آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

مسیر بهبودی

کارکرد قدم و سنت

فری کنفرانس

بندرعباس

یک شنبه 

16 الی 17:30

مسیربهبودی

 بندرعباس بلوار امام حسین  بعداز اداره استاندارد ایستگاه خاوران مسجد علی بن موسی الرضا. (مسجدخراسانی ها)