گزارش شماره 55

  به نام خدا

                                                                                                                              تاریخ: 25 / 4 / 1395

                                                                                                      گزارش شماره:55

  گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و پنجمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

برگزاری جلسات طبق فرمت اعلام شده .

نائب گرداننده(مریم):

برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ:11/3/95. 2-فروش وارسال نشریات (بصورت موقت) و واریز مبلغ: 201582978 ریال سود آن به حساب خزانه ی شورای منطقه درتاریخ:5/5/95.

منشی(سمانه م):

ارائه گزارش شماره54 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره54 به نمایندگان در تاریخ19/4/95

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره,کمیته ترجمه , اطلاع رسان ,کمیته کارگاه ونشریات موقت(نائب) در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده:فاطمه

واریزی به خزانه: 300 هزارتومان.

باسلام به همه ی خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاههای آموزشی ماهانه(قدم,سنت,شرح وظایف خدمتگزاران)بطور مرتب. 2-حمایت مالی گروهها ازساختار استان.

پیشنهادات:

باتشکر از زحمات شما,درصورت امکان درمورد مکان جدید شورا تجدیدنظرشود.

درخواستها:

بدلیل نداشتن خدمتگزار اطلاع رسان استان این خدمت به عهده ی نائب گرداننده استانمان میباشد؛لذا از اطلاع رسان منطقه تقاضا داریم تااطلاع ثانوی تمامی تماسها با نماینده استان صورت گیرد.باتشکر.

آذربایجان غربی     نماینده: فرزاد

واریزی به خزانه: —

باتشکر از کمیته کارگاه شورای منطقه جهت ارسال سخنران,برای برگزاری کارگاه,دراستان آذربایجان غربی درتاریخ:23/2/095

موفقیتها:

1-برپایی غرفه توسط کمیته اطلاع رسانی درهفته ی مبارزه باموادمخدر وهفته ی بهزیستی.

پیشنهادات:

کاهش قیمت پمفلت های تک برگی جهت ارائه رایگان آنها به مراجعین غرفه ها.

درخواستها:

برگزاری کارگاههای آموزشی برای خزانه دارونشریات استانها درشورای منطقه برای بروزرسانی آگاهی واطلاعات خدمتگزاران(مثل کارگاه اطلاع رسانی).

اصفهان     نماینده:سرور     علی البدل:پروانه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری دو غرفه ی اطلاع رسانی درشاهین شهر. 2-بازگشایی دوجلسه ی بهبودی نارانان ویک جلسه ی ناراتین دختران دراستان اصفهان.

درخواستها:

1-کمیته ی ترجمه:لطفاً درفایل نشریه ی بعدازبهبودی چه اتفاقی می افتد,ترجمه ی کلمه ی پاک شدن ,بررسی وکلمه ای مطابق باکلمات مورد استفاده درنارانان جایگزین شود. 2-منشی: لطفاً گزارشهای خدمتگزاران که کتباً درشورا به نمایندگان داده میشود همراه صورتجلسه ی شورا ایمیل شود. 3-اطلاع رسان: لطفاًدرمورد به روزرسانی پکیج اطلاع رسانی وچاپ آن اقدامات لازم انجام شود.

البرز     نماینده: فروزان

واریزی به خزانه: 300,000تومان.

موفقیتها:

واریزی به خزانه ی شورای منطقه.

پیشنهادات:

ازگرداننده ی تقاضامیکنم که انتخابات را درپایان زمان جلسه شورای منطقه انجام ندهند.(هدف:خستگی نمایندگان).باتشکر.

تهران     نماینده:معصومه      علی البدل:شهرزاد

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

برگزاری کارگاه ناراتین.

پیشنهادات:

1-برگزاری کارگاه آموزشی باموضوع خدمات ازطریق شورای منطقه. 2-چاپ مجدد کتاب قدمهای 1-9 (صفحات اول وآخر کتاب جابجاشده است) 3-ازنوشتن کلمه نامناسب سبدهفتم خودداری کنید (نارانان سنت هفتم دارد نه سبدهفتم). 4-قیمت کتاب پیشرفت نه کمال,بابت صفحات خالی زیاداست,این کتاب میتوانست باحجم کمتر وهزینه ی کمتر بدست اعضا برسد.

درخواستها:

درخواست از اطلاع رسان شورای منطقه:دراستان تهران درهرمکانی که برای نارانان مقدوراست اطلاع رسانی شود.(بنرو…)

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاهها در استانهای خراسان شمالی وجنوبی ورضوی.

پیشنهادات:

تهیه مکان بهتر برای جلسه ی شورای منطقه.

درخواستها:

از شورای منطقه خواهشمندیم به مسائل ومشکلات استانها رسیدگی شودهرچند برخلاف میل نماینده ی استان باشد.

خوزستان     نماینده:منیژه     علی البدل: سعیده

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-استارت جلسه در استان همجوار(استان ایلام). 2-برگزاری کارگاه طبق اولویت بندی ودرخواست گروهها.(آخرین کارگاه در بهبهان برگزار گردید که با حمایت شهرستانهای خوزستان مواجه گشت)

پیشنهادات:

درخواست از مسئولین مکان جهت بهبود سیستم صوتی درروز برگزاری جلسه شورا وجلوگیری از همهمه.

درخواستها:

1-درخواست از کمیته کارگاه شورای منطقه جهت ارسال سخنران کارگاه برای استان خوزستان.2-لطفا پاسخ سؤالات درگزارش قید گردد.

زنجان         نماینده:پرنده       علی البدل:پریوش

واریزی به خزانه:—

موفقیتها:

1-برگزاری غرفه ی اطلاع رسانی در هفته ی مبارزه بامواد مخدر که مورد استقبال هم استانی ها قرار گرفت وباعث جذب تازه وارد شد؛عکسهای مربوطه برای کمیته آدرسها ارسال گشت. 2- برگزاری غرفه ی اطلاع رسانی درپارک بانوان وجذب تازه وارد. 3-استارت جلسه ی تازه واردین. 4- برگزاری کارگاه خدمت وخدمتگزار وسنت 7.

سمنان       نماینده:ژیلا       علی البدل:معصومه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری 3 کارگاه درشهر سمنان باموضوعات: راهنما ورهجو,خدمت وخدمتگزار,گمنامی ومشارکت سالم. 2-برگزاری کارگاه درشهر دامغان با موضوعات:گمنامی وخدمت وخدمتگزار. 3-برگزاری غرفه ی اطلاع رسانی به مناسبت هفته ی مبارزه باموادمخدر درپنج روز.

فارس     نماینده:مریم               علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری همایش درتاریخ:23/2/95 باحضور حدود 4000 نفر وتقدیر وتشکراز طرف ارگانها. 2-ارائه آدرسهای بروز جلسات به 10مرکز بهزیستی و18ارگان دولتی و12 کمپ و15مرکز مشاوره. 3-استارت جلسات نارانان وناراتین در زندان وکانون اصلاح وتربیت. 4-برگزاری غرفه درپارک فخرآباد وتالار فرهنگیان به مناسبت روز جهانی مبارزه باموادمخدر. 5-فرستادن سخنران برای معرفی نارانان در مدارس,همایش فرمانداری در کوار. 6-حمایت از نشریات انجمن. 7-معرفی نارانان درجلسه ی ستاد مبارزه با موادمخدر بین مشاورین بهزیستی,مدیران کمپ هاونمایندگان زندانها به عنوان موفق ترین NGO درسطح فارس. 8-استارت چندجلسه ی ناراتین. 9-برگزاری جلسات ناحیه,درون کمیته ای کمیته ها وکارگاهی به طور مرتب وطبق اصول. 10-برگزاری کارگاه درشورای ناحیه باموضوع مجمع شورا. 11-تقدیر وتشکرازطرف فرمانداری وستادمبارزه بامواد مخدراز انجمن نارانان فارس دررابطه با خدمات وجلسات.

پیشنهادات:

1-درصورت امکان رأی گیری ها اول جلسه شورا انجام شود.

درخواستها:

1-نماینده منطقه:لطفاً درگزارشات خود جلسات بادفترخدمات جهانی وموضوعات آنرا خلاصه ذکر کنید. 2-یک تاریخچه ی مختصراز نارانان درایران تهیه شود که برای معرفی دردسترس تمام گروهها باشد.

قزوین       نماینده: لیدا

واریزی به خزانه:—

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه در سطح گروهها به کمک اعضای باتجربه درسطح استان. 2-آگاه سازی بیشتر اعضابرای رعایت سنت هفت. 3-حمایت ازنشریات استان توسط گروهها.

پیشنهادات:

1-درراستای سنت یک واتحادگروهها پیشنهادمی دهیم تا به تأیید رسیدن دفترچه ی منشی وچاپ دوباره ی آن کمیته ی نشریات دفترچه ای مانند دفترچه ی خزانه داری تهیه کرده ودراختیارگروهها قراردهند.باتشکر. 2-دررابطه بابند 11و12 ازقسمت تبصره های اساسنامه ی شورای منطقه (که قرارشدتجربه بگیریم)پیشنهاد میدهیم,یک جلسه نداشتن حق رأی را برای نمایندگان غائب یاجدیدمنظور بفرمایید,زیرا درغیراین صورت باوجود دوبارغیبت ونداشتن دوجلسه حق رأی ,چهارجلسه حق استان مربوطه در روند تصمیمات شورا نادیده گرفته میشود وحق استان پایمال میگردد.

درخواستها:

1-باعرض تشکر از زحمات بی وقفه ی هیئت مدیره ی محترم,درخواست برگه ی معرفی به ارگانها را برای گرفتن جاومکان دراولین فرصت داریم. 2-کمیته کارگاه:درخواست برگزاری کارگاههای متمرکز برای مسئولین اداری وخدماتی استانها به صورت فصلی یکبار وهمچنین کارگاههای متمرکز درسطح استان ها باموضوعات ارائه شده,درهمین راستا وباتوجه به پاسخ کمیته ی کارگاه به سؤال استان قزوین در رابطه با اولویت برگزاری کارگاهها دراستانها,لازم به ذکر است استان قزوین اولویت های ذکرشده را داراست,درخواست دوباره ی خودرا جهت برگزاری کارگاه دراستان قزوین ارائه میکنیم.

قم     نماینده: طیبه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برپایی غرفه ی اطلاع رسانی درشهرستان ساوه درتاریخ:20و21و22 تیرماه درمیدان شهدا. 2- تهیه مکان برای نارانان آقایان ازشهرداری. 3-گردهمایی وهمکاری بین نارانان ومرکزبهداشت(مخاطبین ما:معتادین وزندانیان وانجمن نارانان). 4-نصب پوستر اطلاع رسانی جلسات دراتوبوسهای شهرقم.

کرمان     نماینده:مرجان

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه بطورماهانه.

پیشنهادات:

1-لطفا نمایندگان از طرح سؤالات تکراری در شورای منطقه پرهیزکنند(جهت استفاده بهینه از زمان). 2-اطلاع رسان:تهیه ی مکان مناسبتر برای شورای منطقه.

گلستان     نماینده:سهیلا

واریزی به خزانه:—

باتشکر از کلیه خدمتگزاران شورای منطقه وهیئت مدیره.

موفقیتها:

1-اطلاع رسانی ومعرفی انجمن دربهزیستی ومراکز بهداشت وادارات استان. 2-تحویل آدرس جلسات به کمپها,مراکزبهداشت بهزیستی ومراکزترک اعتیاد. 3-تهیه مکان برای جلسات. 4-چاپ کارت ویزیت اطلاع رسانی. 5-برپایی غرفه درهفته مبارزه بامواد مخدر.

پیشنهادات:

تشکیل یک کمیته ی موقت نشریات یا انتخاب دوبازو از استان تهران توسط نائب گرداننده جهت توزیع بهتر نشریات به استانها. 2-کمیته اطلاع رسانی:الف)هربند از گزارش خدماتشان دارای تاریخ دقیق باشد,باتوجه به تذکر داده شده درگزارش قبل همچنان این کارصورت نگرفته است. ب) چاپ پکیج اطلاع رسانی توسط مسئول این کمیته صورت گیرد. ج)سخنرانهای کارگاههای اطلاع رسانی ازدوستانی باشند که دراین زمینه تجربه داشته باشند.

درخواستها:

1-کمیته اطلاع رسانی:جهت چاپ تقویم ,سررسید و… این کمیته زودتر اقدام کنند واگر چاپ نمیکنند زودتر به استانها اطلاع دهند که خومان این کاررا انجام دهیم(حداقل تا شهریورماه اطلاع داده شود). 2-کارگاههای شورای منطقه درماه رمضان برگزار نشود.

گیلان     نماینده:زهرا       علی البدل :مهین

واریزی به خزانه : 400 هزارتومان

موفقیتها:

1-ادامه ی برگزاری فرمت آموزش درگروهها. 2-حمایت خزانه شورای منطقه. 3-خرید نشریات از کمیته نشریات شورای منطقه. 4-حضوراطلاع رسان استان درکارگاه اطلاع رسانی شورای منطقه در دفترمرکزی. 5-برگزاری کارگاه دراستان.

پیشنهادات:

1-باتشکر ازکمیته ها درصورت امکان اعداد وارقام رابه تومان هم ذکر نمایید.

درخواستها:

1-لطفاً مکان مناسبتری برای شورای منطقه تهیه کنید وبهتراست مکان استراحت ومکان برگزاری شورا یکجاباشد.

لرستان       نماینده:معصومه     علی البدل:فرخنده

واریزی به خزانه : 150هزارتومان

موفقیتها:

1-حمایت خزانه ی شورای منطقه. 2-استارت مجدد جلسه ی روز دوشنبه ی شهرستان بروجردپس از چندماه توقف. 3-برگزاری کارگاه درشهرستان الیگودرز باموضوع سنت7 وخدمت گرفتن. 4-حمایت دائم از نشریات منطقه. 5-برگزاری جلسه ای ازطرف سازمان هلال احمرشهرستان بروجرد برای اعضای نارانان.

پیشنهادات:

لطفاً درمورد پرداخت هزینه های نمایندگان استانها توسط استانها تجدید نظرشود.

درخواستها:

1-برگزاری کارگاه درموردسنت7 برای نمایندگان استانها درشورای منطقه. 2-برای اطلاع رسانی نارانان دریکی از شهرهای استان لرستان قراراست ازارگانها دعوت شودنیازبه سخنران داریم.

مازندران       نماینده: فتانه       علی البدل:مرضیه

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

1-برگزاری غرفه ی اطلاع رسانی دراکثر شهرهای مازندران. 2-اطلاع رسانی دراکثر سازمان ها وارگان های شهرهای مازندران. 3-برگزاری کارگاه باموضوع وحدت درشهرستان تنکابن.

پیشنهادات:

1-نشریات: باتشکرازشما,لطفاً درمورد چاپ وارسال نشریات توجه بیشتری شود. 2-منشی: لطفاً درکنار اسم نماینده علی البدل استانها,تعداد گروه های هراستان هم نوشته شود.

مرکزی     نماینده: سهیلا     علی البدل:مریم

واریزی به خزانه :300هزار تومان

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه درمورد خدمت وخدمتگزار(باتشکر از کمیته ی کارگاه شورای منطقه) 2-استارت یک جلسه درفرمهین استان مرکزی. 3-حمایت از خزانه ی شورای منطقه.

هرمزگان     نماینده: پروانه

واریزی به خزانه : —

گزارش کتبی ارائه ندادند.

همدان     نماینده:سوسن     علی البدل:محبوبه

واریزی به خزانه: 200هزارتومان

موفقیتها:

1-حمایت خزانه ی شورای منطقه. 2-باتوجه به گزارش کتبی کمیته ی کارگاه:الف)برگزاری کارگاه درتاریخ:9/12/94 باموضوع مشارکت سالم درملایر. 2-برگزاری کارگاه درتاریخ:11/12/94 باموضوع مشارکت سالم وقدم یک در جورقان. 3-برگزاری کارگاه درتاریخ:16/12/94 باموضوع گمنامی در اسدآباد.

پیشنهادات:

اطلاع رسان:باتشکر لطفاً مکان استراحت نمایندگان به مکان برگزاری شورا نزدیکترباشد یا در صورت امکان دریک محل باشند. (پله ها ونور خوابگاه مناسب نبود وآشپزخانه نداشت,پیشنهاد میشوداگر امکان دارد مکان مناسبتری تهیه شود.)

درخواستها:

1-باتوجه به مشکلات اخیر استان همدان درخواست میشود برگزاری کارگاه با موضوعات اتحاد واطلاع رسانی را برای این استان دراولویت قرار دهیدواز استان حمایت کنید.سپاسگذارم.

یزد         نماینده:فاطمه      علی البدل:طاهره سادات

واریزی به خزانه : 200هزارتومان.

موفقیتها:

1-برگزاری منظم هیئت نمایندگان دراستان. 2-برپایی غرفه واطلاع رسانی در یزد. 3-حمایت خزانه ی شورای منطقه.

پیشنهادات:

1-تهیه مکان مناسبتر برای برگزاری شورای منطقه.(صداها به گوش نمیرسید.) 2-برگزاری کارگاه های آموزشی درشورای منطقه برای بالا بردن سطح آگاهی نمایندگان.

وجدان گروه شورای منطقه ایران درتیر ماه 1395

1-کارت آدرسها به صورت موقت, توسط کمیته ی آدرسها ی شورای منطقه چاپ شود.

2-فعالیت کمیته ی آدرسها درفضای مجازی وقراردادن مطالب وبسایت نارانان درآنها.

3-تفویض اختیار به کمیته ی آدرس ووبسایت بهمراه خزانه دار جهت خرید یک تلفن همراه هوشمند برای کمیته ی مربوطه.

4-انعقاد قرارداد با یک وکیل جهت انجام امورات ثبت کشوری نارانان,توسط مدیرعامل.

5-کلیه ی امور چاپ نشریات دردفترمرکزی نارانان صورت میگیردومسئول نشریات,فروش وتوزیع نشریات از انبار به استانها را انجام خواهد داد.

6-عقد قرارداد با کارمند دفترمرکزی برای سه روز در هفته و تعیین نصف حقوق مصوب اداره کار برای ایشان.

7-دریافت خبرنامه توسط نماینده ی منطقه از سایت خدمات جهانی وارسال آن برای کمیته ترجمه جهت ترجمه ی آن ظرف مدت 15روز و ارسال آن به منشی جهت ارسال به نمایندگان وقرار دادن آن درسایت.

8-اجاره ی انبار, برای نشریات دراستان تهران, توسط مسئول کمیته ی اطلاع رسان.

9- خانم معصومه از استان سمنان بعنوان مسئول کمیته نشریات بصورت موقت برای یک دوره (دوماه)انتخاب شدندو همچنین ارسال نشریات برای استانها هرهفته توسط ایشان صورت خواهد گرفت.

10-تعیین مبلغ 700 هزار تومان جهت تن خواه کمیته نشریات موقت.

11-حساب نشریات تغییری نخواهد داشت وهمان حساب موجود قابل استفاده میباشد.

معوقات:

افزایش تن خواه گرداننده به مبلغ 300 هزار تومان.

پیشنهادات جدید:

1-مبلغ هزینه شده توسط کمیته ی فصلنامه که بیشتر ازتن خواه ایشان بوده,توسط خزانه دار پرداخت گردد.

2- برگزاری کارگاه متمرکز فصلی یکبار.

3-برگزاری گردهمایی در استان تهران برای کلیه اعضای انجمن نارانان.

4-تعیین تاریخ برگزاری کارگاه اطلاع رسانی.

5-برگزاری همایش در استان تهران برای کلیه اعضای انجمن نارانان.

6- تشکیل کمیته ی جمع آوری تجربیات اعضای نارانان وتهیه ی اساسنامه برای این کمیته.*

7- افزایش 500 هزار تومان به تن خواه کمیته ترجمه.*

8- گزارشاتی که به صورت مکتوب درشورای منطقه پخش میشود همراه با صورتجلسه برای نمایندگان ایمیل گردد.

9- قبل از ارسال سؤالات به دفتر خدمات جهانی ,ابتدا درشورای منطقه درمورد آنها بحث وگفتگو شود وپس از تأیید نمایندگان به خدمات جهانی ارجاع داده شود.

10-بازبینی اساسنامه ی کمیته ی نشریات شورای منطقه.

اصلاحیه:

تمامی هزینه های مکان خواب وغذای نمایندگان,توسط استانها پرداخت میگردد.

اطلاعیه

1-ثبت ملی انجمن نارانان از طریق وزارت کشور تأییدشده است وبقیه ی مراحل قانونی ثبت توسط مدیرعامل هیئت مدیره واطلاع رسان شورای منطقه بهمراه وکیل انجمن درحال پیگیری میباشد.

2-لطفاً کلیه ی نمایندگان درجلسه ی شورای منطقه ی تاریخ:12/6/95 اساسنامه ی شورای منطقه را بهمراه داشته باشند.

3- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از نمایندگان تقاضامیشود:

*از طریق تلگرام بامسئول کمیته وبسایت وآدرسها (09196217741) باارسال یک پیام درارتباط باشند.

*به طور دائم سامانه پیامکی   500010003050912 را در گروههایشان اطلاع رسانی کنند,تا تمام اعضا حضور خود رابا ذکر نام ونام شهر یا استان خود اعلام کنند.

-(مثال:نرگس-تهران) شماره اعضا به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.

((برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید.))

 

4- نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

فراخوانها:

1-کمیته ناراتین 2-کمیته نشریات 3-کمیته تدارکات

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی

*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ 12/6/95در استان تهران, میدان رسالت ,خیابان هنگام, نرسیده به میدان الغدیر, مابین آتش نشانی وشرکت واحد,بوستان الغدیر,سرای محله ی شمیران نو, طبقه دوم,رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.*

*جلسه هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه درتاریخ : 12/5/95درمکان دفترمرکزی رأس ساعت10 صبح برگزار میگردد.

شماره حساب منطقه:                                                             5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5661858938                                                   به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 25/4/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9              17 09196217736
نائب گرداننده               9              17 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                9              17 09129353662
منشی                9           13 09196217734
نماینده منطقه               9              17 09196217738
علی البدل نماینده                9              17 09101633071
خزانه دار             9              17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت               9              17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                9              17 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه                9              17 09198987545
کمیته فصلنامه                9              17 09197650574
کمیته کارگاه                9              17 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات              –              – 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان: 25/4/1395

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
     ورود      خروج    ورود      خروج  

 

آذربایجان شرقی       9          17        –          – 09147595795
آذربایجان غربی        9            17          غ          غ 09143489698
اصفهان        9          17          9          17 09162926131
البرز        غ        غ          9          17 09385203498
بوشهر        –          –          –          –          –
تهران        9          17        9          17 09194175358
چهارمحال وبختیاری        غ        غ        غ         غ 09162196206
خراسان     9        17         9          17 09159058223
خوزستان      9:20        17          9          17 09160737016
زنجان       9          10      9:15          17 09197522302
سمنان        9        17          10        17 09100369521
سیستان و بلوچستان        غ        غ          غ        غ        –
فارس      9:20        17        غ          غ 09170900650
قزوین         9       17          –          – 09379433915
قم         غ          غ          9          17 09192526961
کردستان          غ          غ          –          – 09189696076
کرمان          9          17          –          – 09016456130
کرمانشاه        غ          غ          غ          غ 09180563720
گلستان        9          17          –          – 09117522302
گیلان        9          17        –          – 09114532060
لرستان        9          17        –          –          –
مازندران       9          17        9          17 09115694558
مرکزی        9          17        –          –          –
هرمزگان        9          17        –          – 09354253449
همدان        9       17        9        17 09187145840
یزد        9          17        –          – 09338980286

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده        6/94        6/96 کمیته تدارکات           –         –
   نائب گرداننده        6/94        6/96 کمیته ترجمه        5/94        5/96
     منشی        8/93        8/95 کمیته فصلنامه       6/94        6/96
   نماینده منطقه         2/94        2/96 کمیته کارگاه       6/94        6/96
علی البدل نماینده       منطقه     10/94      10/96 کمیته ناراتین          –          –
     خزانه دار      2/94        2/96 کمیته نشریات         –         –
کمیته آدرس و وبسایت    2/95        2/97 مدیرعامل هیئت مدیره       8/93      8/95
کمیته اطلاع رسانی    10/94      10/96  

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟