اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گنبد

 چهار شنبه 

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت

گنبد

  یک شنبه 

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گرگان

شنبه 

15 الی 16:30

همدلی

مشارکت

چهار راه 
رسالت
به سمت
اسلام آباد
کنار 
امامزاده
مسجد
صاحب الزمان

گرگان

شنبه 

15 الی 16:30

همدلی

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

شنبه 

9:30 الی 11

زندگی دوباره

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

15:45 الی 17:15

خودشناسی

قدم

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

ناراتین دختران

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

9:30 الی 11

نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

چهار شنبه 

16:30 الی 18

بهبودی
آقایان


سنت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

سه  شنبه 

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

بندر گز

یک شنبه 

16 الی 17:30

 آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

علی آباد

یک شنبه 

15 الی 16:30

 خودشناسی

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

گرگان

چهار شنبه 

16:30 الی 18

بهبودی

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد