آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشکین دشت

یکشنبه

10
الی
11:30 

نیایش

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

کرج

چهارشنبه

21
الی
22:30

رهایی
آقایان

مشارکت

کرج

شنبه

16
الی
17:30

طلوع

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

فردیس

شنبه

10
الی
11:30 

ایمان

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

کرج

دو شنبه

17
الی
18:30

صداقت

مشارکت