آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

 شنبه 

16 الی 17:30

بهبودی مرکزی

مشارکت

محلات

چهار شنبه 

10 الی 11:30

صدای  آرامش

مشارکت

 میدان مصطفی

خمینی

کوچه

مسجدجامع

حسینیه

مسجد جامع

جاورسیان

 شنبه 

15:30 الی 17

خودشناسی

مشارکت
قدم
قدم
مشارکت

خیابان ولیعصر
کوچه ادیب
حسینیه
مسجد جامع

مهاجران

چهارشنبه


16 الی 17:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان
بصیرت
چهارراه
فضیلت
جنب ساختمان
شورای
حل اختلاف
داخل
حصار فلزی

سنجان

شنبه

16 الی 17:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک 
کلاله
حسینیه
آرامستان

خمین

چهار شنبه 

15:30 الی 17

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

اراک

 شنبه 

16 الی 17:30

دوستی

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

دوشنبه

16 الی 17:30

ندای ستایش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

چهار شنبه 

16 الی 17:30

مسیر سبز

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

پنج شنبه

10 الی 11:30

طلوع

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

 شنبه
سه شنبه 

15 الی 16:30

معجزه 

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

یک شنبه

15 الی 16:30

طلوع امید

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

اراک

 شنبه 

10 الی 11:30

سکوت سبز

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

جاورسیان

سه شنبه 

15 الی 16:30

ندای آرامش

قدم

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

خمین

سه شنبه 
یکشنبه

15 الی 16:30

امید
ارامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

خنداب

دو شنبه 

15 الی 16:30

تولد سبز

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

دهسد

چهار شنبه 

15 الی 16:30

مقصد روشن

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

شازند

دو شنبه 

15:30 الی 17

رهایی

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

قره چای

یک شنبه 

15 الی 16:30

راه زندگی آرام

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

محلات

یک  شنبه 

16 الی 17:30

کلبه رشد

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد