جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

تماس حاصل فرمایید

برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس

روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

یک شنبه

21 
الی
22:30

مسیر خوشبختی

قدم
سنت

 فری کنفرانس

کرمان

سه شنبه

10 
الی
11:30

مسیر رهایی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

جمعه

16 الی
17:30

رهایی

 مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمان

پنج شنبه

16 
الی
17:30

دختران

ناراتین

مشارکت

واتساپ

کرمان

 شنبه

10 
الی
11:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی
20

امید

قدم

 فری کنفرانس

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی 20

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

چهار شنبه

22
الی
23

....

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

شنبه

15 الی
16:30

معجزه

مشارکت
قدم

 فری کنفرانس

انار 

 سه شنبه

16 الی
17:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

16:30 الی
18


آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

دوشنبه ها در
خیابان ولیعصر
مدرسه
شهید بهشتی

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15:30 الی
17

آرامش

مشارکت

واتساپ
باآدرسهای استان
تماس بگیرید
حضوری