نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس بگیرید .

 اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

سه شنبه

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت، هرفصل2ماه نشریه ماه آخرفصل پرسش‌پاسخ، مجازی

 فری کنفرانس

گرگان

 چهار شنبه 

سه شنبه

18:30 الی 20

16 الی 17:30

آقایان گرگان

مشارکت

مطهری جنوبی مابین مطهری ۱۸ و ۲۰ آموزشگاه کبریا۱۲:۵۴ بعدازظهر

گرگان

قرق

 چهار شنبه 

14:30الی16 

قرق

مشارکت

آخر ماه قدم

قرق - فردوس ۶- پایگاه بسیج طهورا قسمت خواهران 

علی آباد

یک شنبه 

14:30الی16 

خودشناسی

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

بندر گز

دو شنبه 

10:30الی12 

 مسیر آرامش

مشارکت

کوچه بانک ملی کنار مدرسه خلیج فارس سازمان تبلیغات ،همکف ،سالن اجتماعات

گنبد

  یک شنبه 

15:30الی17 

همدلی

یکشنبه اول

نشریه خوانی

پنل

مشارکت

روبروی پمپ بنزین معصومی درب بزرگ خاکستری

گنبد

 چهار شنبه 

15:30الی17 

آرامش

چهارشنبه اول نشریه خوانی

-

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و پاسخ


گنبد هفده شهریور شرقی ، ساختمان اورژانس اجتماعی، برخیابان اصلی، روبروی کمپ

گنبد

 شنبه 

13 الی14:30 

آرامش

مشارکت

گنبدبخش داشلی برون - شهر کرند خیابان دستمرد کوچه گلستان

کلاله

دو شنبه 

14:30الی16 

مشارکت

لاله روستای کوسه.خ یابان سند یک ا.کوچه اول سمت چپ.کوچه زینبیه

 

انجمن خانواده معتادان
نارانان/ناراتین
آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی