اخبار و اطلاعیه ها

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمی هستيم كه برای كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحی شده است تا آنها را از اثراتی كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد.

برنامه بهبودی ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده می كند.

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان می باشد. ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.