استان آذربایجان غربی

منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره

(09028914448

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ارومیه

 1شنبه و
3شنبه 

15:30
الی
17 

امید

مشارکت

ارومیه

شنبه 
پنج شنبه 

10 الی 11:30 

آرامش

مشارکت 

در واتساپ

ارومیه

4 شنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ارومیه

2 شنبه

10:30
الی
12 

معجزه زندگی

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ارومیه

5 شنبه

15 الی 16:30 

شکوفه های  زندگی

ناراتین دختران

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ارومیه

2شنبه

9 الی 10:30 

رهایی

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ارومیه

 1شنبه و
4شنبه 

15:30
الی
17 

بهار  زندگی

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ارومیه

 1شنبه و
3شنبه 

20 الی 22:30 

بصیرت

مشارکت آقایان 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

مهاباد

 1شنبه 

15:30
الی
17 

طلوع عشق

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

مهاباد

 شنبه و
3شنبه 

15:30
الی
17 

پیام امید 

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

خوی

 2 شنبه و
5شنبه 

10 الی 11:30 

آوای رهایی

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

بوکان

 شنبه و
3شنبه 

15:30
الی
17 

آرامش

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

ماکو

 شنبه و
3شنبه 

10 الی 11:30 

15:30
الی
17 

آرامش

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

نقده

 1شنبه و
4شنبه 

10 الی 11:30 

امید فردا

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

شوط

 1شنبه و
4شنبه 

15:30
الی
17 

فردای روشن

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

میاندوآب 

 1شنبه و
5شنبه 

9:30
الی
11 

آرامش

مشارکت 

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد