بایگانی دسته‌ی: گزارشات کمیته خدماتی منطقه

گزارش 77 کمیته خدماتی منطقه ایران

گزارش 77 کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران جلسه روز پنج­شنبه 26/10/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم و  بخشی  از نشریه 31روز در نارانان (روز 26)خواند شد. طبق حضور وغیاب23نماینده حاضر که1نماینده حق رای نداشت واز 22نماینده دارای حق رای 3/2آرا مساوی با 15 اکثریت ساده 12 می باشد. گزارش نمایندگان استانها [...]

گزارش شماره 74

به نام خدا گزارش شماره:74 تاریخ :12 و 98/2/13 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران جلسه روز پنجشنبه 12/2/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم وبخشی از کتابچه آبی)کمک کردن( خوانده شد. نمایندگان حاضر 12نفر میباشد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن هیچگونه رای گیری انجام نشد وخدمتگزاران گزارشهای خود را […]

گزارش شماره 73

به نام خدا   گزارش شماره:73 تاریخ: 9 و 10 /12 / 97 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.   جلسه روز پنج­شنبه 9/12/97 ساعت14 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم  خوانده شد. طبق حضور و غیاب، […]

گزارش شماره 72

به نام خدا   گزارش شماره:72 تاریخ:20 و 21 / 10 / 97 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.   جلسه روز پنج­شنبه 20/10/97 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم  خوانده شد. طبق حضور و غیاب، […]

گزارش شماره 71

به نام خدا گزارش شماره:71 تاریخ :10 و 77/08/11 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران جلسه روز پنجشنبه 10/08/79 ساعت 11 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،11سنت،11مفهوم خوانده شد. طبق حضور و غیاب، نمایندگان حاضر 18نماینده که 1 نماینده حق رای نداشتند ،19نماینده دارای حق رای که 3/1آرامساوی 11و اکثریت ساده مساوی 10رای […]