شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زنجان

شنبه

10 الی11:30

آرامش
خانمها

مشارکت  

بیسیم فرهنگسرای امام خمینی  طبقه دوم اتاق۲۰۹

زنجان

یکشنبه

چهارشنبه

10 لی 13

آرامش
خانمها

مشارکت

واتساپ

زنجان

پنج شنبه

11 لی 12:30

 

 

فری کنفرانس

قیدار

یکشنبه

چهارشنبه

15 الی16:30

  

10 الی11:30

 

 

خیابان امام. جنب پارک شهر .فرهنگسرای اشراق

ابهر

سه شنبه

15 الی16:30

 

 

فرهنگسرای ارشاد