نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 

اطلاعیه و اخبار خدمات جهانی NAR_ANON

در این صفحه اخبار و اطلاعیه های دفتر خدمات جهانی نارانان و ناراتین درج می شود.

دفتر خدمات جهانی یکی از سطوح ساختاری انجمن نارانان و ناراتین می باشد که شامل هیات امنا و کارمندان دفتر خدمات جهانی می باشد و جهت پاسخگویی به سوالات گروه ها در سطح جهان فعالیت می کنند .

نمایندگان مناطق هر دو سال یکبار در کنفرانس خدمات جهانی جهت اتحاد بین گروه ها گرد هم می آیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه هماهنگی و تامین خدمات شوند. wso مخفف دفتر خدمات جهانی می باشد.

 

 اطلاعیه های وبسایت خدمات جهانی http://www.nar-anon.org   می توانید دریافت کنید .

اطلاعیه های خدمات جهانی

Latest From Blog

لینک وبسایتهای مناطق دنیا

اینجا بزنید