اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

شنبه 

15 الی 16:30

همدلی

مشارکت

چهار راه 
رسالت
به سمت
اسلام آباد
کنار 
امامزاده
مسجد
صاحب الزمان

قرق

پنج شنبه 

16 الی 17:30

مشارکت

پایگاه بسیج
طهورا کوچه
فردوس ۶-
قسمت
خواهران ر

علی آباد

یک شنبه 

17 الی 18:30

خودشناسی


در صورت قرمز بودن وضعیت کرونا جلسه تعطیل است

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

بندر گز

یک شنبه 

17 الی 18:30

 مسیر آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گنبد

  یک شنبه 

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گرگان

چهار شنبه 

16 الی 19:30


آقایان

سنت
مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

چهار شنبه 

16:30 الی 18

سنت

سنت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

15:45 الی 17:15

خودشناسی

قدم

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

ناراتین دختران

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

شنبه 

9:30 الی 11

زندگی دوباره

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

9:30 الی 11

نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

سه  شنبه 

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گنبد

 چهار شنبه 

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

گرگان

  یک شنبه 

16:300 الی 18

یاس

مشارکت