بازدیدها: 2516

تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زنجان

شنبه

10 الی11:30

رهایی

مشارکت  

جنب دار القران   فرهنگسرای امام خمینی

زنجان

سه شنبه

10 لی 11:30

امید

مشارکت

فرهنگسرای زندگی پارک بانوان

زنجان

چهارشنبه

16 لی 17:30

آرامش

مشارکت

فرهنگسرای زندگی پارک بانوان

قیدار

یکشنبه

15 الی16:30

  

بقای تازه واردین

مشارکت

خیابان امام. جنب پارک شهر .فرهنگسرای اشراق

قیدار

چهارشنبه

10 الی11:30

آرامش

مشارکت

خیابان امام. جنب پارک شهر .فرهنگسرای اشراق

سجاس رود

سه شنبه

10 الی11:30

مشارکت

بهزیستی

طارم

یکشنبه

14:30الی 16

پناه

مشارکت

روستای تشویر – خیابان شهدا – ساختمان دوم دهیاری

طارم

سه شنبه

14:30الی 16

نجات

مشارکت

روستای قارقلی جم – مدرسه شهید ابوالفضل اکبری