شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

بیرجند

شنبه 

16 الی 
17:30

 فری کنفرانس

آرامش
خانمها

قدم ها 

سنت ها  
نشریات
 پرسش وپاسخ

بیرجند

چهار شنبه

16 الی 
17:30

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

در صورت تمایل با مسئول آدرس استان خراسان جنوبی جهت اضافه شدن به گروه تماس بگیرید
۰۹۹۱۴۹۶۲۷۶۳ 

کلبه مهر

خانمها

تجربه نیرو امید

فردوس

سه شنبه

15
الی
16:30

خیابان انقلاب 
انقلاب 8
پلاک 12

حضوری

فردایی بهتر

خانمها

نشریه خوانی
قدم
موضوع انتخابی
مشارکت آزاد

بشرویه

چهارشنبه

10
الی
11:30 

خیابان مجتهد بشروی
بشروی 4
انتهای بازار 
مسجد امام محمد باقر

حضوری

رهایی
خانمها

مشارکت 

 

سه قلعه

چهارشنبه

16 الی 
17

بلوار کوشش
میدان آخرت
مسجد
موسی بن جعفر

حضوری

طلوع بی نشان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت آزاد
اداری