بایگانی نویسنده: مدیر سایت

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش85

  به نام خدا   گزارش شماره:85     تاریخ:15/08/99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران             هشتمین جلسه در فضای مجازی   جلسه روز پنج­شنبه 15/08/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب در ابتدای جلسه 17 نماینده حاضر؛ یک نماینده حق رای […]

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش84

 به نام خدا گزارش شماره:84     تاریخ:24/07/99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران                 هفتمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 24/07/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب 19 نماینده حاضر؛ 3/2آرا مساوی با 12 اکثریت ساده10 می‌باشد. […]

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش83

 به نام خدا گزارش شماره:83     تاریخ:20/06/99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران           پنجمین جلسه در فضای مجازی   جلسه روز پنج­شنبه 20/06/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب17نماینده حاضر که یک نماینده از روند رای گیری خارج شد و رای گیری […]

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش 82

 به نام خدا گزارش شماره:82     تاریخ:16/05/99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران           پنجمین جلسه در فضای مجازی   جلسه روز پنج­شنبه 16/05/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب20نماینده حاضر که یک نماینده از روند رای گیری خارج شد و رای گیری […]

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش 81

 به نام خدا گزارش شماره:81     تاریخ:12/04/99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران        چهارمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 12/04/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب20نماینده حاضر که 2 نماینده حق رای نداشتن 3/2آرا مساوی با 12 اکثریت ساده10 می باشد.   […]