بایگانی برچسب: اعتیاد

کارگاه آموزشی انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران

کارگاه آموزشی انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران

اطلاعیه جلسات مجازی ناراتین1

اطلاعیه جلسات مجازی کمیته ناراتین به استانهای ایران   با درود و  خسته نباشید به کلیه اعضای نارانان و ناراتین چون جلسات ناراتین جلساتی بسته می باشد که فقط مخصوص نوجوانان 13 الی 19 ساله می باشد، یادآوری می شود و اکنون که در شیوع بیماری کرونا جلسات حضوری امکان ندارد، در استان هایی که […]

وقتی از رفع مشکلات او دست بردارم ، تسلیم شوم و روی خودم کار کنم ، می توانم از رفتار دیوانه وار دست بردارم و اختیار زندگی ام را به دست بگیرم .

زندگی

زندگی چیزی نیست که انتظار داریم باشد زندگی زندگی است نحوه کنار آمدن با آن باعث تغییرش می شود (پیشرفت نه کمال _ص ۵۶)     ✍ وقتی قبول مسئولیت ها را به برداشتن سهم خود محدود می کنیم ، مواجه شدن با زندگی راحت تر می شود .

گزارش شماره 74

به نام خدا گزارش شماره:74 تاریخ :12 و 98/2/13 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران جلسه روز پنجشنبه 12/2/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم وبخشی از کتابچه آبی)کمک کردن( خوانده شد. نمایندگان حاضر 12نفر میباشد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن هیچگونه رای گیری انجام نشد وخدمتگزاران گزارشهای خود را […]