اسم شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

شنبه 

16الی17:30 

15 الی16:30

همدلی

مشارکت

گرگان امام رضا۵ محمدیه شریف موسوی 


گرگان

یکشنبه

16:30الی18 

16:30الی18 

یاس

مشارکت

 فری کنفرانس

گرگان

سه شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت، هرفصل2ماه نشریه ماه آخرفصل پرسش‌پاسخ، مجازی

 فری کنفرانس

گرگان

قرق

سه شنبه

16الی17:30 

14الی 15:30

مشارکت،آخرماه،قدم

قرق،فردوس6، پایگاه بسیج طهورا، قسمت خواهران

علی آباد

یک شنبه 

17الی18:30 

15الی 16:30

خودشناسی

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

بندر گز

یک شنبه 

17الی18:30 

16الی 17:30

 مسیر آرامش

مشارکت

واتساپ

گنبد

  یک شنبه 

15:30الی17 

15:30الی 17

همدلی

 (موقتاً در واتساپ)


مشارکت

واتساپ

بلواردانشجو، خیابان مولوی،پارک شهیدفهمیده، سالن اجتماعات

گنبد

 چهار شنبه 

16:30الی18 

15:30الی 17

آرامش

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و تجربه


 فری کنفرانس