سیستان وبلوچستان

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زاهدان

یکشنبه

پنجشنبه

14:30 الی 16

آرامش
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ تماس بگیرید

زاهدان

دوشنبه

جمعه

14:30 الی 16 

آرامش 
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

زابل

یکشنبه

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

تعطیل میباشد

ایرانشهر

دوشنبه

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

نورمجتمع امام علی داخل پارک شهر