آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

18 
الی
19:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

17 
الی
18:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس


آبادان

شنبه

16 الی
17:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


اهواز

پنج شنبه

18 
الی
19:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

18 
الی
19:30

میخواهم گمنام بمانم

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

شنبه

17 الی
18:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

ایذه

شنبه

چهار شنبه


15 الی
16:30

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


رامهرمز


سه شنبه


18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس


ماهشهر

شنبه

دو شنبه 

چهار شنبه

16 الی
17:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس


خرمشهر

دو شنبه

16:30 الی
18

آرامش

مشارکت

واتساپ

خرمشهر

چهار شنبه

15 الی
16:30

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

چهارراه شریعتی
بسمت پل جدید
دومین ورودی 
بازار قدیم
بقعه شیخ
اسماعیل قصری

اندیمشک


سه شنبه


15 الی
16:30

سرای آرامش

مشارکت

کوی شهدا
چهارراه پاسداران
کوچه شهید اردوانی
حسینیه امام خمینی

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید