آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

17 
الی
18:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

15:30 
الی
17

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس


آبادان

شنبه

15:30 الی 17

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


اهواز

پنج شنبه

17
الی
18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

16 
الی
17:30

نیروی برتر

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس


اهواز

سه شنبه

16 الی
17:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

اهواز

پنج شنبه

17 
الی
18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ایذه

شنبه

چهار شنبه

15 الی
16:30

صداقت

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

رامهرمز


سه شنبه

18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس

ماهشهر

شنبه

9 الی
10:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی
17

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

چهارراه
شریعتی
بسمت
پل جدید
دومین
ورودی 
بازار
قدیم
بقعه
شیخ
اسماعیل
قصری

اندیمشک


سه شنبه

15 الی
16:30

سرای آرامش

مشارکت

کوی
شهدا
چهارراه
پاسداران
کوچه
شهید
اردوانی
حسینیه
امام خمینی

سربندر

پنج شنبه

15:30 الی 17

مسیرسبز

مشارکت
قدم
پرسش و تجربه
جلسه اداری

مجموعه
تفریحی
خلیج فارس
نمازخانه
مجموعه 

رامشیر

یک شنبه

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

خیابان 
22بهمن
روبروی
مدرسه
تابان
نمازخانه
پارک رضوان

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید