جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

جنوب

3شنبه

14:30الی
16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و تجربه
بانوان

اسکایپ

جنوب

4شنبه

15الی
16:30

کلبه مهربانی
(ورامین)

مشارکت،

قدم، سنت

مفهوم
بانوان

ورامین
میدان
رازی
پارک 
خانواده

جنوب

5شنبه

14 الی
15:30

کلبه مهربانی
(ورامین)

ناراتین دختران

09195922305

جنوب

5شنبه

14 الی
15:30

فرشته ها

ناراتین دختران

09195922305

جنوب

جمعه

9:30 الی
11

کلبه آرامش

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

ورامین
میدان
رازی
پارک 
خانواده

جنوب

3شنبه

9:15 الی
10:45

مسیر روشنایی

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

جنوب

4شنبه

16 الی
17:30

رد پای دوست
(باقرشهر)

مشارکت

اسکایپ

جنوب

2شنبه

15 الی
16:30

به سوی آرامش
(باقرشهر)

مشارکت
بانوان

جنوب

4شنبه

14 الی
15:30

رهایی
(صالح آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم، سنت

پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

جنوب

2شنبه

15:30 الی 17

خانه دلها
(پاکدشت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

15 الی
16:30

سرای نیاز
(پرند)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

14 الی
15:30

نورالهی
(واوان)

مشارکت

قدم
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

14:30 الی
16

ساحل آرامش

مشارکت

قدم
پرسش و تجربه
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

 شنبه

14:30 الی
16

نسیم بهبودی
(اقدسیه)

قدم
سنت
مشارکت
نشریه خوانی
جلسه اداری
بانوان

فری کنفرانس

جنوب شرق

4شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی
خانه بهبودی

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

2شنبه

16 الی
17:30

نغمه های امید

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

3شنبه

16 الی
17:30

دختران
نارانان
جوانان

مشارکت
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

1 شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی

خانه بهبودی 

مشارکت،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

4شنبه

17 الی
18:30

آرامش رویایی
دختران ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

1شنبه

19:15 الی
20:45

راه الهی
آقایان
(پیروزی)

مشارکت
 آقایان

 فری کنفرانس

شرق

4شنبه

22الی
23:30

معجزه نسترن
(پیروزی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

2شنبه

15 الی
16:30

ندای عشق 
(پیروزی)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

تااطلاع ثانوی غیرفعال میباشد

شرق

1 شنبه

15 الی
16:30

آیین مهرورزی
(افسریه) 

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

 شنبه

16
الی 17:30

پلی به سمت خدا
(مشیریه)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

1شنبه

8:30 الی
10

خانه عشق 
(شهرک کاروان)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

5شنبه

14 الی
15:30

دختران نور
ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

16
الی 17:30

قدم لواسان

قدم و سنت
بانوان

بلوارامام خمینی
جنب مخابرات
بلوار ایثارگران
انتهای 
بلوار
مدرسه
علامه 
طباطبایی
درب بالایی
مدرسه

شمال و شمال شرق

4شنبه

17 الی
18:30

امید زندگی

قدم و سنت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

16
الی 17:30

تیغه آفتاب

قدم و سنت
بانوان

بلوارامام خمینی
جنب مخابرات
بلوار ایثارگران
انتهای 
بلوار
مدرسه
علامه 
طباطبایی
درب بالایی
مدرسه

شمال و شمال شرق

2شنبه

19 الی 20:30

بهار زندگی
ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

16 الی
17:30

لواسان

مشارکت
بانوان

تا اطلاع ثانوی تعطیل

شمال و شمال شرق

5شنبه

16 الی
17:30

نیایش
پارک پلیس

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

2شنبه

15 الی
16:30

راه زندگی
پردیس

مشارکت
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

18 الی
19:30

هدف الهی
آقایان

مشارکت 

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

17 الی
18:30

سفر درون

قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

16 
الی
17:30

طلوع
(پارک پلیس)

قدم
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

(پارک پلیس)

مشارکت
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

17 الی
18:30

معجزه
(رسالت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

16 الی
17:30

اتحاد
(فدک)

قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

15 
الی
16:30

نشاط
(سیدخندان)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

16 الی
17:30

باران

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

14 الی
15:30

راه عشق
(رودهن)

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

20 الی 21:30

پسران وحدت
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

12:30
الی
14

سرآغاز
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

5شنبه

11 الی
12:30

بهشت پنهان
(هروی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

11 
الی
12:30

چشمه امید
(داوودیه)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

 شنبه

10
الی
11:30

مهر
اراج

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 الی
11:30

گنج  آرامش 
(رسالت)

سنت
اخرماه مفهوم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 
الی
11:30

مروارید
(اراج)

قدم
سنت
بانوان

شمال و شمال شرق

1 شنبه

10 الی
11:30

گنج بهبودی
(رسالت)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

19الی
20:30

شنبه ها با نارانان

مشارکت
 اول
هر ماه
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

15:30 الی
17

ستایش

(کاوسیه)

تازه واردین

مشارکت

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

شنبه

15 الی
16:30

باران عشق
(کوهسار)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

شنبه

14:30 
الی
16

معجزه 
(پارک لاله)

سنت
مفهوم
مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

9:30 الی
11

دنیای نور
(اوین)

مشارکت
قدم

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

10 الی
11:30

امید
(شهریار)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

16 الی
17:30

دوستان الهی
(شادآباد)

مشارکت،
پرسش و تجربه ماهی یک بار
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

15:30 الی
17

آوای بهبودی
(جنت آباد)

مشارکت،
مشارکت نشریه خوانی
مشارکت پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

17:30 الی
19

فرشتگان خدا
ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی
دختران

فری کنفرانس
09104811501

غرب

2شنبه

9:30 الی 11

راه نجات
(مرزداران)

مشارکت،
نشریه خوانی
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

10 الی
11:30

رشد
(امیرآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
پنل
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

14:30 الی
16

معجزه
(پارک لاله)

قدم
مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

17:30 الی 19

تجربه نیرو امید
(کمیل)

مشارکت
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16:30 الی
18

بهاران
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

14:30 الی
16

نرگس
(تهرانسر)

مشارکت
پرسش و تجربه 
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

5شنبه

9:30 الی 11

پلی به سوی خدا
(رباط کریم)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16 الی
17:30

عشق و امید
(جناح)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

4شنبه

10:30 الی 12

دریای نور
(شهرک غرب)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
نشریه خوانی

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

4شنبه

14 الی
15:30

روزنه

(اندیشه)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16 الی
17:30

فرشتگان آسمان
ناراتین

مشارکت
بانوان

فری کنفرانس
09104811501

غرب

5شنبه

15 الی
16:30

پرتو آرامش

(پونک)

مشارکت قدم
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

5شنبه

16 الی
17:30

خانه عشق

(آزادی)

مشارکت قدم
پرسش و تجربه
آقایان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9 الی
10:30

رشد

(میدان قزوین)

مشارکت  سنت نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9:30 الی
11

خانه الهی

مشارکت قدم
پرسش و تجربه
آقایان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

12 الی
13:30

امیدان فردا

پسران
ناراتین

جهت عضویت تماس بگیرید

غرب

شنبه

10 الی
11:30

فرشتگان کمیل

پرسش و تجربه
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس