شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زنجان

یکشنبه

چهارشنبه

11 الی13

آرامش
خانمها

مشارکت 

 

زنجان

پنجشنبه

11 لی 12:30

آرامش
خانمها

مشارکت

فری کنفرانس