آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

واتساپ

بوشهر

یکشنبه

16
الی
17:30 

بهار نارنج
خانمها


نشریه خوانی
مشارکت

 فری کنفرانس


بوشهر

چهار شنبه

9 الی
10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس


بوشهر

دو شنبه

16
الی
17:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ


بوشهر

یک شنبه

20 الی
21:30

امید
و
آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

واتساپ