تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه

آدرس

کوشک

شنبه

14:30 الی 16

ستایش

مشارکت

حسینیه گلزارشهدا

شهرک مهدیه

شنبه

16 الی 17:30

مهر

مشارکت

حسینیه مکانNA

شهرک مهدیه

پنج شنبه

10 الی 11:30

ناراتین دختران

حسینیه مکان NA

فاروق

شنبه

16 الی 17:30

فرشته نجات

مشارکت

بهزیستی روبروی ایستگاه تاکسی

ارسنجان

شنبه

17 الی 18:30

 آرامش

مشارکت

حسینیه ابراهیمی

مرودشت

یکشنبه

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

پارک تامین اجتمایی ساختمان بانوان

لپویی

یکشنبه

15 الی 16:30

حضورخداوند

مشارکت

زینبیه قدیم سرفلکه اصلی (خیابان معلم) روبروکوچه آسیاب

کناره

سه شنبه

15 الی 16:30

رهایی

مشارکت

حسینیه شهیدبهرام کاووسی

زنگی آباد

سه شنبه

16 الی 17:30

 آرامش

مشارکت

سالن اجتماعات مکانNA

زرقان

سه شنبه

17 الی 18:30

خودسازی

مشارکت

شهرداری قدیم روبروی شورای حل اختلاف

سعادت شهر

چهارشنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

سالن ورزشی شهیدحاجی پور

خبریز

جمعه

17 الی 18:30

 آرامش

مشارکت

دهیاری قدیم جنب مدرسه برکت