گزارش شماره 65

 به نام خدا

تاریخ: 11 و 12 / 8 / 96

گزارش شماره: 65

  گزارش کمیته خدماتی منطقه نارانان و ناراتین ایران

       لطفا برای حفظ اتحاد و رعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.  
استفاده از نارانان به عنوان یک مرکز خرید برای فروش خدمات یا محصولات جهت منفعت شخصی شایسته نیست.اعضا نمی بایست از طرف هیچ سازمان خارجی درخواست کنند.یک تازه وارد در مورد هدف اصلی نارانان سردرگم خواهد شد.                                                                           

                                                                   راهنمای خدمات محلی{فروش محصولات}

 

جلسه روز 5 شنبه 11/08/96 ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش آغاز شد,12 سنت,12 مفهوم و صفحه ی232 کتاب تجربه,نیرو و امید خوانده شد,طبق حضور و غیاب تمام شرکت کنندگان در جلسه 20 نماینده حاضر و 19 نماینده حق رأی داشتند که 3/2 آرا مساوی با 14 رأی و اکثریت ساده مساوی با 11 رأی می باشد. از ساعت 11 تا 11:10 وقت استراحت اعلام گردید,از ساعت 13 تا 14 وقت ناهار اعلام گردید و جلسه در ساعت 15 به پایان رسید.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 11 آبان ماه 96:

1-برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی توسط تمامی خدمتگزاران شورای منطقه با خدمتگزاران مربوطه در استان ها بر حسب نیاز و پرداخت هزینه های برگزاری با شورای منطقه می باشد(نحوه ی برگزاری این جلسات {آنلاین یا حضوری} به تشخیص و انتخاب خدمتگزاران است), این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

2-جلسات شورای منطقه بر اساس قواعد نظم کنفرانس خدمات جهانی با مطابقت با اصول انجمن نارانان که برگرفته از قواعد گردانندگی رابرت است اداره می شود, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

3-خدمتگزار شورا را می توان به علت عدم پاسخگویی,عدم مسئولیت پذیری ابتدا با ارائه اخطار کتبی توسط نمایندگان با دلایل روشن و سپس با با تایید نصف بعلاوه یک نمایندگان در دستور کار همان جلسه قرار داد و با 3/2 آرا برکنار کرد, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

4-خدمتگزار شورا به علت غیبت بیش از 2 جلسه در 1 سال بدون اطلاع به گرداننده برای ادامه خدمت نیاز به رأی 3/2 نمایندگان شورای منطقه دارد,عدم حضور در جلسات عادی,اضطراری و فوق العاده به منزله غیبت محسوب می گردد, این بند با 18 موافق و 1 مخالف تایید شد.

5-برای برگزاری جلسه ی هماهنگی بر حسب نیاز و به صورت حضوری یا آنلاین به خدمتگزاران تفویض اختیار داده شود, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

6-جهت انتخابات اگر کاندیدا 1 نفر باشد نیاز به 3/2 آرا,دو نفر باشد بیش از نیمی از آرا و اگر چند نفر کاندید باشند بین 2 نفری که بیشترین رأی را آورده اند مجددا رأی گیری شده تا بیش از نیمی از آرا اعمال گردد, این بند با 13 موافق و 6 مخالف تایید شد.

7-رأی اعتماد با 3/2 آرا تایید می شود, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

8-در اتخاذ تصمیماتی که همخوانی آن با اصول نارانان واضح و آشکار است,رأی بیش از نیمی از حاضرین کفایت می کند, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

9-جهت برکناری خدمتگزاران یا تغییر یا اصلاح اساس نامه و یا هر تصمیمی که ممکن است بر گروه های دیگر یا نارانان در کل اثر بگذارد به رأی حداقل 3/2 حاضرین نیاز است, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

10-در صورت عدم مشارکت حاضرین جلسه در رأی گیری و به حد نصاب نرسیدن رأی تا 2 بار رأی گیری در همان جلسه برگزار و در صورت نیاز موضوع به جلسه ی بعدی موکول می شود تا به اندازه ی کافی در مورد آن بحث صورت گیرد, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

11-در صورت تساوی آرا در مورد هر پیشنهاد ,مسئولین اداری(گرداننده,منشی,خزانه دار )و در صورت غیبت( نائب گرداننده,نماینده یا علی البدل )حق رأی دارند, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

12-تصمیماتی که با 3/2 آرا تصویب می شوند با 3/2 آرا قابل تغییر هستند, این بند با اکثریت مطلق 18 رأی تایید شد.

13-در زمان غیبت مسئولان کمیته های فرعی گزارش آن خدمتگزار توسط نائب گرداننده بصورت کتبی ارائه می گردد, حذف این بند با اکثریت مطلق 18 رأی تایید شد.

14-خدمتگزاران شورای منطقه نمی توانند 2 خدمت همزمان در هیچ سطح ساختاری (منطقه,استان,ناحیه)داشته باشند,به جز کمیته های موقت و اعضای هیئت مدیره تا زمان ثبت شدن انجمن, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

15-جلسات شورا با هر تعداد از نمایندگان آغاز می شود ولی برای رأی گیری حضور حداقل بیش از نیمی از نمایندگان جهت رسیدن به حد نصاب الزامی است, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

16-در صورتی که نمایندگان استان ها 2 بار غیبت متوالی داشته باشند با رأی اعتماد استانشان باید در جلسه شورا حضور یابند, حذف این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

17-نماینده استان جدید و نمایندگان استان ها در صورت 2 بار غیبت متوالی حق رأی برای 1 جلسه ی آینده شورا را نخواهند داشت, این بند با 17 موافق,1 مخالف و 1 ممتنع تایید شد.

18-نماینده استان جدید تا یک جلسه شورا حق رأی ندارد ولی حق صحبت دارد, حذف این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

19-در صورت اینکه نماینده استانی 2 بار غیبت داشت منشی به استان مربوطه اطلاع دهد, حذف این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

20-جلساتی که برگزاری آن فوریت زمانی دارد و یا اینکه عدم رسیدگی به منافع مشترک را به مخاطره می اندازد و جلسات اضطراری منطقه می تواند با درخواست کتبی یکی از خدمتگزاران منطقه(مسئولین اداری,مسئولین کمیته های فرعی,موقت و نمایندگان)و ارائه به دفتر مرکزی یا منشی و تایید کلیه مسئولین اداری و در غیر اینصورت با تایید کتبی ارسال شده از طریق ایمیل و یا فکس بیش از نیمی از نمایندگان به دفتر مرکزی و در غیر اینصورت به منشی برگزار می شود, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

21-پیشنهادات جدید حتما باید توسط 1 نفر از اعضا به غیر از عضو پیشنهاد دهنده تایید شود تا در مورد آن بحث و رأی گیری شود(تایید کننده علی البدل نماینده پیشنهاد دهنده نباشد), این بند با 13 موافق, 3 مخالف و 2 ممتنع تأیید شد.

22-جهت انتخابات یا تصمیماتی که معمول و متداول است مانند اعانات و موارد اساس نامه رأی به تعداد بیش از نصف حاضرین کفایت می کند,حذف این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

23-پیشنهاداتی که جهت تصمیم گیری نیازمند به 3/2 آرا بوده و موضوعات فوریتی می باشند برای قرار گرفتن در دستورکار جلسه نیازمند به رأی بیش از نیمی از نمایندگان می باشند, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

24-برای اضافه کردن مواردی که در تضاد با بندهای قبلی نیست و منجر به رد کردن آنها نمی شود موافقت بیش از نیمی از نمایندگان کفایت می کند, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

25-مسئولان اداری یا کمیته های فرعی می توانند حداکثر 2 دوره ی متوالی در یک پست خدماتی به شرط آوردن رأی , مجددا خدمت کنند, این بند با 11 موافق و 8 مخالف تایید شد.

26-در نظر گرفتن بازه زمانی برای بند بالا با 8 موافق , 10 مخالف و1 ممتنع رد شد.

27- اگر کسی برای انتخاب شدن در پست خدمتی کاندیدا شود که از قبل در شورا خدمت می نماید کاندیداتوری او بدون رأی آوردن به منزله ی استعفا از پست قبلی نمی باشد(برای 1 بار می تواند تغییر پست خدماتی دهد), این بند با 13 موافق و 6 مخالف تایید شد.

28-هیچ عضوی در مورد یک پیشنهاد 2 بار صحبت نمی کند مگر اینکه گرداننده یا شورا تشخیص دهد,این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

29-درخواست برگزاری کارگاه توسط کمیته فرعی منوط به آوردن رأی بیش از نیمی از نمایندگان و مشخص کردن هدف و هزینه های مالی آن می باشد, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

30-هزینه ی اعزام سخنرانان جهت کارگاه های متمرکز در استان ها به عهده ی شورای منطقه می باشد, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

31-فراخوان انتخابات شورای منطقه 2 دوره قبل از شروع خدمت اعلام می شود, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

32-حضور و غیاب بعد از هر وقت استراحت انجام می گیرد, این بند با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

33-با توجه به شرایط موجود و زمان محدود تصمیم به باز پس گرفتن پیشنهاد در خصوص حذف نقل قولها از کتابها(پیشنهاد دوم ایران) از کنفرانس خدمات جهانی گرفته شد, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

34-از دفترچه های منشی که در انبار نشریات موجود است استفاده شده و به فروش برسد, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

35-نمایندگان استان ها تعداد دفترچه منشی جهت سفارش را از مسئولین کمیته های نشریات استان خود را دریافت و تا پایان آبان ماه به مسئول کمیته نشریات منطقه جهت چاپ اطلاع دهند, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

36-از فرمت جلسات(نارانان,ناراتین,تازه واردین و جلسات اداری)موجود در راهنمای خدمات محلی توسط کمیته نشریات چاپ شود, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

37-تشکیل کمیته ای موقت جهت ویراستاری و ترجمه ی تجربیاتی که نزد نائب گرداننده جمع آوری شده ,این پیشنهاد با اکثریت مطلق 19 رأی تایید شد.

38-خانم هستی از تهران بعنوان مسئول کمیته موقت ویراستاری و ترجمه تجربیات با 16 موافق,1 مخالف و 1 ممتنع انتخاب شد.

جلسه روز جمعه 12/08/96 ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش آغاز شد, 12 سنت,12 مفهوم و صفحه ی 67 کتاب تجربه,نیرو و امید خوانده شد, طبق حضور و غیاب تمام شرکت کنندگان در جلسه 24 نماینده حاضر و 21 نماینده حق رأی داشتند که 3/2 آرا مساوی با 14 رأی و اکثریت ساده مساوی با 11 رأی می باشد.وقت استراحت ساعت 11 تا 11:10 و وقت ناهار 13:15 تا 14 اعلام گردید و جلسه در ساعت 17 به پایان رسید.

تایید صورتجلسه ی قبل شورای منطقه.

گرداننده(معصومه.ک):

برگزاری جلسه در تاریخ های 11و 12/08/96 طبق فرمت-ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30 الی 12.

نائب گرداننده(مریم):

برگزاری جلسه هماهنگی خدمتگزاران.

منشی(شکوفه.م):

ارسال گزارش و پاسخ به سؤالات شماره 64 و گزارش خدمتگزاران به نمایندگان و خدمتگزاران.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده: حکیمه      علی البدل: معصومه      

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-برگزاری جلسات با اصول نارانان,2-حمایت خدمتگزاران هیئت نمایندگان از گروه های جدید,3-برگزاری کارگاه های آموزشی 12 مفاهیم در سطح استان.

پیشنهادات:

برای روند ثبت اقداماتی انجام دهید ما در استان به مشکل بر می خوریم.

آذربایجان غربی     نماینده: فرزاد

واریزی به خزانه: 100000 هزار تومان.

موفقیت ها:

استارت جلسات جدید در شهرستان ماکو با همکاری و کمک اطلاع رسان استان و برپایی غرفه هفته نیروی انتظامی.

پیشنهادات:

ضمن تشکر از کمیته نشریات لطفا ارسال نشریات به استان ها سریعتر انجام شود.

اردبیل         نماینده: شبنم         علی البدل: فریبا

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-استارت سومین جلسه در سطح شهر اردبیل,2-برگزاری کارگاه با موضوع (ساختار خدماتی و تأثیر خدمت در بهبودی فردی) در شهر اردبیل.

پیشنهادات:

1-لطفا نشریه 12سنت و 12 مفهوم هر چه سریعتر چاپ شده و در اختیار گروه ها قرار داده شود,2-کتاب قدم 1-9 توسط بسیاری از اعضاء خریداری شده و برای جلوگیری از دوباره کاری لطفا کتاب قدم های 10-12 نیز چاپ شده و در اختیار گروه ها قرار داده شود.

مشکلات:

متأسفانه استان ما بعد از گذشت 10 سال از استارت جلسه نارانان هنوز هم فاقد کمیته خدماتی استان می باشد ما با مشکل عدم اشتیاق اعضا برای گرفتن هر گونه خدمتی در استان مواجه هستیم و با همه تلاشی که در این زمینه نموده ایم از برگزاری کارگاه و اطلاع رسانی به اعضاء در مورد خدمت و کمیته خدماتی باز هم موفق به تشکیل کمیته نشده ایم.

اصفهان     نماینده: زهره      علی البدل: فریبا

واریزی به خزانه: 300000 هزار تومان.

موفقیت ها:

1-مبلغ 300000 هزار تومان واریز به خزانه منطقه,2-حمایت کمیته فصلنامه از طریق نوشتن تجربه اعضای گروه های استان,3-درک اهمیت منبع خدماتی (کتاب راهنمای خدماتی و قواعد نظم کنفرانس) توسط خدمتگزاران,4-تغذیه پر بار خزانه استان از طریق حمایت گروه ها از سنت هفتم با آگاهی.

پیشنهادات:

1-قرار دادن پیام بهبودی نارانان ایران و دیگر کشورها روی سایت جهانی برای در دسترس بودن برای همه اعضا(مفهوم 1), 2-در پاسخ به سوالات ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده است و از تجربه کدام استان استفاده شد.

درخواست ها:

1-از خزانه دار پیگیری بازگرداندن تنخواهی که در دست نماینده قبلی منطقه می باشد را داریم,2-پکیج اطلاع رسانی به روز(کامل) چاپ شود و در اختیار استان ها قرار بگیرد,3-از کمیته خدماتی منطقه ایران درخواست می شود که در اسفند ماه چشم انداز و برنامه ای هدفمند از خدمات سال 97 در جهت اولویت بندی بودجه و خزانه نارانان ارائه دهد,4-برگزاری مجمع کشوری (با هدف ارتقاء سطح خدماتی منطقه ایران),5-برگزاری همایش کشوری با هدف معرفی انجمن به ارگان ها و سازمان ها,6-از منشی درخواست می شود که گزارشات را مختصر و مفید بنویسند پاسخ ها تکراری نباشند,7-کمیته ناراتین با توجه به کیفیت کارگاه روز 5شنبه 11/08/96 سطح آگاهی خود را در راستای کمیته خود بالا ببرند.

البرز       نماینده: فریده       علی البدل: سمیه

واریز به خزانه: 300000 هزار تومان.

موفقیت ها:

1-فعالیت اطلاع رسان استان البرز, شرکت در همایش های پیشگیری از اعتیاد ,همایش بهزیستی, شرکت در جشنواره تندرستی و ارائه پمفلت و آدرس جلسات و اطلاع رسانی عمومی ,همکاری با شهرداری کرج و نصب 5 بنر در سطح شهر کرج و استان البرز, شرکت در همایش مدیریت دانش و رفتار(طرح امید) به دعوت موسسه نیلوفران سبز{با سپاس از اطلاع رسان و بازوهایش}, 2-برگزاری کارگاه با موضوع راهنما و رهجو, خدمت در شهریور ماه و کارگاه مشارکت و رهنمود های غیر اجباری در مهر ماه 96{با سپاس فراوان از کمیته کارگاه استان البرز},3-چاپ تراکت ناراتین و ارائه گسترده آن و اطلاع رسانی در خصوص ناراتین مورخ 01/07/96 (اطلاع رسان),4-برگزاری کارگاه درون کمیته ای ماهی یک بار.

درخواست ها:

1-برگزاری کارگاه در مورد دنیای مجازی,2-پیگیری مجدد ثبت انجمن.

بوشهر     نماینده: مریم

واریز به خزانه:—

موفقیت ها:

1-برگزاری کارگاه متمرکز آموزشی با موضوع ترجیح اصول به شخصیت ها و مفهوم 1 در تاریخ 30/06/96, 2-برگزاری کمیته استان طبق فرمت و انتخاب خدمتگزار منشی,3-تنظیم و تصویب اساس نامه کمیته استان و ارسال و پخش بین تمامی خدمتگزاران و نمایندگان استان,4-خرید نشریات از کمیته نشریات منطقه بطور مستمر,5-همکاری کمیته اطلاع رسان استان با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که باعث همکاری و هماهنگی بیشتر این شورا با انجمن در استان شده است,6-همکاری و اتحاد بین مسئولین و خدمتگزاران کمیته خدماتی استان.

پیشنهادات:

1-تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می شود داده شود,2-لطفا تدارکات بهتری در روز برگزاری کمیته منطقه باشد.

درخواست ها:

1-درخواست برگزاری کارگاه و فرستادن سخنران به استان را داریم,2-درخواست مصوبات 2 ساله شورای منطقه از گرداننده قبل را داریم,3-درخواست بروشور و پوسترهای اطلاع رسانی از کمیته منطقه را داریم,4-از کمیته ناراتین تقاضای فعالیت بیشتر در حیطه خدمت خودشان و بالا بردن سطح آگاهی در این زمینه را داریم تا زمانی که نیاز به کمک و تقاضای همکاری داریم بتوانند بیشتر و بهتر خدمتشان را ارائه دهند و پاسخگوی تلفن باشند,5-لطفا سوالاتی که پرسیده می شود حتما پاسخ داده شود.

(اطلاعیه: کمیته کارگاه استان بوشهر تصمیم به برگزاری کارگاه استانی با موضوع 1-سهم من در انجمن چیست,2-مشارکت اصولی و مناسب در تاریخ 09/09/96 دارد به حمایت شما نیازمندیم)

مشکلات:

بعضی گروه های مجازی هستند که سوالهای اعضا را پاسخ می دهند و باعث دوگانگی و تضاد در اعضای گروه های ما شده در واقع حکومتی شده و اکثرا 1 نفر یا بعضی اوقات 2 یا 3 نفر پاسخ اعضاء را می دهند و باعث همهمه و بحث و گفتگوهای زیادی شده.

تهران     نماینده: هستی             علی البدل: سودابه

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح نواحی استان تهران,2-پاسخ به چالش ها و مشکلات گروه ها در سطح استان, 3-اتحاد و همدلی بین اعضا و خدمتگزاران گروه ها و نواحی و استان,4-نوشتن چندین تجربه توسط اعضا برای کمیته فصلنامه منطقه,5-انتخاب خدمتگزار آدرس ها و چاپ آدرس های به روز شده استان,6-استارت جلسات جدید.

پیشنهادات:

1-گزارشات کامل منطقه به صورت pdf در کانال اتحاد قرار گیرد,2-سایت نارانان در خصوص آدرس ها و مطالب بروزرسانی شود و فعالیتهای مفید و خلاقانه بیشتری بر روی سایت انجام شود,3-مسأله ثبت پیگیری شود و در صورت نبود خدمتگزار پیشنهاد می شود که مجوز فعالیت کشوری توسط مسئولین اداری گرفته شود,4-لطفا مسئول مجله پیام بهبودی صفحه های بیشتری را به توضیح خدمات اختصاص بدهند مثلا در یک شماره خدمت منشی گروه,استان و منطقه را ارائه بدهند و در شماره بعدی خدمت خزانه دار هر 3 سطح خدماتی را و ….

درخواست ها:

1-لطفا تمامی خدمتگزاران منطقه به خصوص مسئولین کمیته های فرعی پیشنهادات کتبی استان ها را مطالعه کرده و در خدمت خود مد نظر قرار دهند,2-آیا برخی از استان ها می توانند دیگر استان ها را بدلیل پاسخگویی شفاف خواستن از خدمتگزاران منطقه زیر سوال برده و تقاضای جبران خسارت کنند؟برخی از استان ها بر خلاف اصول انجمن مفهوم 5 را زیر سوال برده اند اگر طبق مفاهیم قرار نباشد که پاسخ شفاف و روشن بخواهیم پس بهتر است مفهوم 5 از نارانان حذف شود,3-لطفا پوستر های اطلاع رسانی مربوط به گروه ها توسط مسئول نشریات چاپ شود و در اختیار گروه ها قرار گیرد,4-با تشکر از مسئول کمیته کارگاه منطقه تقاضا می شود تمام کارگاه های برگزار شده با هزینه منطقه را از تمام استان ها جمع آوری و در داخل کانال قرار دهند تا در دسترس همه اعضا باشد,5-لطفا تمامی خدمتگزاران سوالات خود را دقیق و شفاف پاسخ بدهند,6-خواهشمندم مسئول محترم کمیته ناراتین آگاهی و اطلاعات خود را با کمک نماینده منطقه و دیگر اعضای آگاه بالا برده و در جهت کمک به ناراتین فعالتر باشند,7-(خزانه دار)لطفا در گزارش واریزی ها اسم افراد را ننویسید و فقط اسم استان را به عنوان واریز کننده بنویسید,8-(منشی)لطفا پاسخ به سوالات عمومی را کامل تر بنویسید چرا که در منطقه پاسخ ها کامل داده می شود و با رجوع به سنت ها و مفاهیم باز می شود و پاسخ های نوشته شده خیلی کوتاه و نامفهوم است,9-(گرداننده)لطفا با احترام به اصول و قواعد گردانندگی از هر گونه پیشنهاد و تأثیرگذاری در روز منطقه خودداری فرمایید,10-از گرداننده محترم منطقه و تمامی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه ایران درخواست می شود ادب و احترام را نسبت به نماینده استان تهران حفظ کنند این استان با توجه به تعداد زیاد جلسات برای سوال و پیشنهاد نیاز به زمان بیشتری دارد.

چهار محال و بختیاری           نماینده: نازی      

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-گرفتن خدمت ها,2-اتحاد گروه,3-خرید نشریات.

درخواست ها:

1-(نشریات)فرستادن نشریات به مرکز استان چهار محال و بختیاری{شهرکرد}ارسال شود چون به اصفهان می آید هزینه ی چهار محال و بختیاری بالا می رود تا از اصفهان به شهرکرد برسد,2-سایت و گروه های کانال بهبودی نارانان را در فضای مجازی به ما معرفی کنید چون کانال های زیادی تشکیل شده که اطلاعات زیادی اصولی به اعضایی که عضو شده اند نمی دهند.

خراسان جنوبی       نماینده: رقیه

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-امنیت جلسات از جمله گمنامی,سکوت,عشق و همدلی بین اعضا,2-برگزاری جلسات اداری و کارگاه,3-برگزاری جلسات هیئت نمایندگان.

پیشنهادات:

لطفا کارگاه زمانی که نمایندگان می توانند استفاده کنند برگزار شود ولی لطفا کارگاه پر بار و خوبی باشد و از هرج و مرج جلوگیری شود و همان اول فرمت خوانده شود.

درخواست ها:

کارگاه با موضوع خدماتی یک استان,کارگاه های آموزشی اگر می شود لطف کنید جلسه 2 روزه باشد و ساعت کمتر شود.

خراسان          نماینده: فاطمه         علی البدل: مصطفی

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

جلسات پرورش حامی توسط کمیته ناراتین استان خراسان.

پیشنهادات:

پیشنهاد کمیته طراحی و برنامه ریزی ایده ها.

درخواست ها:

1-(خزانه دار)پیگیری و بازگرداندن وسایل و پول خدمتگزارانی که خدمتشان تمام شده,2-درخواست می شود در پایان خدمت هر یک از خدمتگزاران یک ترازنامه خدماتی از نقاط ضعف و قوت خود به نمایندگان ارائه دهند.

خوزستان         نماینده: قدم خیر

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

استارت 2 جلسه ناراتین دیگر در شهرستان دزفول و اهواز,به شکر خدا 3 جلسه ناراتین در خوزستان داریم.

پیشنهادات:

1-لطفا روند ثبت ادامه پیدا کند,2-لطفا ثبت انجمن به نام انجمن خانواده ی معتادان گمنام شود,3-در مورد کتاب خدمات محلی لطفا در چاپ این کتاب تجدید نظر شود که بصورت کتاب جلد داشته باشد خیلی بهتر است تا به این صورت که در اختیار ما قرار داده شد که با جابجایی از هم جدا می شود,4-جلسه هماهنگی روز قبل از شورای منطقه باشد و یک ماه قبل نباشد و هزینه ها زیاد نشود,5-دفتر مرکزی منحل شود,6-لطفا در مورد پوشش شفاف ذکر کنید:شامل مانتو و مقنعه می باشد.

درخواست ها:

1-استان خوزستان از لحاظ خزانه ضعیف بوده و نیاز به یک کارگاه متمرکز در مرکز استان اهواز داریم از منطقه تقاضا می کنیم که استان ما را حمایت کنند,2-از خدمات جهانی نسبت به عملکرد این چند ساله شان مبنی بر همکاری نکردنشان در مورد تأیید قدم ها,سنت ها,مفاهیم,دفترچه خزانه داری و منشی که بی توجهی نسبت به خواسته های منطقه ایران داشته و اینکه باعث بی اعتمادی اعضای ایران شده اند توضیح می خواهیم که چرا با ما همکاری لازم را نمی کنند.

مشکلات: استان خوزستان از لحاظ سبد و سنت 7 بسیار بسیار ضعیف می باشد.

زنجان         نماینده: کبری

واریزی به خزانه: —

پیشنهادات:

1-استان ما درخواست دارند روند ثبت و مجوز هر چه زودتر ادامه پیدا کند چون استان زنجان برای اطلاع رسانی با مشکلات بسیاری مواجه است,2-(نشریات)لطفا کتاب قدم های 9-12 چاپ شود به خاطر اینکه کتاب 1-9 در گروه ها و نشریات موجود است و هزینه نارانان هدر نرود.

سمنان       نماینده: معصومه           علی البدل موقت: میترا

واریزی به خزانه: 200000 هزار تومان.

موفقیت ها:

1-واریزی به شورای منطقه,2-حمایت از کمیته فصلنامه در نوشتن تجربه,3-برگزاری کارگاه آموزشی در سطح استان,4-جذب تازه واردین بعد از همایش سمنان,5-استارت جلسات آموزشی پایان هر ماه بصورت پنل آموزشی برای خدمتگزارها و اعضا,6-استارت جلسات تازه واردین.

پیشنهادات:

1-برگزاری همایش سراسری,2-تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه,3-تهیه کارت پستال جهت ایام عید جهت اهدا به مسئولین و ادارات جهت اطلاع رسانی.

قزوین        

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1-مشارکت و هماهنگی با سازمان بهزیستی جهت اطلاع رسانی در سطح استان,2-شرکت در جلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بهبود یافتگان بنا بر دعوت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان,3-برگزاری کارگاه های درون گروهی در سطح استان در شهرستان آبیک (احمدآباد) به تاریخ 13/06/96 با موضوع حمایت از سبد هفتم و گمنامی و هم چنین در شهر قزوین در تاریخ 14/08/96 با موضوع نحوه مشارکت صحیح و حمایت از سبد هفتم,4-خرید نشریات از شورای منطقه,5-برگزاری جلسات بهبودی و اداری بطور منظم در سطح استان و جذب تازه وارد.

پیشنهادات:

1-(نشریات)فاکتور پیش کرایه باربری نشریات بنا بر نیاز استان ها تا قبل از جلسه شورا به مسئول نشریات کل فکس شده و هزینه به استان مربوطه پرداخت شود,2-کتاب تجربه,نیرو و امید به ترتیب ماه های رسمی ایران چاپ شود.

درخواست ها:

1-درخواست چاپ مجدد پوستر دعای آرامش,2-درخواست بررسی ادامه روند ثبت در شورا و رسیدن به یک فهم مشترک.

کردستان     نماینده: مرضیه    

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

با عرض سلام و خسته نباشید به تمام خدمتگزاران شورا,موفقیت استان ما استارت 3 جلسه بهبودی و 1 جلسه تازه وارد و استارت 1 جلسه در گروه ما بعد از 8 ماه که بسته شده بود در شهر قروه به کمک شورای مبارزه با مواد مخدر و ادارات و ارگان ها و با کمک اطلاع رسان باز شد(استارت جلسه در شهر دیواندره و حسن آباد),مشکلاتی شکر خدا نداریم و با کمک اطلاع رسان و همکاری ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر و تمامی ارگان ها و ادارات هیچ مشکلی برای گرفتن جلساتمان نداریم.

پیشنهادات:

خبرنامه جزو نشریات شود تا گروه ها بتوانند بهتر استفاده کنند و بدست گروه ها برسد.

درخواست ها:

برگزاری کارگاه توسط شورای منطقه درباره دنیای مجازی.

کرمانشاه        نماینده: شهناز

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

گروه های بهبودی حمایت می شود و جلسات اداری در هر ماه برگزار می شود.

گلستان    نماینده: ربابه        علی البدل: جلال  

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

برگزاری کارگاه در تاریخ 30/07/96 با موضوع راهنما و رهجو در استان گلستان در شهر گرگان برگزار شد.

درخواست ها:

1-(گرداننده)برگه مصوبات 2 ساله گرداننده قبلی رو در اختیار نماینده ها قرار دهید,2-(نشریات)طلب استان گلستان از نشریات 61000 هزار تومان بود لطفا پرداخت کنید,3-(نشریات)لطفا مسئول نشریات گزارش را شفاف و از کلمات راحت تر استفاده کند,4-(نشریات)لطفا لیست نشریات جدولش بزرگتر و مانده انبار نوشته شود,5-لطفا گزارش کارگاه ناراتین(مطالب) رو با گزارش ها بفرستید.

گیلان     نماینده: مریم      

واریزی به خزانه : 500000 هزار تومان.

موفقیت ها:

1-واریزی به خزانه منطقه 500000 هزار تومان,2-برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه در تاریخ 15/08/96 با موضوع اطلاع رسانی.

پیشنهادات:

1-لطفا یک مجمع کشوری برگزار کنیم تا سطح آگاهی همه اعضا ارتقاء یابد,2-لطفا در پاسخ به سوالات استان ها اشاره به مفهوم یا سنت مربوطه به همان سوال ذکر شود,3-لطفا خبرنامه را در لیست نشریاتمان قرار دهید و مثل سایر نشریات توسط کمیته نشریات و با قیمتی ثابت دست گروه ها برسد,4-پیگیری ثبت نارانان برای حل مشکلات اطلاع رسانی در سطح کشوری.

درخواست ها:

1-تهیه تاریخچه نارانان ایران تا در اطلاع رسانی به ما کمک کند,2-کمیته ناراتین به علت نداشتن اطلاعات در زمینه خدماتی کمیته مربوطه در خواست برکناری دارم,3-درخواست چاپ دعای آرامش را داریم,4-کتاب sesh طبق ماه های رسمی ایران چاپ گردد.

(از تیم گردانندگی تشکر می کنیم)

لرستان       نماینده: معصومه     علی البدل: فرخنده

واریزی به خزانه :—

موفقیت ها:

1-خرید نشریات از شورای منطقه. 2-نصب بنر اطلاع رسانی در سطح استان,3-برگزاری مرتب جلسات بهبودی و اداری.

پیشنهادات:

1-در شورای منطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود,2-چاپ فرمت نارانان توسط کمیته نشریات,3-جلسات منطقه به جای 2 ماه یکبار 3 ماه یکبار برگزار شود.

درخواست ها:

1-کتاب های قدم های 1-12 و سنت ها هر چه سریعتر چاپ شوند,2-چاپ فصلنامه پاییز,3-لیست اموال نارانان را با صورتجلسه بفرستید.

مازندران       نماینده: فتانه    

واریزی به خزانه : 200000 هزار تومان

موفقیت ها:

1-برگزاری روز آموزش در شهرستان آمل با موضوع خدمت و خدمتگزار,2-دادن نیرو , تجربه و امید به کمیته فصلنامه.

پیشنهادات:

1-کمیته کارگاه لطفا هماهنگی بیشتری با کمیته ها و تیم اداری داشته باشد,2-کمیته کارگاه لطفا به گرداننده کارگاه آموزش دهد برای برگزاری کارگاه منطقه.

درخواست ها:

1-لطفا دفتر مرکزی داشته باشیم,2-در گزارش قید شده سود نا ویژه یا سود خالص یا لیست بستانکاران,لیست بدهکاران این کلمات برای اعضای گروه ها شفاف نیست صفحه 3 هم کاملا از اصطلاحات حسابداری استفاده شده لطفا گزارش شفاف به گروه ها ارائه دهید,3-(کمیته کارگاه)با تشکر از شما دقت بیشتری و با تجربه بیشتری کارگاه برگزار کنید کارگاه متمرکز ناراتین شبیه یک جلسه اداری بوده ,بی نظمی در کارگاه بوده و کمیته کارگاه برای برقراری اتحاد و نظم هیچ تلاش نکرده توان کنترل کارگاه را نداشته اید لطفا دقت بیشتری شود.

مرکزی         نماینده: سهیلا

واریزی به خزانه: 100000 هزار تومان.

موفقیت ها:

برگزاری کارگاه برای نارانان آقایان و خانم ها.

پیشنهادات:

1-خبرنامه جزو نشریات شود,2-لطفا برای پذیرایی از زیر دستی استفاده شود.

درخواست ها:

درخواست کارگاه برای شورای منطقه با موضوع دنیای مجازی برگزار شود.

همدان     نماینده: سوسن     علی البدل: محبوبه

واریزی به خزانه: 100000 هزار تومان.

پیشنهادات:

1-تشکیل کارگاه در رابطه با دنیای مجازی و اینترنت(جهت آگاهی اعضای گروه ها که خود محوری جهت چاپ بروشورها دارند لازم است),2-پیشنهاد می شود اگر استانی مشکل و چالشی دارد و به شورای منطقه رجوع می کند مشکلش را مطرح کند و پیشنهاد می دهم هم به صحبتهاشون گوش کنند و هم تجربه جهت حل مشکلشان از سوی نماینده ها و خدمتگزاران مطرح شود(بهتر است طرد نشوند زیرا از جلسات و نارانان زده می شوند و باعث دلسردی و عدم حضورشان و عدم امنیت نسبت به شورای منطقه می شوند),3-پیشنهاد می شود که در ساعات بعد از ظهر شورا همراه با چای و نسکافه شیرینی هم سرو شود من مشکل معده دارم واقعا خسارت جسمی دیدم ممکنه دیگران هم این مشکل را داشته باشند,4-استان همدان پیشنهاد می دهد که خبرنامه جزو نشریات باشد و بدست گروه ها برسد(بدلیل هماهنگی و بهتر رسیدن بدست اعضا زیرا مورد توجه و علاقمندی اعضای گروه هاست),5-پیشنهاد می شود در مورد امور مالی توسط شورای ناحیه آگاهی داده شود زیرا در سطح استان این چالش هست(جهت آگاهی اعضا).

درخواست ها:

درخواست هر چه سریعتر ثبت انجمن(زیرا به استان ها آسیب زده و کلیه فعالیتهای ما گرفته شده).

 

 

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 12 آبان ماه 1396:

 

1-نمایندگان استان ها پیشنهادات استان خود را در اولین زمان پس از شورای استان خود به منشی منطقه ارسال نمایند جهت جمع آوری و بررسی بهتر آنها در روز جلسه شورای منطقه, با اکثریت مطلق 21 رأی تایید شد.

2- هزینه اسکان نماینده استان جدید (خراسان جنوبی )توسط خزانه دار پرداخت گردد, با اکثریت مطلق 21 رأی تایید شد.

3-هزینه اسکان نماینده و علی البدل استان کرمان توسط خزانه دار پرداخت گردد, با 17 رأی موافق و 3 ممتنع تایید شد.

4-شارژ تن خواه های خدمتگزاران در دوره ی آخر خدمتشان بصورت چند مرحله شارژ گردد, با اکثریت مطلق 21 رأی تایید شد.

5-هزینه تهیه مجدد فصلنامه به مسئول کمیته پرداخت گردد, با اکثریت مطلق 21 رأی تایید شد.

6-2 نفر جهت برگزاری کارگاه و یک نشست بین 2 گروه کرمان از اعضای شورای منطقه فرستاده شود, با اکثریت مطلق 21 رأی تایید شد.

7-خانم زهرا از مازندران بعنوان نماینده منطقه انتخاب شدند, با 19 رأی موافق,1 مخالف و 1 ممتنع.

8-خانم مهناز از تهران بعنوان مسئول کمیته ترجمه انتخاب شدند, با 18 رأی موافق و 3 مخالف.

9-خانم مریم از سمنان برای دور دوم بعنوان مسئول کمیته فصلنامه انتخاب شدند, با 20 رأی موافق و 1 ممتنع.

10-یک کمیته موقت جهت تهیه جزوه سنت های نارانان از نشریات مصوب کنفرانس تشکیل شود, این پیشنهاد با 17 رأی موافق و 1 مخالف تایید شد.

11-خانم مریم مسئول کمیته فصلنامه بعنوان مسئول کمیته موقت تهیه جزوه سنت های نارانان انتخاب شدند, با 18 رأی موافق,1 مخالف و 1 ممتنع.

12-کمیته موقت تهیه جزوه سنت ها در اولین فرصت تا شورای بعدی این جزوه را تهیه و به منشی جهت ارسال به گروه ها ارائه دهند, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

13-مبلغ 200 هزار تومان برای کمیته موقت ویراستاری و ترجمه تجربیات گرد آوری شده اختصاص داده شود, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

14-مبلغ 200 هزار تومان برای کمیته موقت تهیه جزوه سنتهای نارانان اختصاص داده شود, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

15-مسئول کمیته فصلنامه در خصوص مراحل و روند گرفتن مجوز کشوری برای نارانان اطلاعات کسب کرده و به شورا ارائه دهد, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

16-گرفتن دفتر مرکزی در تهران توسط خزانه دار, این پیشنهاد با 18 رأی موافق, 1 مخالف و 1 ممتنع تایید شد.

17-سیم کارت مدیر عامل بصورت موقت در اختیار مسئول کمیته آدرس و وبسایت جهت لینک کردن سایت قرار داده شود, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

18-حساب های خزانه و نشریات با توجه به اتمام خدمت نائب گرداننده و منشی که از صاحبین امضا می باشند بدلیل نداشتن خدمتگزار جدید تا شورای بعدی باقی بماند و برداشت از حسابها توسط 2 نفر دیگر که همچنان در حال خدمتند انجام شود تا خدمتگزار جدید در شورای بعد انتخاب و حسابهای جدید 3 امضایی باز شود, این پیشنهاد با اکثریت مطلق 20 رأی تایید شد.

*پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

1-نشست حضوری اطلاع رسان با رئیس مجلس به همراهی نماینده ی استان قم و علی البدل نماینده

منطقه.{پیشنهاد دهنده:قم-تائید کننده:خوزستان و بوشهر}

2-تفویض اختیار از کمیته کارگاه به منظور فرستادن سخنران بابت هزینه هواپیما و تاکسی تلفنی برداشته شود.{پیشنهاد دهنده:بوشهر-تائید کننده:تهران و سمنان}

3-برای ایاب و ذهاب خدمتگزاران سقف گذاشته شود.{پیشنهاد دهنده:خراسان-تائید کننده:گیلان و هرمزگان}

4-اساس نامه ارائه شده به وزارت کشور توسط مدیر عامل به نماینده ها ارائه شود.{پیشنهاد دهنده:کرمانشاه-تائید کننده:تهران و سمنان}

5-برای حفظ و اتحاد گروه ها و نواحی,پول مستقیم به شورا واریز نشود.{پیشنهاد دهنده:گلستان-تائید کننده:مازندران و قم}

6-برگزاری مرتب کارگاه هر جلسه در شورا به مدت 30 یا 45 دقیقه.{پیشنهاد دهنده:اصفهان-تائید کننده:آذربایجان شرقی و بوشهر}

7-برگزاری کارگاه گزارش نویسی برای خدمتگزاران شورا.{پیشنهاد دهنده:منشی-تأیید کننده:آذربایجان غربی و مازندران}

8-قبل از ثبت کشوری اقدام به ثبت استانی نشود.(پیشنهاد دهنده:مازندران-تأیید کننده:البرز و زنجان)

9-تصمیم گیری در مورد محصولات استان مازندران که قرار است بصورت اعانه به شورای منطقه داده شود به چه صورت استفاده گردد به جلسه ی بعد شورا موکول شد.(پیشنهاد دهنده:مازندران- با اکثریت آرا)

10-تصمیم گیری در مورد تغییر نام کمیته فصلنامه به کمیته خبرنامه به جلسه ی بعد شورا موکول شد.(با اکثریت آرا)

11-گرداننده می تواند با توجه به ازدحام و مسائل امنیت داخلی و توجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی بر سکوت,جلسه شورا را با اعضای شورا غیر علنی ادامه دهد همچنین در موارد خاصی مانند اتخاذ تصمیماتی که نیاز به رعایت گمنامی دارد بنا به مصالح انجمن می تواند جلسه شورا را بسته اعلام کند,تصمیم گیری در مورد این بند تبصره های اساس نامه به جلسه بعد موکول شد.(با اکثریت مطلق 19 رأی)

12-پیشنهادی که در شورا رد می شود تا چند دوره ی بعد در دستور کار جلسه قرار نگیرد؟(با اکثریت آرا)

13-خبرنامه جزو نشریات باشد و به فروش برسد.(پیشنهاد دهنده:همدان-تایید کننده:گیلان)

14-تشکیل کمیته طراحی و برنامه ریزی ایده ها.(پیشنهاد دهنده:خراسان رضوی-تایید کننده:تهران,گیلان)

*اطلاعیه :

1-شماره حساب خزانه شورای منطقه 8167395530 بانک ملت به نام های حسین احمدی زاده,معصومه حکسایی و شکوفه معتقدی می باشد.

2-نمایندگان استان ها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com  ارسال نمایند.

3- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از اعضاء تقاضا می شود:

*از طریق سامانه ی (500010003050912) , تلگرام (09196217741) واینستاگرام (naranon7741) با ما همراه باشند.

 

 

 

فراخوان ها:

1- اعضاء هیئت مدیره,2-علی البدل نماینده منطقه,3-نائب گرداننده,4-منشی,5-مسئول کمیته اطلاع رسانی, 6-مسئول کمیته تدارکات,7-مسئول کمیته آدرس ها و وبسایت.

شرایط عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی.2-کارکرد و دانش کافی از 12 قدم,12 سنت و12 مفهوم خدماتی و پایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین. 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی. 5-9 سال حضور در جلسات نارانان و 5 سال خدمت مؤثر. 6-کلیه خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند که در حفظ و نگه داری آن ها کوشا باشند.7-3/1 خسارت لوازم جانبی خدمتگزاران در صورت عدم مسئولیت پذیری و سهل انگاری خدمتگزار با تشخیص و رأی نمایندگان توسط خود خدمتگزار پرداخت می گردد.8-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه.9-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه و هماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.10-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندیدا,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد. 11-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.12- عدم خدمت نیمه کاره به دلیل غیبت و عدم مسئولیت پذیری و برکناری طی طول خدمت.13-خدمتگزارانی که به هر دلیل مشمول خدمت نیمه کاره می شوند تا دوسال نمی توانند در شورای منطقه خدمت بگیرند.

وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری.(معرفی اعضای کمیته به نمایندگان در شورای منطقه)2-ارائه گزارش مالی به خزانه دار و گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیت های این کمیته به شورای منطقه و توسط خزانه دار در گزارش به دست نمایندگان برسد.خدمتگزارانی که تن خواه یا بودجه دریافت می کنند.3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها. 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت های انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی.6-کلیه اطلاعات و منابع کمیته ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفترمرکزی بایگانی شود.7-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری شورای منطقه ارائه می دهند, یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات انها را همراه با صورتجلسه برای نمایندگان ارسال کند.

*جلسه بعدی شورای منطقه تاریخ 08/10/96 در استان تهران,سهروردی شمالی,خیابان میرزای زینالی غربی,کوچه پاکزادنیا,سرای محله رأس ساعت 9 صبح برگزارخواهد شد.

 

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                  narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   nar.ir.monshi@gmail.com

 

 

حضور و غیاب جلسه ی هماهنگی تاریخ : 19/07/96

گرداننده نائب گرداننده منشی علی البدل نماینده خزانه دار کمیته فصلنامه کمیته آدرسها ووبسایت کمیته کارگاه کمیته ناراتین کمیته نشریات
ورود 10    10 10:30    10 10 غ 10:45 10    10    10
خروج 15    15 15    15 15 غ 12:55 15    15    15

 

جدول حضور و غیاب خدمتگزاران : 11و12/08/96

11/08/96                                 12/08/96

خدمتگزار          ورود-خروج             ورود – خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده            9-15            9-17 09196217736
نائب گرداننده            9-15            9-17 09196217739
مدیر عامل و هیئت مدیره              –                –              –
منشی            9-15           9-17 09196217734
نماینده منطقه              –              – 09196217738
علی البدل نماینده            9-15              9-17 09301267651
خزانه دار            9-15             9-17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت          9:05-15            9-17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                –                 – 09128129019
کمیته تدارکات                –                  –            –
کمیته ترجمه                –                 – 09198987545
کمیته فصلنامه          9:10-15               9-17 09197650574
کمیته کارگاه              9-15               9-17 09197319605
کمیته ناراتین          9:35-15          9:10-17 09197319606
کمیته نشریات              9-15               9-17 09196217735

جدول حضور و غیاب نمایندگان

11/08/96-12/08/96   11/08/96-12/08/96

       استان        نماینده      علی البدل    شماره خدماتی
     ورود-خروج    ورود-خروج  
آذربایجان شرقی 9-15 /   9-16:30 9-15 / 9-16:30 09147799003 نماینده

09144084630

آذربایجان غربی 9:25-15/ 9:10-17           – 09143489698
اردبیل    غ     /     9:30-17      غ     /     غ 09144541123 نماینده

09371396989

اصفهان      9-15 / 9-17     9-15 / 9-17 09162926131 نماینده

09383991171

البرز       9-15/ 9-17    غ     / 9-17 09307990367 نماینده

09191656748

ایلام         غ / غ            –            –
بوشهر     9-15 / 9-17          – 09173702078
تهران    9-15 / 9-17         غ /   غ 09124598176
چهارمحال وبختیاری      9-15   / 9-17          – 09162196206
خراسان جنوبی    9-15/ 9-16:15              – 09156636467
خراسان    9-15 /   9-17         غ     / غ 09334453591 نماینده

09358144123

خوزستان 9-15/ 9-15:30             – 09169908247
زنجان 9:30-15/ 9:15-17          – 09198844998
سمنان  غ  / غ      9-15/ 9-17 09382905475 نماینده

09192328257

سیستان و بلوچستان         غ           غ          –
قزوین      غ / غ    غ     / 9-17 09379433915
قم      غ / غ        غ /   غ              –
کردستان    غ   / 9-17            – 09358634883
کرمان              –          –                –
کرمانشاه  9-15 / 9-17              – 09180563720
کهگیلویه و بویر احمد          غ          غ            –
گلستان 9-15/ 9:10 -17 9-15 / 9:10-17 09116469768 نماینده

09112702957

گیلان    9-15 / 9-17          – 09117638424
لرستان          غ/ غ        9-15/ 9-17 09352703990   نماینده

09160181296

مازندران       9-15/ 9-17           – 09114153835
مرکزی      9-15 / 9-17          – 09397864694
همدان        غ     / 9-17 9:05-15     / غ 09183504168 نماینده

09183501241

یزد      غ    /   غ           –              –

 

جدول شروع و اتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان و ناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
       گرداننده        06/96        06/98 کمیته ادرس و وبسایت        02/95        02/97
   نائب گرداننده        06/94        06/96 کمیته ترجمه        08/96        08/98
     خزانه دار      04/96      04/98 کمیته فصلنامه       08/96        08/98
   نماینده منطقه        08/96        08/98 کمیته کارگاه       06/96        06/98
کمیته ناراتین       12/95        12/97 کمیته نشریات      04/96       04/98

 

                                                             با تشکر منشی شورای منطقه: شکوفه.م

              شماره تماس: 09196217734    ساعات پاسخگویی: 16-19 بعد از ظهر (به جز روزهای تعطیل)

                                                                                                                                                                                                  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟