شهر

نام گروه

روز

ساعت

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

مهدیشهر

امید

چهارشنبه

15 الی16:30

مشارکت

میدان امام رضا-جنب فروشگاه آسایش - مرکز بانوان نرجس

سمنان

نسیم بهبودی

دوشنبه 

16:30 الی 18

مشارکت

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید

سمنان

تلاش

چهارشنبه 

9 الی 10:30

مشارکت

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید