تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

بلوار بعثت - خیابان محمد اوراز  جنب فرمانداری مسجد محمد رسول الله

سنندج

سه شنبه

15:30الی17

اتحاد

خانمها

مشارکت

فری کنفرانس

سنندج

یک شنبه

16الی17:30

شهامت

مشارکت

سه راه - سایت اداری - روبروی کمیته امداد - مجتمع نیکوکاری رعد

سنندج

سه شنبه

8:30 الی 10

مشارکت

خیابان جامی - سالن اجتماعات بهزیستی

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

ناراتین

مشارکت

فری کنفرانس


09186483501

سقز

سه شنبه

16الی17:30 

 رهایی

مشارکت 

خیابان حافظ - مرکز بهداشت کرباسی 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

09182955673


تماس بگیرید

بانه

چهار شنبه

16الی17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت

مریوان

یکشنبه

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

سه راه 
بهزیستی
شنوایی سنجی
نوا