شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها


نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس


مشهد

دو شنبه

16:30
الی
18

یگانه 
بهبودی

خانمها

داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها

 

 فری کنفرانس


مشهد

سه شنبه

21 الی
23:30

پیروزی

داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها

 فری کنفرانس


مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت


مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی

نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس


مشهد

دو شنبه

11 الی 12:30

کلبه آرامش

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت


مشهد

چهار شنبه

16:30 الی 15

صبح امید

نشریه خوانی
قدم

جهت عضویت در گروه های تلگرامی با 09157093691 تماس حاصل فرمایید