تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زنجان

شنبه

10 الی11:30

رهایی

مشارکت  

جنب دار القران   فرهنگسرای امام خمینی

زنجان

چهارشنبه

15 لی 16:30

آرامش

مشارکت

فرهنگسرای زندگی پارک بانوان


قیدار

یکشنبه

15 الی16:30

  

بقای تازه واردین

مشارکت

خیابان امام. جنب پارک شهر .فرهنگسرای اشراق

قیدار

چهارشنبه

10 الی11:30

آرامش

مشارکت

خیابان امام. جنب پارک شهر .فرهنگسرای اشراق

سجاس رود

سه شنبه

10 الی11:30

مشارکت

سجاس – کانون فرهنگ و ادب – خیابان طالقانی

طارم

یکشنبه

15 لی 16:30

پناه

مشارکت

 مرکز باغداری

ابهر

سه شنبه

15 لی 16:30

نجات

مشارکت

 خیابان  خلیل طهماسبی – فرهنگسرای نور – طبقه دوم

انجمن خانواده معتادان

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی