شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

سمنان

دوشنبه

9-8:30

10:30-9

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

واتساپ
جهت عضویت با شماره
۰۹۱۹۶۶۹۸۱۵۲
تماس حاصل فرمایید

تلاش

تازه واردین


مشارکت

سمنان

یکشنبه
پنج شنبه 

9
الی 10:30


حضوری

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید

تلاش

مشارکت

مهدیشهر

چهارشنبه

17 الی 18:30

حضوری

میدان امام رضا-مرکز بانوان نرجس

امید

مشارکت