بازدیدها: 3429

استان اردبیل

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

نام جلسه

آدرس  جلسه

اردبیل

سه شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

کارشناسان شهرک اداری اداره بهزیستی

اردبیل

دوشنبه

16 الی 17:30

مشارکت

تعطیل

ایستگاه سرعین - سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی

اردبیل

چهارشنبه

15:30الی 17ا

مشارکت

تعطیل

ایستگاه سرعین - سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی

گرمی

پنج شنبه

10 الی 11:30

مشارکت

تعطیل

خیابان معلم - نرسیده به سه راه سپاه-ساختمان اهلی