آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

یک شنبه

20 الی
21:30

امید
و
آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

واتساپ 

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

واتساپ

بوشهر

دو شنبه

16
الی
17:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ

بوشهر

چهار شنبه

9 الی
10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس

جزیره خارک

یکشنبه

15:30
الی
17 

ساحل آرامش
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

بوشهر

سه شنبه

16
الی
17:30 

مسیر بهبودی

مشارکت
سنت
قدم

فلکه دیش
علی دلواری
مجتمع 9 دی
نمازخانه

خورموج

یکشنبه

9 الی
10:30

امید
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

میدان بهشتی
نبش تعاونی
کشاورزی
روبروی مدرسه 
امام خمینی
بهزیستی