آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

یا آدرس جلسه 

بیرجند

دو شنبه

9:30 الی 11

کلبه مهر

خانمها

تجربه نیرو امید

واتساپ 

طبس

دوشنبه

17 الی 18:30

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

بشرویه

چهارشنبه

9 الی 10:30 

رهایی
خانمها

مشارکت 

خیابان مجتهد بشروی
بشروی 4
انتهای بازار 
مسجد امام محمد باقر

فردوس

سه شنبه

15:30 الی17

فردایی بهتر

خانمها

نشریه خوانی
قدم
موضوع انتخابی
مشارکت آزاد

فری کنفرانس

بیرجند

شنبه 

15 الی 16:30

آرامش
خانمها

قدم ها 

سنت ها  
نشریات
 پرسش وپاسخ

 فری کنفرانس

سه قلعه

چهارشنبه

15 الی 16:30

طلوع بی نشان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت آزاد
اداری

لوار کوشش
میدان آخرت
مسجد
موسی بن جعفر

بیرجند

چهارشنبه

9:30 الی 11

مسیر آرامش

 فری کنفرانس

دیهوک 

یکشنبه

9:30 الی 11

خانه امید

نشریه خوانی  مشارکت

دیهوک بلوار معلم کتابخانه مصطفی خمینی

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹914962763 تماس حاصل فرمایید