جهت اطمینان ساعت و روز جلسات

با شماره

09182955673

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

چهار شنبه

15 الی 16:30

میدان بعثت
خیابان 

محمد اوراز
کوچه جنب فرمانداری
مسجد محمد رسول الله

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس


اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

18الی
19:30

فری کنفرانس


شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

اسکایپ


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

شنبه
دو شنبه

16
الی
17:30 

فری کنفرانس


امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673

تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

فری کنفرانس


 به سوی آرامش

مشارکت