آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

18الی
19:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

15الی
16:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس

آبادان

شنبه

15الی
16:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس

اهواز

پنج شنبه

17
الی
18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

17 
الی
18:30

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

اهواز

سه شنبه

16 الی
17:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

اهواز

پنج شنبه

17 
الی
18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ایذه

شنبهچهار شنبه

11الی12:30

17الی18:30

صداقت

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

رامهرمز


سه شنبه

18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس

ماهشهر

شنبه

9 الی
10:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی
17

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل

اندیمشک


سه شنبه

16 الی
17:30

سرای آرامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل

لالی

چهار شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت
قدم
پرسش و تجربه
جلسه اداری

واتساپ

رامشیر

یک شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

خیابان 
22بهمن
روبروی
مدرسه
تابان
نمازخانه
پارک رضوان

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید