اخبار و اطلاعیه ها

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمي هستيم كه براي كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحي شده است تا آنها را از اثراتي كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد. برنامة بهبودي ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده مي كند. تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان مي باشد. ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.