بایگانی دسته‌ی: گزارشات کمیته خدماتی منطقه

گزارش صورتجلسه 91 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ21 مرداد 1400  گزارش: 91 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران چهاردمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 21/05/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 2،مفهوم 2 و دعای خدمت آغاز شد.(دعای خدمت در خبرنامه شماره 37) طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند.   نمایندگان دارای حق […]

گزارش صورتجلسه 92 منطقه ایران

    تاریخ 22/07/1400        گزارش: 92 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران پانزدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 22/07/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 3،مفهوم 3 – 22 مهر کتاب سش و دعای خدمت آغاز شد.(دعای خدمت در خبرنامه شماره 37) . طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور […]

گزارش صورتجلسه 90 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ : 20 خرداد 1400  گزارش: 90گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران سیزدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 20/03/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 1ومفهوم 1 آغاز شد. طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند. که یک نماینده حق رای نداشت و تعدادنمایندگان دارای […]

گزارش صورتجلسه 89

به نام خدا تاریخ : 19/01/1400   گزارش: 89 گزارش کمیته خدماتی منطقه نارانان و ناراتین  منطقه ایران دوازدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 19/01/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش آغازشد، 2سنت و 2مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب17 نماینده در جلسه حضور داشتند. تعدادنمایندگان داری حق رای 17نماینده، 3/2 آرامساوی  12 رای واکثریت […]

گزارش صورتجلسه 88

به نام خدا گزارش شماره: 88 تاریخ: 10 اسفند 1399 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران یازدهمین جلسه در فضای مجازی (جلسه اضطراری) جلسه روز یکشنبه 10 / 12 / 99 ساعت 15 با خواندن دعای آرامش آغاز شد. 12 سنت و 12 مفهوم خوانده شد. طبق حضور و غیاب 18 نماینده در […]