آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

16 الی 17:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

15الی16:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس

آبادان

شنبه

15الی
16:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس

اهواز

پنج شنبه

17
الی
18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

17الی
18:30

نیروی برتر

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

اهواز

سه شنبه

16 الی
17:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

اهواز

پنج شنبه

17 
الی
18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ایذه

شنبهچهار شنبه

11الی12:30

17الی18:30

صداقت

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

رامهرمز


سه شنبه

18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس

ماهشهر

شنبه

9 الی
10:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی
17

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اندیمشک


جمعه

15:30 الی 17

سرای آرامش

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

لالی

چهار شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
قدم
پرسش و تجربه
جلسه اداری

واتساپ

رامشیر

یک شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

خیابان 
22بهمن
روبروی
مدرسه
تابان
نمازخانه
پارک رضوان

شوش

دو شنبه

16 الی 17:30

حلقه سبز

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

 فری کنفرانس

میانکوه

چهار شنبه

15الی16:30

راه سبز

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید