نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

بلوار بعثت - خیابان محمد اوراز  جنب فرمانداری مسجد محمد رسول الله

سنندج

یک شنبه

15:30 الی 17

شهامت

مشارکت

سایت اداری، اداره توانبخشی نیکوکاران رعد

سنندج

سه شنبه

8:30 الی 10

حرکت صبح

مشارکت

چهارراه صفری، بهزیستی شهرستان سنندج، سالن اجتماعات

سنندج

یک شنبه

15:30 الی 17 

ناراتین

مشارکت 

سه راه جهاد، سایت اداری، مجتمع توانبخشی نیکوکاران رعد

سقز

سه شنبه

16 الی 17:30 

 رهایی

مشارکت 

خیابان حافظ - مرکز بهداشت کرباسی 

قروه

دو شنبه

9 الی 11:30

آرامش

مشارکت

میدان اتحاد، بلوار امام خمینی، جنب بانک ملی مرکزی، ساختمان تاکسیرانی قدیم، روبروی اداره برق

 حسن آباد

دو شنبه

15 الی 16:30 

نیایش

مشارکت

روبروی قبرستان، خیابان 12متری، جنب شیرینی گلاره

مریوان

یکشنبه

16 الی 17:30

مشارکت

سه راه بهزیستی روبه روی اداره بهزیستی

سنندج

یکشنبه

15:30 الی 17 

ناراتین

مشارکت

سایت اداری، اداره توانبخشی نیکوکاران رعد

کامیاران

دو شنبه

16 الی 17:30

بهبودی

مشارکت

خیابان امام، کتابخانه عمومی

بانه

دو شنبه

9:30 الی 11

مشارکت

بهزیستی سالن اجتماعات

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی