جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

09916900030

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

یک شنبه

21 
الی
22:30

مسیر خوشبختی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

سه شنبه

10 
الی
11:30

مسیر رهایی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

جمعه

16 الی
17:30

رهایی

 مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمان

پنج شنبه

16 
الی
17:30

دختران

ناراتین

مشارکت

واتساپ

کرمان

 شنبه

10 
الی
11:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

سیرجان

شنبه

17:30 الی
18

امید

قدم

 فری کنفرانس


سیرجان

دو شنبه


9 الی
10:30

رهایی

مشارکت

اسکایپ

شهر بابک

چهار شنبه


22
الی
23

انار

مشارکت

 فری کنفرانس


انار 

 سه شنبه

15 الی
16:30

انار

مشارکت

 فری کنفرانس


زرند

شنبه

دوشنبه

چهار شنبه


15:30 الی
17

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس