نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زاهدان

جمعه

15 الی 16:30

آرامش
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی


میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

زاهدان

دوشنبه

15 الی 16:30

امید

مشارکت
قدم

میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

ایرانشهر

دوشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

خیابان نور- پارک شهدا - مجتمع امام علی 

ایرانشهر

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

خیابان نور- پارک شهدا - مجتمع امام علی 

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی