جهت اطمینان ساعت و روز جلسات

با شماره

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

چهار شنبه

16 الی 17:30

میدان بعثت
خیابان 

محمد اوراز
کوچه جنب فرمانداری
مسجد محمد رسول الله

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس


اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

18الی
19:30

فری کنفرانس

شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

اسکایپ


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

شنبه
دو شنبه

17
الی
18:30 

فری کنفرانس

امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673


تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت