بازدیدها: 3505

تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

یا آدرس جلسه 

بیرجند

 شنبه

9 الی 10:30

رهایی

قدم

مشارکت آزاد

نشریه خوانی
پرسش و پاسخ

جلسات درایام تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

بلوار شعبانیه پارک پرفسور معتمد نژاد خانه محله

بیرجند

 پنجشنبه

15 الی 16:30

 آرامش


نشریات

قدم

مشارکت آزاد

پرسش و پاسخ
سنت

جلسات درایام تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

آخر پارک توحید  در محل کانون هنرمندان

بیرجند

دو شنبه

15 الی 16:30

روزنه امید

قدم

نشریه

پرسش و پاسخ

مشارکت آزاد

جلسات درایام تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

مدرس ۶۸ بین ستاره ۲و۴ ساختمان دختران خورشید

طبس

شنبه

17 الی 18:30

مسیر سبز بهبودی

سنت
پرسش پاسخ
قدم از کتاب راهنمای قدم های دوازده گانه
کتاب تجربه نیرو وامید
انتخابی گرداننده

 فری کنفرانس

بیرجند

چهارشنبه

9:30 الی 11

مسیر آرامش

مشارکت

جلسات درایام تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

 فری کنفرانس

طبس

دوشنبه

9:30 الی 11

ندای آرامش

قدم

مشارکت آزاد

سنت
نشریات

زیبا شهر جنب پمپ گاز مسجد امام جعفر صادق

فردوس

سه شنبه

15:30 الی17

فردایی بهتر

خانمها

نشریه خوانی
قدم
موضوع انتخابی
مشارکت آزاد

انقلاب 8 ، پلاک 9

سه قلعه

چهارشنبه

16 الی 17:30

طلوع بی نشان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت آزاد
اداری

بلوار کوشش
میدان آخرت
مسجد
موسی بن جعفر

طبس

یکشنبه

9:30 الی 11

امید

تجربه نیرو ...

قدم

نشریه
سنت

طبس میدان امام خمینی جنب کتابخانه ارشاد

دیهوک 

یکشنبه

9:30 الی 11

خانه امید


آزاد

پرسش و تجربه

نشریه خوانی  مشارکت


دیهوک بلوار معلم کتابخانه مصطفی خمینی