در صورت هر گونه مشکل با مسئول آدرسهای استان خراسان رضوی و شمالی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16
الی
17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10
الی
11:30 

مسیر آرامش

قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه (پنل)سنت
شعارها

فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی
20:30

پیروزی

قدم
مشارکت بهبودی
نشریه خوانی 
سی و یک روز در نارانان
سنت

 فری کنفرانس

مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی


کارکرد قدم

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

11 الی 12:30

کلبه آرامش

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: 31 روز در نارانان

مشهد

پنج شنبه

18:30 الی 17

صبح امید

قدم
تجربه نیروامید
پنل
سنت

مشهد

شنبه

10
الی
11:30 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید


نشریه خوانی
سنت

مشهد

یک شنبه

9
الی
10:30

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

بردسکن

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای آرامش

پنل
قدم
تجربه نیروامید
مشارکت
نانسی

مطهری 30 تکیه فرخی

اسفراین

چهار شنبه

9
الی
10:30 

ندای آرامش

1.نشریه خوانی 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.سی و یک روز در نارانان 5.مشارکت آزاد

خیابان امام 
خمینی
محل رضویه

سبزوار

پنج شنبه

9
الی
10:30 

 آرامش

نشریه خوانی
قدم
مشارکت
پنل

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

بجنورد

چهار شنبه

10
الی
11:30 

همراهان امید

1.پمفلت 2.مشارکت 3.تجربه نیرو امید 4پرسش و تجربه
سنت

فری کنفرانس

سرخس

دوشنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.آزاد 2.پنل 3.نشریات 4.اداری 5.تجربه نیرو امید

فری کنفرانس

شیروان

دو شنبه

16 الی 17:30

رهایی

1.قدم 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.پمفلت - نشریه خوانی

مشارکت آزاد 5.

فری کنفرانس

تربت حیدریه

یک شنبه

10 الی 11:30

طلوع عشق

1.موضوع 2.پرسش و پاسخ 3.نشریه خوانی 4.قدم

فری کنفرانس

نیشابور

 شنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.قدم 2.نشریات 3.سنت 4.پمفلت 5.پنل

خیابان

17 شهریور

17 شهریور 44 

خیابان سلمان جنوبی

درب آبی بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30 الی 18

رهایی

نشریات
پمفلت
پرسش و تجربه (پنل)
مشارکت آزاد
قدم

درود 
خیابان ساحلی
مدرسه شهید 
علی 
درودی

بوژمهران نیشابور

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15 الی 16:30.

همدلی

قدم
سنت
پمفلت
نشریات
هر دوماه یک بار پنل

روستای 
چاهلسر
45کیلومتری
نیشابور