انجمن خانواده معتادان نارانان ناراتین

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمي هستيم كه براي كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحي شده است

تا آنها را از اثراتي كه زندگي بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد .

برنامة بهبودی ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده مي كند .

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان ميباشد.

ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.

« حق چاپ سال ۲۰۱۴ برای دفتر مرکزی گروه خانواده نارانان محفوظ است، با مجوز استفاده شود.»

قدم های دوازده گانه ی گروه خانواده ی نارانان

۱ .ما اقرار کردیم که در مقابل معتاد عاجزیم و اختیار زندگی از دستمان خارج شده است .
۲. به این باور رسیدیم که نیروی برتر ازما می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند .
۳.تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت پروردگاری که خود درک کردیم ، بسپاریم.
۴.یک تراز نامه بی باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم .
۵.چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند ،به خود ویک انسان دیگر اقرار کردیم.
۶. آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه ی نواقص اخلاقی ما را بر طرف کند.
۷. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.
۸.فهرستی از تمامی کسانی که به آن ها آسیب رسانده بودیم، تهیه کرده و در صدد جبران آن بر آمدیم.
۹.هر جا که امکان داشت، مستقیما از افراد فوق جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که انجام آن ،آسیب مجددی به آن ها یا دیگران برساند.

۱۰.به تهیه ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم فورا به آن اقرار کردیم .
۱۱.از راه دعا و مراقبه ،خواهان بهتر شدن رابطه ی آگاهانه ی خود با خداوند شدیم ؛ به آن گونه که او را درک می کردیم ،و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

۱۲.با بیداری معنوی حاصل از برداشت این قدم ها ،سعی کردیم که این پیام را به دیگران برسانیم و این اسول را در تمام مراحل زندگی خود به اجرا در آوریم.

« حق چاپ سال ۲۰۱۴ برای دفتر مرکزی گروه خانواده نارانان محفوظ است، با مجوز استفاده شود.»

دوازده سنت گروه های خانواده نارانان

تجربه ی گروهی ما نشان می دهد که یکپارچگی ما به پیروی از این سنت ها بستگی دارد.

۱.منافع مشترک ما در راس قرار می گیرد؛ پیشرفت فردی ما در جذب هر چه بیشتر اعضا ، به یکپارچگی ما بستگی دارد.

۲.در ارتباط با هدف نهایی گروه ما، تنها یک مرجع وجود دارد؛ خداوند مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند وبر ما حکومت نمی کنند.

۳.وقتی که بستگان معتادان جهت کمک به یکدیگر گرد هم می آیند، می توانند خود را گروه خانواده ی نارانان بنامند ، مشروط بر این که به عنوان گروه ،وابستگی خارجی نداشته باشند. تنها لازمه ی عضویت ، داشتن مشکل اعتیاد در میان یکی از دوستان یا بستگان است.

۴.هر گروه مستقل می باشد مگر در مواردی که به طور کلی بر گروه های خانواده ی نارانان(NAR-ANON) و یا معتادان گمنام( NA) تاثیر بگذارد.

۵.هر گروه خانواده ی نارانان فقط یک هدف اصلی دارد وآن کمک به خانواده معتادان است.ما با پیروی از قدم های دوازده گانه ی معتادان گمنام ،دادن قوت قلب و درک معتادانی که در خانواده داریمو نیز استقبال از خانواده ی معتادان و سعی در آرام کردن آن ها به این هدف دست می یابیم.

۶.گروه خانواده ی ما، هرگز هیچ موسسه ای را تایید نمی کندویا کمک مالی نمی نماید ویا اجازه ی استفاده از نام نارانان را به آن ها نمی دهدزیرا مسایل مالی، ملکی و شهرت ،ما را از هدف اصلی و معنوی مان منحرف می سازد.با آن که نارانان و معتادان گمنام ، انجمن ها ی جداگانه ای هستند،بهتر است ما همیشه با معتادان گمنام همکاری کنیم.

۷.هر گروه خانواده کاملا خود کفا می باشد و کمکی از خارج دریافت نمی کند.

۸. گروه خانواده های نارانان همیشه غیر حرفه ای باقی می مانداما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاص استخدام کنند.

۹.گروه های ما هرگز نباید سازماندهی شوند، اما می توانیم هیات های خدماتی ویا کمیته هایی تشکیل دهند که مستقیما در برابر گروه مربوطه مسئول باشند.

۱۰.گروه های خانواده ی نارانان هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارندو نام ما هرگز وارد مسایل اجتماعی نمی شود.

۱۱.خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ . ما گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ می کنیم، خصوصا مراقب هستیم که گمنامی کلیه ی اعضای NA را محترم بداریم.

۱۲.گمنامی اساس معنوی تمام سنت های ما می باشد و همیشه یاد آور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم .

« حق چاپ سال ۲۰۱۴ برای دفتر مرکزی گروه خانواده نارانان محفوظ است، با مجوز استفاده شود.»