بایگانی دسته‌ی: نشریات

اطلاعاتی درباره ی نشریات

ادامه سفر پس از فقدان این نشریه در کنفرانس 2016 تصویب شد.در سال 1397 ترجمه شد و به دست اعضای نارانان ایران رسید . نشریه ادامه سفر پس از فقدان شامل 12 مشارکت از اعضایی که یکی از عزیزانشان را در اثر بیماری اعتیاد از دست داده ­اند، می باشد و به اعضایی که ذر […]

معرفی نشریات

مطالبی در مورد نشریات انجمن خانواده معتادان ( نارانان و ناراتین ) نشريات مصوب كنفرانس، ابزار مهمي در جلسات ما مي‌باشد كه توسط اعضا و برای اعضا نوشته شده و در كنفرانس خدمات جهاني (CAL) تصويب گرديده است. اين موضوع بيانگر اصول و تجربه، نيرو و اميد اعضاي ما مي‌باشد. استفاده از نشريات مصوب كنفرانس […]

معرفی نشریات

مطالبی در مورد نشریات انجمن خانواده معتادان ( نارانان و ناراتین ) نشريات مصوب كنفرانس، ابزار مهمي در جلسات ما مي‌باشد كه توسط اعضا و برای اعضا نوشته شده و در كنفرانس خدمات جهاني (CAL) تصويب گرديده است. اين موضوع بيانگر اصول و تجربه، نيرو و اميد اعضاي ما مي‌باشد. استفاده از نشريات مصوب كنفرانس […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟