تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه اول

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

یا آدرس جلسه 

بیرجند

 شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

رهایی

مشارکت

بلوار شعبانیه پارک پرفسور معتمد نژاد خانه محله

بیرجند

 پنجشنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

 آرامش

مشارکت

آخر پارک توحید  در محل کانون هنرمندان


بیرجند

دو شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

کلبه مهر

خانمها

قدم

نشریه

پرسش و پاسخ

مشارکت آزاد

مدرس ۶۸ بین ستاره ۲و۴ ساختمان دختران خورشید

بیرجند

چهارشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

مسیر آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

طبس

دوشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

ندای آرامش

قدم

انتخابی گرداننده

سنت
نشریه

زیبا شهر جنب پمپ گاز مسجد امام جعفر صادق

فردوس

سه شنبه

15:30 الی17

15 الی 16:30

فردایی بهتر

خانمها

نشریه خوانی
قدم
موضوع انتخابی
مشارکت آزاد

میدان 22 بهمن دور میدان جنب محصولات غذایی لاله

سه قلعه

چهارشنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

طلوع بی نشان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت آزاد
اداری

بلوار کوشش
میدان آخرت
مسجد
موسی بن جعفر

طبس


یکشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

امید

نشریه خوانی

قدم

نشریه خوانی
سنت

طبس میدان امام خمینی جنب کتابخانه ارشاد

دیهوک 

یکشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

خانه امید

نشریه خوانی  مشارکت


دیهوک بلوار معلم کتابخانه مصطفی خمینی