گزارش شماره 68

به نام خدا

گزارش شماره: 68

تاریخ : 21 / 02 / 97

گزارش کمیته خدماتی منطقه نارانان وناراتین ایران

جلسه روز جمعه 21 / 2 / 97 ساعت 9 باخواندن دعای آرامش آغاز شد، 12 سنت، 12 مفخوم خوانده شد.
طبق حضور وغیاب در جلسه 23 نماینده حاضر 21 نماینده حق رای داشتند که 3 / 2 آرا مساوی با 14 واکثریت ساده
مساوی 11 رای میباشد.

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل
اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.

تمام گروه ها تشویق می شوندتاسوءتفاهمات ومشکلات را با به کاربردن دوازده سنت
ودوازده مفهوم خدماتی در سطح گروه حل وفصل کنند.بهترین مرجع برای حل مشکلات
گروه،خود گروه است .احترام دوطرفه ،فکرباز،اطلاعات درست وبحث آرام درموردموضوع
،گروه را به یک راه حل کار آمد هدایت خواهد کرد.اگرراهنمایی بیشتر ی لازم باشد،در
نشریات خدماتی نارانان جستجو کنید،مقالات خبرنامه ی نارانان رامرور نمایید،ممکن است
در جایی به مشکل گروه اشاره شده باشد.ازگروه های دیگر تجربه بگیرید واگر لازم شد
نماینده ی خدماتی گروه،موضوع را به کمیته ی خدماتی استان یا منطقه ببرد تا آنها توصیه
هایی را پیشنهاد کنند. (مشکلات گروه راهنمای خدمات محلی)

گرداننده:معصومه ک
1 برگزاری جلسه طبق فرمت –
2 برگزاری جلسه هماهنگی در دفتر مرکزی –
ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30 الی 12 بجزءروزهای تعطیل
منشی :زهره الف
ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان
ارسال گزارش شماره 67 وپاسخ سوالات شماره 67 به نمایندگان
گزارش انبار گردانی به صورت کتبی به خدمتگزاران ونمایندگان تحویل داده شد.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- —
اصلاحیه گزارش 67
طبق حضور وغیاب درجلسه 22 نماینده حاضر 21 نماینده حق رای داشتند که 3 / 2 آرامسا وی با 14 رای واکثریت ساده
مساوی 11 رای میباشد.
*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 21 اردیبهشت ماه 1397 *
1 اصلا حیه بند اساسنامه برکناری خدمتگزاران بند الف:خدمتگزاران شورا را میتوان به علت عدم پاسخگویی،عدم –
مسئولیت پذیری ابتدابا ارائه اخطار کتبی بدون ذکر درصورت جلسه توسط نمایندگان بادلایل روشن وسپس باتایید
نصف بعلاوه یک نمایندگان دردستور کار همان جلسه قراردادوبا 3 / 2 آرابرکنارکرد.) 21 نماینده موافق
2 پکیج اطلاع رسانی تهیه وچاپ شود ودر اختیار استانها قرار گیرد.) – 21 نماینده موافق
3 برگزاری چهارکارگاه متمرکز کشوری نشریه راهنمای خدمات محلی که الویت اول موضوع نشریات
باشد.) 20 نماینده موافق، 1 ممتنع
4 برگزاری کارگاه متمرکز یک روز قبل ازشورای تیرماه،شهریورماه،آبان ماه ودی ماه.) – 21 نماینده موافق
5 حضورغیاب نمایندگان درروزهای که کارگاه متمرکز برگزارمیشود تا پایان کارگاه درصورت جلسه
قیدشود.) 21 نماینده موافق
6 مسئول کمیته ناراتین انصراف خودرا اعلا م کردند.
7 تهیه گوشی وخط خدماتی برای مسئول تدارکات.) – 21 نماینده موافق
8 تن خواه مسئول تدارکات به مبلغ – 200000 تومان رای گیری شد.) 21 نماینده موافق
9 )بند – 10 ( اساسنامه شرح وظایف کمیته خبرنامه پیام بهبودی قبل ازچاپ جهت بازبینی به سه نفرازمسئولین اداری
ارائه گردد به شکل قبل در اساسنامه باقی ماند.) 14 نماینده موافق، 5 مخالف، 2 ممتنع
10 برای استفاده ازسنت های الانان خانم نماینده درخواستی بفرستند تا اجازه ترجمه گرفته شود.) – 19 نماینده
موافق، 2 مخالف
11 مطالب خدماتی خبرنامه جهانی باذکرمنبع در پیام بهبودی چاپ شود.) – 20 نماینده موافق،دراین روند رای گیری
20 نماینده شرکت کردند
12 بررسی وضعیت نشریات جدید)ترازنامه روزانه،دفترچه منشی،سوالات سنتها(موکول شد به زمان تشکیل کمیته –
دائم نشریات.) 21 نماینده موافق
14
13 به دلیل این که چند استان زمان بیشتری برای انتخاب نام نارانان درخواست کردند این رای گیری موکول شد به –
جلسه تیرماه.) 21 نماینده موافق
14 پیگیری نشست حضوری بارئیس مجلس توسط استان قم.) – 21 نماینده موافق
15 نماینده استان اصفهان وعلی البدل استان گیلان درصورت گرفتن وقت ملاقات با رئیس مجلس جهت معرفی برنامه –
به ایشان انتخاب شدند.) 14 نماینده موافق
16 نماینده استان اصفهان درصورت ملاقات بارئیس مجلس گزارش رابه شورا ارائه میدهند.) – 21 نماینده موافق
17 نیم ساعت به وقت جلسه اضافه شد درتاریخ – 21 / 02 / 97
18 جلسه شورای منطقه درتیرماه،شهریورماه،آبان ماه ودی ماه به صورت دو روزه برگزارمیشود.) – 21 نماینده موافق
19 درتیرماه روز اول شورا ساعت – 9 الی 15 جلسه بازنگری اساسنامه و 15 الی 18 کارگاه متمرکز.) 21 نماینده موافق
20 برای تهیه چیپ خوش آمدگویی به تازه واردین درگروهها رای گیری شود.) – 21 نماینده موافق
21 پیش نویس اساسنامه توسط گرداننده ومنشی آماده شود،برای نمایندگان وخدمتگزاران ارسال شود .نمایندگان
محترم بعدازدریافت آن نظرات وپیشنهادات خود را ظرف مدتی که از طرف منشی اعلام خواهد شد برای منشی
ارسال کنند تا اصلاحات انجام شود ودوباره به همراه گزارشات خدمتگزاران یک هفته قبل از جلسه برای همه ارسال
گرددتادرروز بازبینی اساسنامه رای گیری باسرعت بیشتری وترجیحا”با بله ویا خیر انجام گردد.

پیشنهادات معوقه
1 برای سهولت در انجام امور بانکی صاحبان حساب نشریات تغییر کند.)آیانماینده وعلی البدل استانها هم میتوانند –
صاحبان امضاءباشند(
2 تهیه گوشی اندروید برای منشی. –
3 تهیه اساسنامه پیشنهادی کمیته طراحی نشریات

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:
1 کمیته نشریات به – 2 کمیته مجزا تقسیم شود. 1 کمیته چاپ – 2 کمیته توزیع)پیشنهاد دهنده :کمیته نشریات تائید
کننده :سمنان
2 برای ایاب وذهاب خدمتگزاران سقف گذاشته شود.)پیشنهاددهنده:خراسان تائیدکننده:گیلان

3 اساسنامه ارائه شده به وزارت کشور توسط مدیر عامل به نماینده ها ارائه شود.)پیشنهاد دهنده:کرمانشاه
تائیدکننده:تهران وسمنان
4 برای حفظ واتحاد گروه ها ونواحی ،پول مستقیم به شورا واریز نشود.)پیشنهاد دهنده:گلستان تائید کننده:مازندران
وق
5 برگزاری مرتب کارگاه هر جلسه در شورا به مدت – 30 یا 45 دقیقه.)پیشنهاد دهنده:اصفهان:تائیدکننده:آذربایجان شرقی
وبوشهر
6 برگزاری کارگاه گزارش نویسی برای خدمتگزاران شورا.)پیشنهاد دهنده:منشی تائیدکننده:آذربایجان غربی
ومازندران
7 قبل از ثبت کشوری اقدام به ثبت استانی نشود.)پیشنهاد دهنده:مازندران تائیدکننده :البرزوزنجان
8 گرداننده می تواند با توجه به ازدحام ومسائل امنیت داخلی وتوجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی برسکوت
،جلسه شورا را با اعضای شورا غیر علنی ادامه دهد همچنین در موارد خاصی مانند اتخاذ تصمیماتی که نیاز به
رعایت گمنامی دارد بنا به مصالح انجمن می تواند جلسه شورا را بسته اعلام کند،تصمیم گیری در مورد این بند
تبصره های اساسنامه به جلسه بعد موکول شد.)با اکثریت مطلق 19 رای
9 تشکیل کمیته طراحی وبرنامه ریزی ایده ها)پیشنهاد دهنده :خراسان رضوی تائیدکننده:تهران وگیلان
10 گزارشات کمیته های فرعی به صورت – pdf درکانال اتحاد گذاشته شود.پیشنهاددهنده:تهران تائیدکننده:کرمان
11 برگزاری مجمع کشوری.)پیشنهاددهنده:تهران تائیدکننده:آذربایجان غربی
12 برگزاری کارگاه با موضوع اطلاع رسانی.)پیشنهاددهنده:کرمان تائیدکننده :تهران
13 چاپ دعای آرامش)پیشنهاددهنده:گیلان تائیدکننده:سمنان
14 درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.)پیشنهاددهنده:لرستان تائیدکننده:مازندران
15 در پاسخ به سوالات ذکر شود که بارجوع به کدام منبع سنت ومفهوم بوده است واز تجربه کدام استان استفاده
شد.)پیشنهاددهنده:اصفهان تائید کننده:کرمان
16 همایش سراسری)پیشنهاد دهنده:سمنان تائیدکننده:کرمان
17 تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه وکارت پستال)پیشنهاددهنده:سمنان تائید کننده:گلستان
18 تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می شود داده شود.)پیشنهاد دهنده:بوشهر تائید کننده:کرمان
19 پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران)پیشنهاد دهنده :گیلان تائید کننده تهران

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:
استان اصفهان:
1 پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطلاع رسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگها جهت پیام رسانی گروه ها
برای مکانها .هدف:جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک ومعرفی هرچه بیشتر گروه ها درسطح
جامعه واینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند می باشد.
استان تهران:
1 جلسات منطقه سومین جمعه ماه های زوج برگزار شود تا با جلسات استانها تداخل نداشته باشد وزمان بیشتری برای
رای گیرها باشد.
2 لطفا وقت وزمان بیشتری رابه بررسی وپاسخ به سوالات ومشکلات گروه ها واستانها اختصاص دهید الان چند
دوره است که به خاطر ضعف در این قسمت وموکول کردن پاسخ ها به بعد گزارشات بار مفید ندارند
استان کرمان:
1 برگزاری جلسات باز درتهران واستان ها توسط شورا جهت اطلاع رسانی نارانان.
2 دردفترمنشی ساعت اتمام جلسه ونام خوش آمدگو ذکر شود.
3 اعزام یک سخنران درهرماه به یک استان توسط شورا. –
4 در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم – 4 و 8 توسط نشریات.
5 استفاده از پیش نویس سنت ها در جلسات تا تائید نهایی سنت ها
6 همکاری از استان ها باهم فکری با آنها در فاصله – 2 ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .
استان گیلان:
1 کمیته نشریات لطفا پاکت خواندنیها سریعتر دست گروه ها برسد.هدف:برگزاری بهتر اجرای فرمت جدید نارانان.
2 کمیته نشریات لطفا خبرنامه ها جمع آوری وبه شکل یک نشریه دست گروه ها برسد.هدف:با چاپ خبرنامه تمامی
اعضاءبه اطلاعات این خبرنامه ها دسترسی پیدا میکنند.
3 گرداننده توجه بیشتر گرداننده ی عزیز به دادن وقت مساوی به همه نمایندگان .هدف:احترام به همه ی نمایندگان
وبین خدمتگزاران
4 برگزاری مجمع کشوری که ارتباط حیاتی بین گروه ها ومنطقه است.هدف:اتحاد،همبستگی،همدلی،تبادل تجربیات به
روز بین نمایند های کشور
استان لرستان:
1 کتاب سنت زودتر چاپ شود.
استان مازندران: 1 گزارش نشریات همراه با پرینت بانکی باشد لطفا این دوره) – 21 / 2(در الویت قرار دهید.درهردوره
پیوست گزارشات خدمتگزاران منطقه فرستاده شود.
توجه :نمایندگان عزیز پیشنهاداتی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف میشود ودر صورت جلسه قید نمی
گردد.
اطلاعیه:
1 نماینده اصفهان از خدمتی که در جلسه منطقه گرفتند انصراف دادند.
2 ارسال گزارشات نماینده منطقه درصورت فوریت ارسال میشود،درغیراین صورت گزارشها به صورت یکجا ارسال میگردد.
17
3 پس از دریافت اصلاحیه جلسه اسکایپ در اسرع وقت برای نمایندگان محترم ارسال خواهد شد.
4 خدمتگزاران – 10 روز قبل از جلسه شورا گزارشهای خود را برای منشی ارسال کنند.
5 گزارشها توسط منشی به صورت ایمیل ارسال گردد.
6 پیشنهادات جدید استانها یک هفته قبل از شورا ارسال شود .
فراخوان ها:
1 اعضاءهیئت مدیره – 2 علی البدل نماینده منطقه – 3 نایب گرداننده – 4 مسئول کمیته اطلاع رسانی – 5 –
مسئول کمیته آدرسها و وبسایت 4 مسئول کمیته ناراتین –

شرایط عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:
1 حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان بیا نواحی. – 2 کارکردو دانش کافی از – 12 قدم 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی
وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین 3 تمایل به خدمت وتوانایی انجام وظایف محوله وصرف وقت کافی – 4 عدم –
حضور وتردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یاناراتینی 5 – 9سال حضور در
جلسات نارانان و 5 سال خدمت موثر 6 کلیه خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند که در حفظ و نگه –
داری آن ها کوشا باشند. 7 – 3 / 1 خسارت لوازم جانبی خدمتگزاران درصورت عدم مسئولیت پذیری وسهل انگاری
خدمتگزاربا تشخیص ورای نمایندگان توسط خود خدمتگزار پرداخت می گردد 8 نداشتن خدمت همزمان در شورای –
منطقه. 9 حضورمرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود وخروج راس ساعت مقرر. – 10 در صورت –
اتمام خدمت ویا نبود کاندیدا ،انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد. 11 ارسال گزارشات فعالیتها –
،یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی . 12 عدم خدمت نیمه کاره به دلیل غیبت وعدم مسئولیت پذیری وبر –
کناری طی طول خدمت. 13 خدمتگزارانی که به هر دلیل مشمول نیمه کاره می شوند تا دو سال نمی توانند در شورای –
منطقه خدمت بگیرند.
وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:
1 انتخاب اعضای کمیته مربوطه )بازوها(هماهنگی بین اعضای کمیته ومطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های –
جاری.)معرفی اعضای کمیته به نمایندگان در شورای منطقه( 2 ارائه گزارش مالی به خزانه دار وگزارش کتبی –
وشفاف ازروندکار وفعالیت های این کمیته به شورای منطقه وتوسط خزانه دار در گزارش به دست نمایندگان
برسد.خدمتگزارانی که تن خواه یا بودجه دریافت می کنند. 3 داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت –
می کند. 4 برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا وآموزش بازوها. – 5 ارائه گزارش کتبی –
وشفاف از فعالیت های انجام شده شامل:بیلان مالی ،مکاتبات اداری،ارائه هدف وبرنامه ریزی. 6 کلیه اطلاعات و منابع کمیته ها –
به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرگزی بایگانی شود. 7 خدمتگزارانی که گزارشات خود را روز برگزاری –
شورای منطقه ارائه می دهند،یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت
جلسه برای نمایندگان ارسال کند.
************************************************************************************************

جلسه بعدی شورای منطقه 7 و 8 / 4 / 97 در استان تهران،سهروردی شمالی،خیابان میرزای
زینالی غربی،کوچه پاکزادنیا،سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
*****************************************
*شماره حساب خزانه شورای منطقه بانک ملت به شماره 8167395530
به نام های حسین احمدی زاده ،معصومه ح کسایی وشکوفه معتقدی

راههای ارتباطی با شورای منطقه ایران:
آدرس وب سایت: www.khmir.ir
سامانه پیامکی: 500010003050912
تلگرام: 09196217741
کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress
کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran
کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon
آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه iranrs@yahoo.com
آدرس وب سایت نارانان ایران www.khmir.ir
آدرس وب سایت جهانی نارانان www.nar anan.irg
آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی نشریات shora@yahoo.comnashriyat
آدرس پست الکترونیکی خبرنامه payamhaynaranan@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی etshora.iran@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی ناراتین narateen.shora92@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران nsoiransc@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی منشی nar.monshi@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی ترجمه translatenar@yahoo.com
باتشکر منشی شورای منطقه :زهره.)الف(

ساعت پاسخگویی: 8:30 تا 12 )به جز روزهای تعطیل(
شماره تماس: 09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟