برای دانلود آدرس جلسات خراسان رضوی و شمالی روی لینک زیر بزنید .

آدرس جلسات خراسان رضوی و شمالی

این پرسش نامه می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند،چند دقیقه وقت بگذاریدصادقانه، و با ذهنی باز به سوال ها جواب بدهید.

پرسش نامه

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمی هستيم كه برای كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحی شده است

تا آنها را از اثراتی كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد.

برنامه بهبودی ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده می كند.

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان می باشد.

ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی