
الی
16:30

نشاط
(سیدخندان)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

15 الی
16:30

راه نور
دماوند

مشارکت
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

4شنبه

14 الی
15:30

راه عشق
(رودهن)

مشارکت
قدم
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

1شنبه

13 
الی
14:30

سرآغاز
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

5شنبه

11 الی
12:30

بهشت پنهان
(هروی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

1شنبه

11 
الی
12:30

چشمه امید
(داوودیه)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

 شنبه

10
الی
11:30

مهر
اراج

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

3شنبه

10 الی
11:30

گنج  آرامش 
(رسالت)

سنت
اخرماه مفهوم
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 
الی
11:30

مروارید
(اراج)

قدم
سنت
بانوان


واتساپ

شمال و شمال شرق

1 شنبه

10 الی
11:30

گنج بهبودی
(رسالت)

مشارکت 
بانوان

واتساپ

شرق

1شنبه

10 الی
11:30

خانه عشق 
(شهرک کاروان)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ

شرق

1شنبه

19:15 الی
20:45

راه الهی
آقایان
(پیروزی)

مشارکت
 آقایان

 فری کنفرانس


شرق

4شنبه

15 الی
16:30

معجزه نسترن
(پیروزی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

2شنبه

15 الی
16:30

ندای عشق 
(پیروزی)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

شرق

1 شنبه

15 الی
16:30

آیین مهرورزی
(افسریه) 

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

 شنبه

14:30
الی 16

پلی به سمت خدا
(مشیریه)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


جنوب شرق

4شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی 

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

1 شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی 

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

5شنبه

10 الی
11:30

دختران
ناراتین

مشارکت
بانوان

واتساپ

جنوب

3شنبه

17 الی
18:30

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ


جنوب

4شنبه

16 الی
17:30

رد پای دوست
(باقرشهر)

مشارکت

 فری کنفرانس


جنوب

2شنبه

15 الی
16:30

به سوی آرامش
(باقرشهر)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


جنوب

4شنبه

14 الی
15:30

رهایی
(صالح آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم، سنت

پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس


جنوب

5شنبه

15:30الی
17

خانه دلها
(پاکدشت)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


جنوب

1شنبه

15 الی
16:30

سرای نیاز
(پرند)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ


جنوب

1شنبه

14 الی
15:30

نورالهی
(واوان)

مشارکت

قدم
بانوان

واتساپ

جنوب

 شنبه

11 الی
12:30

نسیم بهبودی
(اقدسیه)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


غرب

1شنبه

10 الی
11:30

امید
(شهریار)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

16 الی
17:30

دوستان الهی
(شادآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

15:30 الی
17

آوای بهبودی
(جنت آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

17:30 الی
19

دختران
ناراتین

فرشتگان خدا
ناراتین

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

9:30 الی
11

راه نجات
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

10 الی
11:30

رشد
(امیرآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

14:30 الی
16

معجزه
(پارک لاله)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

17 الی
18:30

تجربه نیرو امید
(کمیل)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

16:30 الی
18

بهاران
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

14:30 الی
16

نرگس
(تهرانسر)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

15 الی
16:30

راه بهبودی
(کوهسار)

قدم
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

9 الی
10:30

پلی به سوی خدا
(رباط کریم)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

16 الی
17:30

عشق و امید
(جناح)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

17 الی
18:30

ساحل
(شهرک راه آهن)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

10 الی
11:30

دریای نور
(شهرک غرب)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

14 الی
15:30

روزنه

(اندیشه)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

16 الی
17:30

نور دختران
ناراتین

مشارکتبانوان

جهت عضویت تماس بگیرید


شمال و شمال شرق

2شنبه

16 الی
17

نور دختران
ناراتین

قدم
بانوان

جهت عضویت تماس بگیرید


شمال و شمال شرق

3شنبه

15:30 الی
17

ستایش

(کاوسیه)

تازهواردین

مشارکت

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

5شنبه

15 الی
16:30

پرتو آرامش

(پونک)

مشارکت قدم
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

5شنبه

16 الی
17:30

خانه عشق

(آزادی)

مشارکت قدم
آقایان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

9 الی
10:30

رشد

(میدان قزوین)

مشارکت  نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

9:30 الی
11

خانه الهی

مشارکت قدم
آقایان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

12 الی
13:30

امیدان فردا

پسران
ناراتین

جهت عضویت تماس بگیرید


شماره تماس

آدرسهای  نواحی پنجگانه

استان تهران
جهت راهنمایی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید