شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

بیرجند

شنبه 

15 الی 
16:30

 فری کنفرانس


بهبودی

قدم ها 

سنت ها  
نشریات
 پرسش وپاسخ

بیرجند

چهار شنبه

15 الی 
16:30

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

در صورت تمایل با مسئول آدرس استان خراسان جنوبی جهت اضافه شدن به گروه تماس بگیرید
۰۹۹۱۴۹۶۲۷۶۳ 

بهبودی

تجربه نیرو امید

فردوس

سه شنبه

10
الی
11:30 

 فری کنفرانس


فردایی بهتر

خانمها


مشارکت

بشرویه

چهارشنبه

10
الی
11:30 

 فری کنفرانس


زندگی بهتر

خانمها

مشارکت