آدرس جلسات آنلاین

آدرس جلسات آنلاین

ردیف

استان

روز

ساعت

نام گروه 

لینک ورود

1

خراسان رضوی و شمالی

شنبه

10 الی 11:30

راه بهبودی

2

شیراز

شنبه

10 الی 11:30

ستایش بوستان

3

مازندران 

نوشهر

شنبه

10 الی 11:30

خودشناسی

4

البرز

شنبه

12 الی 13:30

پرواز

5

خراسان جنوبی

شنبه

17 الی 18:30

مسیر سبز بهبودی

6

شیراز

شنبه

18 الی 19:30

ساحل آرامش

7

شیراز

شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز

8

البرز

شنبه

21 الی 22:30

راه خدا (بانوان وآقایان)

1

خوزستان

آبادان

یکشنبه

9 الی 10:30

سرای امید

2

همدان 

ملایر

یکشنبه

16 الی 17:30

پیام بهبودی

3

مازندران 

تنکابن

یکشنبه

16 الی 17:30

آرامش

4

آذربایجان شرقی   تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30

آرامش

5

شیراز

یکشنبه

18 الی 19:30

طلوع امید

6

شیراز

یکشنبه

20:30 الی 22

ندای آرامش

7

خوزستان

اهواز

یکشنبه

21:30 الی 23

آرامش

خانم و آقا

1

بوشهر

دوشنبه

9 الی 10:30

سرای صلح و آرامش

2

شیراز

دوشنبه

12 الی 13:30

نسیم دوستی

3

بوشهر

دوشنبه

14 الی 15:30

امید

4

ناحیه تهران

دوشنبه

14:30 الی 16

به سوی آرامش

5

همدان 

تویسرکان

دوشنبه

16 الی 17 :30

آرامش

6

البرز

دوشنبه

17 الی 18:30

صداقت

7

شیراز

دوشنبه

19 الی 20:30

معجزه آرامش

8

بوشهر

دوشنبه

21:30 الی 23 

امید و آرامش
خانم و آقا

1

گیلان 

رشت

سه شنبه

9 الی 9:30

9:30 الی 11

تازه واردین

امید فردا 

2

مازندران‌ - بابل

سه شنبه

9 الی 10:30

طراوت

3

گلستان - گرگان

سه شنبه

9:30 الی 11

پیام آرامش

4

خراسان رضوی و شمالی - مشهد

سه شنبه

11 الی 12:30

صبح امید

5

البرز

سه شنبه

14 الی 15:30

ایمان 

6

ناحیه تهران

سه شنبه

14:30 الی 16

راه سبز

7

البرز

سه شنبه

15 الی 16:30

اتحاد

8

مازندران - تنکابن

سه شنبه

16 الی 17:30

آرامش

9

شیراز

سه شنبه

16 الی 17:30

مسیر آرامش  ناراتین دختران

شماره مسئول کمیته ناراتین
۰۹۹۱۷۴۷۱۸۳۷

10

شیراز

سه شنبه

18:30 الی 20

راه سبز

11

خراسان رضوی و شمالی - مشهد

سه شنبه

19 الی 20:30

پیروزی

1

خراسان جنوبی بیرجند

چهار شنبه

9:30 الی 11

مسیر ارامش

2

شیراز

چهار شنبه

11 الی 12:30

ایمان گلشن

3

همدان

چهار شنبه

16 الی 17:30 

اتحاد

4

خراسان رضوی و شمالی - مشهد

چهار شنبه

16 الی 17:30 

مسیر سبز

5

خوزستان

اهواز

چهار شنبه

17 الی 18:30

پیشرفت نه کمال

6

شیراز

چهار شنبه

19 الی 20:30

دنیای آرامش

7

البرز

چهار شنبه

21 الی 22:30

رهایی

1

شیراز

پنج شنبه

9 الی 10:30

امیدزندگی

2

خوزستان

آبادان

پنج شنبه

9 الی 10:30

پلی به سوی خدا

3

البرز

پنج شنبه

14 الیی 15:30

نیایش

4

شیراز

پنج شنبه

16 الی 17:30

چشمه امید

5

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

مسیر خوشبختی ناراتین دختران

شماره مسئول کمیته ناراتین
۰۹۹۱۷۴۷۱۸۳۷

6

شیراز

پنج شنبه

21:30 الی 23

امید

خانم ها و آقایان

1

البرز – گوهردشت

جمعه

9 الی 10:30

طلوع

2

شیراز

جمعه

11 الی 12:30

نهال

3

کرمان

جمعه

16 الی 17:30

آرامش

4

شیراز

جمعه

19 الی 20:30

رشد