در صورت هر گونه مشکل با مسئول آدرسهای استان خراسان رضوی و شمالی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

تجربه نیرو امید
قدم
مشارکت
پمفلت

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16
الی
17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها

 

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی
20:30

پیروزی

قدم
تجربه نیرو و امید،
سنت

نانسی

 فری کنفرانس

مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

هفته اول: تجربه نیروامید
هفته دوم : پنل
هفته سوم: قدم
هفته چهارم: سنت

مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی


کارکرد قدم

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

11 الی 12:30

کلبه آرامش

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: 31 روز در نارانان

مشهد

پنج شنبه

18:30 الی 17

صبح امید

قدم
تجربه نیروامید
پنل
سنت

مشهد

یک شنبه

10
الی
11:30 

رهایی

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : سنت
هفته سوم: تجربه نیرو امید
هفته چهارم: پنل

تا اطلاع ثانوی تعطیل

بردسکن

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای آرامش

پنل
قدم
تجربه نیروامید
مشارکت

مطهری 30 تکیه فرخی

اسفراین

چهار شنبه

9
الی
10:30 

ندای آرامش

نشریه خوانی
قدم
تجربه نیرو امید
31 روزدر نارانان
مشارکت

خیابان امام 
خمینی
محل رضویه

سبزوار

پنج شنبه

9
الی
10:30 

نشریه خوانی
قدم
مشارکت
پنل

تعطیل میباشد