نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس بگیرید .

 اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

سه شنبه

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت، هرفصل2ماه نشریه ماه آخرفصل پرسش‌پاسخ، مجازی

 فری کنفرانس

گرگان

 چهار شنبه 

18:30 الی 20

آقایان گرگان

مشارکت

مطهری جنوبی مابین مطهری ۱۸ و ۲۰ آموزشگاه کبریا۱۲:۵۴ بعدازظهر

گرگان

سه شنبه

16 الی 17:30

مشارکت

مطهری جنوبی مابین مطهری ۱۸ و ۲۰ آموزشگاه کبریا۱۲:۵۴ بعدازظهر

گرگان

قرق

 چهار شنبه 

14:30الی16 

قرق

مشارکت

آخر ماه قدم

قرق - فردوس ۶- پایگاه بسیج طهورا قسمت خواهران 

علی آباد

یک شنبه 

14:30الی16 

خودشناسی

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

بندر گز

دو شنبه 

10:30الی12 

 مسیر آرامش

مشارکت

کوچه بانک ملی کنار مدرسه خلیج فارس سازمان تبلیغات ،همکف ،سالن اجتماعات

گنبد

  یک شنبه 

15:30الی17 

همدلی

یکشنبه اول

نشریه خوانی

پنل

مشارکت

روبروی پمپ بنزین معصومی درب بزرگ خاکستری

گنبد

 چهار شنبه 

15:30الی17 

آرامش

چهارشنبه اول نشریه خوانی

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و پاسخ


گنبد هفده شهریور شرقی ، ساختمان اورژانس اجتماعی، برخیابان اصلی، روبروی کمپ

گنبد

 شنبه 

13 الی14:30 

آرامش

مشارکت

گنبدبخش داشلی برون - شهر کرند خیابان دستمرد کوچه گلستان

کلاله

دو شنبه 

14:30الی16 

مشارکت

لاله روستای کوسه.خ یابان سند یک ا.کوچه اول سمت چپ.کوچه زینبیه

انجمن خانواده معتادان

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی