تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

سمنان

دوشنبه 

18 الی 19:30

نسیم بهبودی

مشارکت

تعطیل

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید

سمنان

چهارشنبه 

9 الی 10:30

تلاش

مشارکت

تعطیل

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید

مهدیشهر

چهارشنبه

16:30 الی 18

امید

مشارکت

میدان امام رضا-جنب فروشگاه آسایش - مرکز بانوان نرجس