سیستان وبلوچستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زاهدان

یکشنبه

پنجشنبه

14:30 الی 16

آرامش
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

جهت عضویت (09304096868) تماس بگیرید

واتساپ 

زاهدان

دوشنبه

جمعه

14:30 الی 16 

آرامش 
امید

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

قبل رفتن (09304096868) تماس بگیرید


میدان امام علی
نرسیده به فلکه فلطسین
سالن 
اجتماعات
یعقوب لیث

زاهدان

شنبه
چهارشنبه

16 الی 17:30

بهبودی

سنت
مشارکت

فری کنفرانس

زابل

یکشنبه

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

(09304096868) تماس بگیرید

تعطیل میباشد

ایرانشهر

دوشنبه

پنجشنبه

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

قبل رفتن (09304096868) تماس بگیرید

نورمجتمع امام علی داخل پارک شهر