جهت اطمینان ساعت و روز جلسات

با شماره

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

تعطیل

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس

اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

17الی
18:30

3راه
حسن آباد
درمانگاه
امام
محمدغزالی

شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

فری کنفرانس


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

دوشنبه

17
الی
18:30 

فری کنفرانس

امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673


تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت
 

مریوان

1شنبه

16 الی 17:30

سه راه 
بهزیستی
شنوایی سنجی
نوا

نیایش

مشارکت