سیستان وبلوچستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زاهدان

جمعه

15 الی 16:30

آرامش
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی


میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

زاهدان

دوشنبه

15 الی 16:30

امید

مشارکت
قدم

قبل رفتن (09304096868) تماس بگیرید


میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

ایرانشهر

دوشنبه

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

قبل رفتن (09304096868) تماس بگیرید

خیابان نور- پارک شهدا - مجتمع امام علی