نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

دو شنبه

21:30 الی 23

امید و آرامش

مختلط

مشارکت

 فری کنفرانس

بوشهر

چهار شنبه

9 الی10:30

آرامش
خانمها

کارکرد قدم، سنت، نشریه خوانی ،پرسش تجربه و مشارکت؛

خیابان مدرس روبروی سبزی مارکت موسوی موسسه مهر خانواده پلاک ۶۳

بوشهر

دو شنبه

14الی15:30 

امید
خانمها

مشارکت، کارکرد قدم ،سنت و نشریه خوانی

 فری کنفرانس

بوشهر

دو شنبه

9 الی10:30

سرای صلح و آرامش
خانمها

قدم، سنت، پرسش تجربه، مشارکت

 فری کنفرانس

جزیره خارک

سه شنبه

16:30الی18 

ساحل آرامش
خانمها

قدم
مشارکت

نشریه خوانی

پرسش و تجربه

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی