آدرس جلسات آقایان ایران

 

 

استان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

البرز

کرج

چهار شنبه 

21 الی 22:30

رهایی

مشارکت

فری کنفرانس

بوشهر

بوشهر

یک شنبه 

20 الی 21:30

امید و آرامش

مشارکت

فری کنفرانس

تهران

شمال وشمال شرق

سه شنبه 

18 الی 19:30

هدف الهی

مشارکت

فری کنفرانس

تهران

 شرق

دوشنبه 

19:15الی20:45

راه الهی

مشارکت

خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای محله موسوی (زاهد گیلانی)

(حضوری)
تلفن: 09105631150

تهران

غرب

دو شنبه 

19 الی 20:30

مسیر رشد

 مشارکت

فری کنفرانس

تهران

غرب

پنج شنبه 

16 الی 17:30

خانه عشق 

مشارکت

فری کنفرانس

تهران

غرب

جمعه

11 الی 9:30

خانه الهی 

مشارکت

فری کنفرانس

گیلان

رشت

جمعه

12:30 الی 14

حلقه امید

مشارکت

خیابان پرستار بهزیستی کل

همدان

همدان

چهارشنبه 

21الی 23 

 آرامش 

مشارکت

فری کنفرانس