ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

یک شنبه

21:30 الی 23

امید و آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

 فری کنفرانس

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

تعطیل میباشد

بوشهر

دو شنبه

17الی18:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ

باشماره

۰۹۱۷۵۵۴۳۷۱۳ تماس بگیرید .

بوشهر

چهار شنبه

9 الی10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس

جزیره خارک

سه شنبه

16:30الی18 

ساحل آرامش
خانمها

قدم
مشارکت

نشریه خوانی

پرسش و تجربه

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

بوشهر

سه شنبه

17الی18:30 

مسیر بهبودی

مشارکت
سنت
قدم

فلکه رییس
علی دلواری
مجتمع 9 دی
نمازخانه

خورموج

یکشنبه

9 الی10:30

امید
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

تعطیل میباشد

بندر گناوه

یکشنبه

16 الی 17:30

مشارکت موضوع دار وآزاد

 واتساپ

باشماره

۰۹۱۷۵۵۴۳۷۱۳ تماس بگیرید .