گزارش شماره 67

به نام خدا

تاریخ: 3و 4 /96/11

گزارش شماره: 69

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل
اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.

ازکمیته خدماتی منطقه ایران به تمامی گروه های نارانان ایران ،خدا را شاکریم که امسال راهم با نارانان بودیم
ویک اسفند دیگر فرصت خدمت راداشته ایم ..همسفر بهبودی من:کلماتی که سخاوتمندانه به دیگران بخشیده
ای ،دل خانواده نا امیدی را امیدوار به شادزیستن نموده ای که شاید هیچ وقت بدون داشتن نارانان فرصت چنین
سخاوتی رانداشتی ،پس برآن شدیم که در پایان سال ،دراین اسفند ،در تراز سالانه خود از خود سئوال کنیم.یک
ماه بهبودی اول چقدر سبد سنت هفتم را حمایت می کردم ؟یک سال اول بهبودی چقدر؟امروز چقدر؟
)برنامه سالگرد تولد راه دیگری برای اعضاست که سپاسگزاری خود را به نارانان با اهدای یک دلار در هر سال
به ازای هرسال عضویت ابراز کنند(برگرفته از کتاب راهنمای خدمات محلی صفحه 93
وقتی سنت هفت را در جلسه می خوانیم لازم است آن را جدی بگیریم،بقای انجمن ما به پرداخت کرایه مکان،
خرید نشریات وکمک به سطوح خدماتی بالاتر در ساختار خدماتی ما دارد.
لذا برآن شدیم جهت حفظ خود کفایی انجمنمان چند خطی با شما دوستان بهبودی مکاتبه کنیم.
*باتبریک سال نو به تمامی اعضای نارانان*

تمامی کمیته ها گزارش خودرا یک هفته قبل ارسال کردن بجزءکمیته موقت نشریات که گزارش خودراشفاهی درجلسه
منطقه ارائه دادن.پنل گزارش نویسی برگزارگردید که گزارش آن پیوست صورت جلسه میباشد.

مصوبات ووجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 3اسفندماه 69
1 خانم مهناز مسئول کمیته ترجمه به عنوان منشی موقت انتخاب شد.) 11 نماینده موافق
1 روندثبت با هیات موسس قبلی وهیات مدیره جدید ادامه پیدا کند .) 11 نماینده موافق
3 وصل شدن کیش به منطقه ایران.) 11 نماینده موافق
4 راه اندازی ربات تلگرامی برای قراردادن کلیه گزارشات توسط کمیته وبسایت ) 11 نماینده موافق
5 مسئول خبرنامه دراسرع وقت فایل بعدی خبرنامه را به مسئول نشریات تحویل دهد. –
9 فایل نشریه جدید تراز روزانه برای نمایندگان استانها ارسال گردد تا تمام گروهها ی ایران درمورد آن رای گیری –
کنند ورای گروهها توسط نمایندگان استانها اردیبهشت ماه به منطقه اعلام گردد.)این ترازنامه صرفاجهت رای گیری
می باشد وبه هیچ عنوان قابل استفاده نمی باشد.
6 بررسی نشریه جدیدسوالات سنتها توسط برخی از خدمتگزاران و نمایندگان .سپس جهت رای گیری تمام گروههای –
ایران به همراه صورت جلسه دوسنت برای نمایندگان استانها ارسال شود.
8 اعضابررسی کننده خدمتگزاران:کمیته ترجمه،کارگاه،نماینده،گرداننده –
نمایندگان:علی البدل اصفهان،خراسان،کیش.

*******************************************************
جلسه روز جمعه راس ساعت 9 با خواندن دعای آرامش ، سنتها ، مفاهیم وکتاب تجربه،نیرووامیدجلسه آغاز شد.

 حضوروغیاب تمام شرکت کنندگان در جلسه 11 نماینده حاضروحق رای داشتند.
دو سوم آرا مساوی با 15 رای واکثریت ساده مساوی با 11 رای میباشد. 
گرداننده:معصومه ک
1 برگزاری جلسه طبق فرمت –
1 مراجعه به وزارت کشور به همراه مسئول ترجمه وارائه اطلاعات در جلسه منطقه –
3 برگزاری 1جلسه هماهنگی به صورت مجازی درتاریخ 13 و 16 بهمن –
4 برگزاری جلسه هماهنگی به صورت حضوری دردفترمرکزی درتاریخ 19 بهمن –
ساعت پاسخگوئی تلفن خدماتی 8:32 الی 11

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
* *مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 4اسفندماه 6369
1 انبارگردانی نشریات انجام شود.) 11 نماینده موافق

2 نماینده وعلی البدل استان گلستان برای انبار گردانی انتخاب شدند.) 18 رای موافق
3 نشریه خدمات محلی 1211 دور ریخته شود.) 11 نماینده موافق
4 خرید گوشی اندروید برای کمیته نشریات جهت سفارش استان ها ) 11 موافق، 1ممتنع
5 خرید گوشی کمیته نشریات تا سقف یک میلیون تومان) 11 نماینده موافق
9 ارسال فایل برگزاری تمام کارگاه های برگزارشده درسطح منطقه واستانها برای نمایندگان استانها) 11 نماینده موافق
14
6 ارسال فایل های ترجمه شده اطلاع رسانی وفضای مجازی برای نمایندگان –
8 کتابچه جدیداطلاع رسانی تهیه شود) 11 نماینده موافق
6 مسئول کمیته ترجمه،خبرنامه وکمیته موقت نشریات برای آماده کردن کتابچه اطلاع رسانی انتخاب شدند) 11 نماینده 
موافق
12 اجازه استفاده ازکامپیوتردفتربه نماینده داده شدتا اطلاعات مورد نیاز خود را برداشت کند ) 11 نماینده موافق
11 خانم زهره از اصفهان به عنوان منشی انتخاب شد) 12 موافق، 1مخالف، 1ممتنع
11 خانم راضیه ازاصفهان به عنوان مسئول تدارکات انتخاب شد) 12 موافق، 1مخالف، 1ممتنع
13 استفاده ازسنتهای الانان طبق کتاب راهنمای خدمات محلی به اردیبهشت ماه موکول شد تا نماینده منطقه دراین 
مورد اطلاعات لازم را بگیرند
14 درمورد پیشنهاد استان بوشهر مبنی بر پاسخ سوالات درشورای منطقه این موضوع درخواست بوده تا زمان 
بیشتری برای پاسخ به سوالات درنظرگرفته شود واشتباه به صورت پیشنهاد ذکر شده است.
15 چاپ خبر نامه توسط مسئول نشریات به جلسه اردیبهشت ماه موکول شدتا نماینده منطقه از خدمات جهانی 
اطلاعات لازم را دریافت کنند) 12 موافق، 1مخالف
19 تفویض اختیار ازکمیته کارگاه به منظور فرستادن سخنران بابت هزینه هواپیما وتاکسی تلفنی برداشته 
نشود) 16 موافق، 1مخالف، 1ممتنع
16 در خصوص در خواست تعدادی از استانها جهت پی گیری روند ثبت ،ازسوی خدمتگزاران منتخب شما، روند 
ثبت پی گیری شد وگزارش آن به طور کامل در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفت .باتوجه به تجربه های گرفته شده
در کمیته خدماتی منطقه به این فهم مشترک رسیدیم که به در خواست تمامی نمایندگان قوانین وموازین کشور را در
مورد ثبت به اطلاع گروه های نارانان برسانند وازتمامی اعضاء درخواست شود که در این مسیر ما را همراهی کنند
و منافع مشترکمان رادرنظر بگیرند ونامی در خور نارانان انتخاب کرده وارائه دهند.
این نام شامل موارد زیر باشد:
نامی 3یا 4بخشی که خانواده معتادان بخش ثابت آن باشد و فقط کلمه ای به این نام اضافه شود .
از تمامی استانها درخواست میشود در جلسه اردیبهشت ماه یک نام از سوی استان خود اعلام کنند وهمچنین استانهای
که با این روند مخالف می باشند می توانند مخالفت گروه خود را اعلام کنند.
18 دفترچه پیشنهادی منشی توسط نمایندگان استان ها به تمامی گروه ها ارسال گردد ودر تمام گروه های ایران –
درمورد آن رای گیری شود و رای گروه ها توسط نمایندگان استان ها در اردیبهشت ماه به کمیته خدماتی منطقه اعلام
گردد.
16 پیشنهاداتی که در کمیته خدماتی منطقه رد شود تا 3دوره بعد قابلیت مطرح شدن ندارد.) 19 موافق، 3نماینده ازروند 
رای گیری خارج شدن
پیشنهادات معوقه
بررسی بند 12 شرح وظایف کمیته خبر نامه )پیام بهبودی قبل از چاپ جهت باز بینی به سه نفر از مسئولین اداری
ارائه گردد

*اطلاعیه نشریات*
دور ریزهای نشریات:
پاکت خواندنیها وفرمت منشی به دلیل استقلال نارانان)فرمت قبلی امانت الانان بود.
راهنمای خدمات محلی 1211 به علت تغییرات حاصله در چاپ جدید ویک دست شدن اطلاعات اعضاء
تراز قدم 8و 12 به علت مصوب جهانی نبودن .
کتابچه معرفی انجمن خانواده معتادین .به علت عوض شدن آمار وعوض شدن تاریخ آن
از همراهی وحمایت شما سپاسگزارم

اطلاعیه کمیته آدرس ها و وب سایت نارانان :
آدرس وب سایت: www.khmir.ir
تلگرام: 09196217741
کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress
کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran
کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon

 

اطلاعیه کمیته خدماتی منطقه ایران :
آدرس دفتر مرکزی ایران:
تهران میدان جمهوری اول جمهوری چهار راه اسکندری خ اسکندری جنوبی صد متر بالاتر از
جمهوری پلاک 404

 

فراخوان ها:
1 اعضاءهیئت مدیره 1 علی البدل نماینده منطقه 3 نایب گرداننده 4 مسئول کمیته اطلاع رسانی 5 مسئول کمیته آدرسها – – – – –
و وبسایت

شرایط عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:
1 حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان بیا نواحی. 1 کارکردو دانش کافی از 11 قدم 11 سنت و 11 مفهوم خدماتی – –
وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین 3 تمایل به خدمت وتوانایی انجام وظایف محوله وصرف وقت کافی 4 عدم – –
حضور وتردد در NGO های 11 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یاناراتینی 6 5 سال حضور در –
جلسات نارانان و 5سال خدمت موثر 9 کلیه خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند که در حفظ و نگه –
1 خسارت لوازم جانبی خدمتگزاران درصورت عدم مسئولیت پذیری وسهل انگاری – / داری آن ها کوشا باشند. 3 6
خدمتگزاربا تشخیص ورای نمایندگان توسط خود خدمتگزار پرداخت می گردد 8 نداشتن خدمت همزمان در شورای –
منطقه. 6 حضورمرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود وخروج راس ساعت مقرر. 12 در صورت – –
اتمام خدمت ویا نبود کاندیدا ،انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد. 11 ارسال گزارشات فعالیتها –
،یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی . 11 عدم خدمت نیمه کاره به دلیل غیبت وعدم مسئولیت پذیری وبر –
کناری طی طول خدمت. 13 خدمتگزارانی که به هر دلیل مشمول نیمه کاره می شوند تا دو سال نمی توانند در شورای –
منطقه خدمت بگیرند.
وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:
1 انتخاب اعضای کمیته مربوطه )بازوها(هماهنگی بین اعضای کمیته ومطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های –
جاری.)معرفی اعضای کمیته به نمایندگان در شورای منطقه( 1 ارائه گزارش مالی به خزانه دار وگزارش کتبی –
وشفاف ازروندکار وفعالیت های این کمیته به شورای منطقه وتوسط خزانه دار در گزارش به دست نمایندگان
برسد.خدمتگزارانی که تن خواه یا بودجه دریافت می کنند. 3 داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت –
می کند. 4 برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا وآموزش بازوها. 5 ارائه گزارش کتبی – –
وشفاف از فعالیت های انجام شده شامل:بیلان مالی ،مکاتبات اداری،ارائه هدف وبرنامه ریزی. 9 کلیه اطلاعات و –
منابع کمیته ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود. 6 خدمتگزارانی که گزارشات خود –
را روز برگزاری شورای منطقه ارائه می دهند،یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی
گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند.
***************************************************************************
جلسه بعدی شورای منطقه

تاریخ 21 / 2 / 97

در استان تهران،سهروردی شمالی،خیابان میرزای زینالی غربی،کوچه پاکزادنیا،سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
***************************************************************************
*شماره حساب خزانه شورای منطقه بانک ملت به شماره 0691366630
به نام های حسین احمدی زاده ،معصومه ح کسایی وشکوفه معتقدی*

باتشکر منشی شورای منطقه :زهره.الف

شماره تماس: 09196217734

[/two_third]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟