جهت مطالعه گزارش صورت جلسات کمیته خدماتی منطقه ایران

بر روی  شماره ی گزارش مورد نظر بزنید.