اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

شنبه 

16 الی 17:30

همدلی

مشارکت

چهار راه 
رسالت
به سمت
اسلام آباد
کنار 
امامزاده

خضر
مسجد
صاحب الزمان


قرق

سه شنبه 

16 الی 17:30

مشارکت

پایگاه بسیج
طهورا کوچه
فردوس ۶-
قسمت
خواهران ر

علی آباد

یک شنبه 

17 الی 18:30

خودشناسی


در صورت قرمز بودن وضعیت کرونا جلسه تعطیل است

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

تا اطلاع

ثانوی

تعطیل

بندر گز

یک شنبه 

17 الی 18:30

 مسیر آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گنبد

  یک شنبه 

16:30 الی 18

همدلی

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گرگان

چهار شنبه 

16 الی 19:30


آقایان

سنت
مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

چهار شنبه 

16:30 الی 18

سنت

سنت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

15:45 الی 17:15

خودشناسی

قدم

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

ناراتین دختران

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

شنبه 

9:30 الی 11

زندگی دوباره

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

9:30 الی 11

نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

سه  شنبه 

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گنبد

 چهار شنبه 

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و تجربه


گرگان

  یک شنبه 

16:300 الی 18

یاس

مشارکت