گزارش شماره 72

به نام خدا

 

گزارش شماره:72

تاریخ:20 و 21 / 10 / 97

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل

اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.

 

جلسه روز پنج­شنبه 20/10/97 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم  خوانده شد. طبق حضور و غیاب، نمایندگان حاضر 18نماینده که 3 نماینده حق رای نداشتند ،15نماینده دارای حق رای که 3/2آرامساوی 13و اکثریت ساده مساوی 10رای می­باشد.به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد آرا جلسه ساعت 9:45شروع شد.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران20دی ماه 97*

1-دستور جلسه کمیته خدماتی منطقه در روز 20/10/97تایید شد.(14 موافق)

کمیته ترجمه

2-بند5 وظایف کمیته ترجمه حذف شد.ارسال ترجمه نشریات به دفتر خدمات جهانی ودریافت تایید واجازه چاپ.(14موافق)

3-بند 6و9وظایف کمیته ترجمه ادغام شد.هماهنگی با کمیته خدماتی منطقه جهت اعلام نشریات موجود در دست ترجمه وارائه آن جهت چاپ به کمیته نشریات.(14موافق)

4-بند 7وظایف کمیته ترجمه قسمت الف و ب حذف شد.الف)نشریاتی که پس از ترجمه به تایید دفتر خدمات جهانی رسیده ومجددا جهت بازبینی در دستور کار کمیته ترجمه قرار میگیرد.

ب)نشریاتی که قبلا توسط خدمات جهانی ترجمه گردیده ونیاز به باز بینی کمیته ترجمه نارانان وناراتین ایران دارد.

قسمت باقی مانده : باز بینی وتایید نشریات ترجمه شده به زبان فارسی(14موافق)

5-تبصره قسمت وظایف کمیته ترجمه حذف شد.روند ترجمه وبازبینی متون،بسته به حجم متن یک روند مداوم بوده ونیاز به فرصت بسیار دارد وممکن است یک نشریه ترجمه شده چندین بار نیاز به بازبینی داشته باشد .به طور کلی تایید نهایی کلیه نشریات ترجمه شده به عهده ی دفتر خدمات جهانی میباشد.(14موافق)

6-بند 8وظابف کمیته ترجمه حذف شد.ارائه گزارش مداوم از عملکرد کمیته به منطقه وهمچنین ارائه گزارش مداوم به دفتر خدمات جهانی وتحویل یک نسخه رو نوشت گزارش به منطقه.(14موافق)

7-اصلاحیه بند 10کمیته ترجمه: ا رتباط با دفتر خدمات جهانی ودریافت نشریات ومحصولات تایید شده به زبان اصلی .(14موافق)

8-بند 11وظایف کمیته ترجمه حذف شد.قسمت های تکراری گزارش کنفرانس توسط کمیته ی ترجمه حذف شود وفقط قسمت های جدید ترجمه شود.(14موافق)

9-بند 12وظایف کمیته ترجمه حذف شد .استفاده از کلمه ی این دو در متن دعای آرامش.(14موافق)

10-بند 13وظایف کمیته ترجمه حذف شد.دریافت خبرنامه توسط نماینده ی منطقه از سایت خدمات جهانی وارسال آن برای کمیته ی ترجمه جهت ترجمه آن ظرف مدت 15روز  وارسال آن به منشی جهت ارسال به نمایندگان وقراردادن آن در سایت.(14موافق)

ساعت 10:15دقیقه تعداد نمایندگان دارای حق رای 15نماینده میباشد.

11-بند 14وظایف کمیته ترجمه حذف شد.همکاری با منطقه جنوب در راستای ترجمه نشریات ،گزارشات و……(15موافق)

کمیته ناراتین

12-اصلاحیه تعریف:ناراتین برای اعضاءنوجوان خانواده معتادان قسمت ثابت وجدا نشدنی از نارانان میباشد کمیته خدماتی منطقه برای حمایت از ناراتین،کمیته ناراتین را تشکیل میدهد.(15موافق)

وظایف:

13- بند جدید به وظایف کمیته ناراتین اضافه شد.در صورت نبود ناظر ناراتین وظایف ایشان به عهده کمیته ناراتین میباشد.(15موافق)

14-اصلاحیه بند 1وظایف کمیته ناراتین :آگاه سازی خانواده ها ونوجوانان از گروههای ناراتین در راستای سنت5از طریق اطلاع رسانی وکمیته کارگاه.(15 موافق)

15-بند 2وظایف کمیته ناراتین حذف شد.رد وبدل کردن تجربه ،نیرو امیدبا گروههای ناراتین در نقاط دیگر جهان.(15موافق)

16-اصلاحیه بند 3وظایف کمیته ناراتین:راه اندازی ناراتین در استانها بنابر در خواست نماینده استان(15موافق)

17-بند 4وظایف کمیته ناراتین حذف شد.پیگیری وضعیت نشریات این گروه(15موافق)

18-بند 5 وظایف کمیته ناراتین حذف شد.ارائه اطلاعات جدید وبه روز به ناراتین.(15موافق)

19-بند جدید به وظایف کمیته ناراتین اضافه شد.برقراری ارتباط با کمیته های ناراتین دیگر کشورها وارائه گزارش کتبی آن به کمیته منطقه.(15موافق)

20-اصلاحیه بند 7وظایف کمیته ناراتین:هماهنگی لازم با کلیه کمیته ها ی ناراتین استانها(15موافق)

21-اصلاحیه بند 8وظایف کمیته ناراتین:کمک وحمایت به حل مسائل ومشکلات موجود در ناراتین.(15موافق)

22-بند 9 وظایف کمیته ناراتین حذف شد.برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای.(15موافق)

23-بند جدید به وظایف کمیته ناراتین اضافه شد: تشویق استانها به اینکه از فعالیت ها و رویدادها ی مشترک وغیر مشترک ناراتین حمایت کنندمثال همایشها،روزهای همبستگی،جمع آوری کمک های مالی و روزهای آخر هفته ی ناراتین(15موافق)

24-بند جدید به وظایف کمیته ناراتین اضافه شد:تشویق اعضای ناراتین به نوشتن مطالبی برای کمیته نشریات(15موافق)

هیئت مدیره رسمی دفتر مرکزی

هدف

25-اصلاحیه هدف:تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن وتوسعه وهماهنگی وتامین خدمات به اعضاءو گروه ها وجامعه در چهار چوب 12قدم،12سنت و12مفهوم خدماتی،توزیع نشریات وتایید حقوق مدنی نارانان،بایگانی کلیه اسناد ومدارک نارانان وناراتین ،تجربیات وتاریخچه ،نگهداری فضای اداری،پاسخگو بودن به سازمان های دولتی ومراکز قانونی نسبت به دارایی و مالیات سالانه.(15موافق)

ساختار دفتر مرکزی

26-اصلاحیه قسمت الف:هیئت مدیره دفتر مرکزی که مرکب از 5نفر عضو اصلی انجمن که منتخب کمیته خدماتی منطقه ی ایران بوده وبه شورای منطقه پاسخگو هستند.(مدیر عامل،رئیس هیئت مدیره،منشی ،عضو اصلی هیئت مدیره،خزانه دار،علی البدل 1وعلی البدل 2و2نفربا زرس(15موافق)

27-بند جدید به وظایف اطلاع رسان اضافه شد: اطلاع رسان هر کجا که لازم باشد در کنار هیئت مدیره قرار می گیرد.

هیئت مدیره

وظایف

28-اصلاحیه بند 10وظایف هیئت مدیره:ارائه گزارش عملکرد مالی واداری ماهانه وتراز هر 6ماه به خزانه دار(15موافق)

29-بند 14وظایف هیئت مدیره حذف شد.اعضای هیئت مدیره نمی توانند از خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه باشند.(15موافق)

30-اصلاحیه بند 17وظایف هیئت مدیره:خزانه دار یکی از امضاءکنندگان قرارداد مکان دفتر مرکزی به همراه مدیر عامل میباشد.(15موافق)

توضیحات

31-اصلاحیه بند 1توضیحات .جلسات منطقه سومین جمعه هر دو ماه یکبار در تهران برگزار میشود.(15موافق)

32-اصلاحیه بند 6توضیحات:جلسات کمیته خدماتی منطقه با حضور نصف بعلا وه یک نفر از نمایندگان استانها ی موجود رسمیت پیدا میکند(در جلسات بازبینی اساسنامه اگر نمایندگان به حد نصاب نرسیدن به مسئولین ادارای حق رای داده می شود وبعد از به حد نصاب رسیدن حق رای از مسئولین ادارای سلب می شود.)(15موافق)

33-اصلاحیه بند 9توضیحات: سوالات عمومی  استانها توسط کلیه خدمتگزاران منطقه طی یک جلسه هماهنگی پاسخ داده می شود.(تایید در گزارش 71)

34-اصلاحیه بند12توضیحات:در صورت نبود نائب گرداننده جلسات هماهنگی توسط گرداننده ودر صورت نبود نائب گرداننده وگرداننده توسط منشی برگزاری می گردد.(15موافق)

ساعت 14 تعداد نمایندگان دارای حق رای 16نماینده می باشد.

35-بند 13توضیحات حذف شد.حضور کمیته ها ومسئولین ادارای در کارگاه ها الزامی نمی باشد ودر صورت شرکت ،هزینه با کمیته خدماتی منطقه می باشد.(16موافق)

36-اصلاحیه بند 14توضیحات:اگر کاندیدی رای اعتماد نمایندگان را جهت ارائه ی خدمات بدست آورد هزینه های ایشان از زمان شروع خدمت پرداخت میگردد نه قبل ازان.(16موافق)

37-بند 15توضیحات حذف شد.اگر استانی خواستار همایش هستند با هماهنگی کمیته خدماتی منطقه این همایش را برگزار کنند.(16موافق)

38-اصلاحیه بند 18توضیحات:هزینه غذا ومکان خواب نمایندگان به عهده کمیته خدماتی منطقه می باشد تازمانی که موجودی خزانه منطقه به حد نصاب برسد(ذخیره احتیاطی 20میلیون تومان باشد)هزینه مکان استراحت به عهده خود استان ها باشد.(16موافق)

39-بند 22توضیحات حذف شد.هر مسئول کمیته برنامه 1ساله اش را با تعریف بودجه وهزینه به کمیته خدماتی منطقه بیاورد.(16موافق)

40-اصلاحیه بند 27توضیحات:حسابرسی برحسب نیاز است در هر زمان که لازم شد.(16موافق)

41- اصلاحیه بند 28توضیحات:خدمتگزارانی که به هر دلیل مشمول خدمت نیمه کاره می شوند تا یک سال نمی توانند در کمیته خدماتی منطقه خدمت بگیرند.(16موافق)

42-اصلاحیه بند 29توضیحات:گرفتن تراز سالانه از عمل کرد کمیته خدماتی منطقه در اردیبهشت ماه هر سال(16موافق)

تبصره ها

43-بند 2تبصره ها حذف شد.رای اعتماد یا عدم اعتماد با3/2آرا تایید می شود.(16موافق)

44-بند 10تبصر ها حذف شد.در صورتی که نمایندگان استان ها 2بار غیبت متوالی داشته باشند با رای اعتماد استانشان باید در جلسه شورا حضور یابند.(16موافق)

45-اصلاحیه بند 11توضیحات:نماینده استان جدید ونمایندگان استان هایی که 2دوره غیبت متوالی دارند حق رای برای 1جلسه ی منطقه را نخواهند داشت.(15موافق،1ممتنع)

ازبند 11 توضیحات به بعد تعدادنمایندگان دارای حق رای 19نماینده می باشد.

46-نیم ساعت به زمان جلسه اضافه شد.(12موافق،7مخالف)

شرایط برکنارکردن خدمتگزار

47-به بند الف شرایط برکناری خدمتگزاران اضافه شد:خدمتگزارکمیته خدماتی را می توان به علت عدم پاسخگویی،عدم مسئولیت پذیری ابتدابا ارائه اخطار کتبی بدون ذکر در صورت جلسه توسط نمایندگان با دلایل روشن وسپس با تایید بیش از نیم نمایندگان در دستور کار همان جلسه قرار داد وبا 3/2آرا برکنار کرد.(عدم مسئولیت پذیری شامل کوتاهی در انجام وظایف خدماتی ودو جلسه غیبت متوالی در کمیته خدماتی منطقه بدون اطلاع قبلی به گرداننده)(19موافق)

جلسات اضطراری

48-اصلاحیه تعریف جلسات اضطراری:جلساتی که برگزاری آن فوریت زمانی دارد ویا اینکه عدم رسیدگی به منافع مشترک را به مخاطره می اندازد وجلسات اضطراری منطقه می تواند با در خواست کتبی یکی از (خدمتگزاران منطقه :مسئولین اداری،کمیته های فرعی و موقت ونمایندگان استانها ) وارائه آن به گرداننده وتایید کلیه مسئولین اداری ودر غیر اینصورت با تایید کتبی بیش از نیمی از نمایندگان به گرداننده برگزارمی شود.

آیین  نامه داخلی کمیته خدماتی برای نمایندگان بنابر توافق منطقه

49-اصلاحیه بند 7آیین نامه:آگاه کردن استان از تدابیر واهداف کمیته خدماتی منطقه.(19موافق)

50-اصلاحیه بند 8آیین نامه:گزارشات خود را جهت پاسخگویی از طرف کمیته های فرعی و مسئولین اداری کتبا به منشی ارائه دهد:ارائه ی کتبی شامل (موفقیت ها،درخواست ها،مشکلات،سوالات)(19موافق)

51-بند جدید به آیین نامه اضافه شد.در زمان رای گیری برای خدمتگزاران نماینده با اعلام موافقم یا مخالفم تاثیر گذار مثبت یا منفی نباشد تا با تاثیر گذاریش به کاندید آسیب نرساند.(19موافق)

پاره ای از اختیارات گردانندگی

52-اصلاحیه بند9پیش نویس:زمان دستور جلسه ها را گروه گردانندگی مشخص می کند.(19موافق)

53-اصلاحیه بند 10پیش نویس: هر استان که زمان مشارکت در مورد موضوع خاصی در خواست دارد حداقل 10روز قبل از جلسه منطقه آن را به اطلاع منشی برساند تا تایم لازم به آن اختصاص داده شود.(19موافق)

54-بند 12پیش نویس حذف شد.تفویض اختیار به گرداننده با مشورت مسئولین اداری در مواقع ضروری.(19موافق)

55-بند جدید به پیش نویس اضافه شد.گرداننده اختیار دارد رای گیری های مغایر با اساسنامه واصول انجمن را  تا جلسه بعد معلق نگه دارد.(19موافق)

 

بندهای تکراری از قسمت توضیحات وتبصر ه ها حذف شده اند ودر قسمتهای مناسب خود قرار گرفته اند.

 

جلسه روز جمعه 21/10/97ساعت  9 با خواندن دعای آرامش آغازشد،12 سنت،12مفهوم خوانده شد.

طبق حضور و غیاب در جلسه 21 نماینده حاضر یک نماینده حق رای نداشت که 3/2آرا مساوی 14و اکثریت ساده مساوی 11رای می­باشد.

 

گرداننده:(معصومه ک)

1-برگزاری جلسه طبق فرمت

2-برگزاری جلسه هماهنگی غیر حضوری در تاریخ :28/09/97

3-برگزاری جلسه هماهنگی اضطرای  غیر حضوری در تاریخ:15/10/97

ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30الی 12 بجز روزهای تعطیل

منشی :(زهره الف)

1-ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان

2-برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات عمومی غیر حضوری در تاریخ:19/08/97

3-ارسال گزارش شماره 71 و پاسخ سؤالات شماره71 به نمایندگان

————————————————————————————————-

**پیشنهادات ودرخواستی های که در کمیته خدماتی منطقه رای گیری شده است ودرقسمت مصوبات آمده به دلیل این که دوباره کاری نشود از گزارش نمایندگان حذف شده است .همچنین تشکرات ازخدمتگزاران ،پیشنهادهای سازنده ودرخواست نمایندگان حذف شده وبه اطلاع خدمتگزاران رسیده است .پیشنهاداتی که بدون بررسی وارسال در زمان مناسب باشند از صورت جلسه حذف گردیده واستانها می توانند در جلسه بعدی پس از بررسی های لازم با ذکر دلیل ،هدف،تامین منابع یک هفته قبل از جلسه برای منشی ارسال کنند.**

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 21/10/97دی ماه*

1.تایید دستور جلسه دی ماه (20موافق)

2.در صورت در خواست استان همدان برای اطلاع رسانی وگرفتن مکان برای نارانان آقایان 2نفر از کارد اداری ویاکمیته ها برای همکاری به استان بروند.(20موافق)

3.شرکت درجلسه اسکایپ با حضور روسیه،خدمات جهانی،منطقه ی ایران ومنطقه جنوب که به صورت کارگاهی برگزارمی شود.(20موافق)

4.پس ازجمع آوری پیشنهادات استانها در مورد نشریه پدر بزرگ ومادر بزرگها وبررسی نشریه توسط اعضای خدمتگزار پیشنهادات به عنوان پیشنهاداز طرف منطقه ایران به خدمات جهانی ارسال گردد.(20موافق)

5.با کلیات کتابچه اطلاع رسانی ارائه شده توسط  هیئت نظارت موافقت شد.(20موافق)

6.برای چاپ کتابچه اطلاع رسانی با تعداد1000جلد موافقت شد.(20موافق)

7.کل کتابچه اطلاع رسانی با کاغذ گلاسه چاپ شود.(20موافق)

8.خودکار با آرم انجمن وکارت آدرسها برای پکیج اطلاع رسانی تهیه شود.(20موافق)

9.تهیه پوشه اطلاع رسانی یک رو سلفونی وتفویض اختیار بعد از قیمت گیری وبررسی کاغذ کتان برای کتابچه اطلاع رسانی.(20موافق)

در ساعت 14تعدادنمایندگان دارای حق رای 19نفر می باشد.

10.روند ثبت با اعضاء هیات مدیره قبل طبق رای قبلی ادامه پیدا کند.(6موافق،12مخالف،1ممتنع)

11.رای گیری برای دو کاندید عضو هیات مدیره قبل.(12موافق،7مخالف)

12.خانم نرگس به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(16موافق،3مخالف)

13.آقای حسن به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(16موافق،3مخالف)

14.مبلغ 500000ریال برای سقف تنخواه شارژگوشی خدماتی نماینده منطقه ومنشی در نظر گرفته شد.(19موافق)

15.مبلغ 400000ریال برای سقف تنخواه شارژگوشی خدماتی گرداننده وخزانه دار در نظر گرفته شد.(19موافق)

16.مبلغ 2000000ریال برای سقف تنخواه گوشی خدماتی کمیته چاپ وتوزیع نشریات درنظرگرفته شد. (19موافق)

17.خانم سارا از تهران کاندید نائب گرداننده انتخاب شدند.(13موافق،3مخالف،2ممتنع،یک نماینده از اتاق خارج شده بود)

18.خانم هستی از تهران کاندیدعلی البدل نماینده انتخاب شدند.(15موافق،3مخالف،1ممتنع)

19.مبلغ 5000000ریال برای تنخواه کمیته ناراتین در نظر گرفته شد.(19موافق)

20.مبلغ 1000000ریال برای تنخواه نائب گرداننده در نظر گرفته شد.(19موافق)

21.مبلغ 400000ریال برای سقف تنخواه گوشی خدماتی نائب گرداننده در نظر گرفته شد.(19موافق)

22.مبلغ 2000000ریال برای تنخواه علی البدل نماینده منطقه در نظر گرفته شد.(19موافق)

23.مبلغ 500000ریال سقف تنخواه گوشی خدماتی علی البدل نماینده منطقه در نظر گرفته شد.(19موافق)

24.خانم فاطمه از خراسان رضوی،خانم فریبا از اصفهان وخانم نرگس کمیته چاپ وتوزیع نشریات برای کارگروه در مورد دو قسمت شدن کمیته چاپ وتوزیع نشریات انتخاب شدند.(17موافق،2مخالف)

تعداد نمایندگان دارای حق رای 18نماینده میباشد.

25.جلسه بعدی کمیته نارانان وناراتین منطقه ایران در دومین جمعه 9و10اسفند ماه برگزارمیگردد. (13موافق،5مخالف)

 26.در اسفند ماه روز اول صبح کارگاه متمرکز وعصر ادامه بازبینی اساسنامه برگزار می شود.(18موافق)

پیشنهادات رد شده

 1. پیشنهاد استان مازندران:کمیته نشریات هر دوره پرینت بانکی را پیوست گزارشات دهند.(درتاریخ6/97)

 

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

 1. برگزاری کارگاه با موضوع اطلاع رسانی.(پیشنهاددهنده: کرمان- تائیدکننده : تهران)
 2. چاپ دعای آرامش(پیشنهاددهنده: گیلان- تائیدکننده: سمنان)
 3. درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.(پیشنهاددهنده: لرستان- تائیدکننده: مازندران)
 4. در پاسخ به سؤالات ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده است و از تجربه کدام استان استفاده شد.(پیشنهاددهنده: اصفهان- تائید کننده: کرمان)
 5. همایش سراسری(پیشنهاد دهنده: سمنان- تائیدکننده: کرمان)
 6. تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال(پیشنهاددهنده: سمنان- تائید کننده: گلستان)
 7. تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می­شود داده شود.(پیشنهاد دهنده: بوشهر- تائید کننده: کرمان)
 8. پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران(پیشنهاد دهنده : گیلان- تائید کننده: تهران)

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:

استان اصفهان:

1-پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطلاع­رسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگه­ها جهت پیام­رسانی گروه­ها برای مکانها. هدف: جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروه­ها در سطح جامعه و اینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند می­باشد.

استان تهران:

 1. جلسات منطقه سومین جمعه ماه های زوج برگزار شود تا با جلسات استانها تداخل نداشته باشد و زمان بیشتری برای رای­گیرها باشد.
 2. لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سؤالات و مشکلات گروه­ها واستانها اختصاص دهید الان چند دوره است که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخ­ها به بعد گزارشات بار مفید ندارند.

استان کرمان:

 1. برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطلاع رسانی نارانان.
 2. در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.
 3. اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.
 4. در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 4و8توسط نشریات.
 5. همکاری از استان­ها باهم فکری با آنها در فاصله 2ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .

استان گلستان:

1-پیشنهاداتی که در شورا ی منطقه مطرح می­شود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.

استان خوزستان:

تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا کنند.

پیشنهادات معوقه

تنظیم قسمتهای از اساسنامه که شامل موارد زیر میباشد.

1.قسمت وظایف بازرسان

2.بند دو توضیحات در مورد دو روزه شدن کمیته خدماتی منطقه

3.بند 18توضیحات برگزاری جلسه غیر علنی توسط گرداننده

4.تنظیم اساسنامه ناظر ناراتین

5.تنظیم اساسنامه هیات نظارت

 

توجه:

نمایندگان عزیز پیشنهاداتی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف می­شود و در صورت جلسه قید نمی­گردد.

اطلاعیه ها

1.لطفا استان های محترم نظر خود را در جلسه اسفند ماه توسط نماینده خود به منطقه اعلام فرمائید:

اگر خدمات جهانی بندهای قرار داد نشریات را تغییر ندهند وبه همین گونه که هست بماند و نظرات منطقه ایران رادر نظر نگیرند .آیا تحت هر شرایطی منطقه ایران قرار داد را امضاءکند؟ یا اینکه بدون امضای قرار داد جدید بر اساس همان قرار داد قبلی اقدام به چاپ نشریات کنیم.

دو بند قرار داد نشریات

بند 4 : دو نسخه از ترجمه نشریات مصوب را بلا فاصله پس از چاپ به شما ارسال خواهیم کرد وفایل دیجیتال آنها را به انجمن (دفتر)گروه خانواده نارانان می فرستیم انجمن پس از دریافت  فایلها،اجازه چاپ را خواهد داد و نشریات باید به قیمت مناسب فروخته شود.

بند13: ما با کمیته های ترجمه که در سایر نواحی یا مناطق ایران تشکیل شود،یک کمیته مشترک ترجمه تشکیل خواهیم کرد که وظایف  کمیته مشخص خواهد شد تا چگونگی انجام مراحل تصویب ترجمه در آن لحاظ شود.

2.نظر به مشکلات مطرح شده از سوی گروه ها واینکه طبق مفهوم یک ساختار به وجود میاید تا باعث توسعه وتامین خدمات به گروه باشد ،بنابراین یکی از وظایف کمیته خدماتی منطقه ایران رسیدگی به مشکلات گروه ها وحل چالش های گروه هاست . متاسفانه به دلیل نبود وقت کافی ویک روزه بودن جلسه منطقه وهمچنین تعداد خدمتگزارانی که بایستی گزارش ارائه بدهند (6مسئول اداری و5کمیته فرعی ،هیات نظارت و…..) منطقه قادر به رفع این نیاز مهم گروه ها نیست .لذا جهت رفع این مشکل از تمام نمایندگان محترم استانها تقاضا میشود تا در جلسه اسفند ماه راه حل مناسبی جهت رفع این مشکل ارائه دهندتا خدمتگزاران منطقه بتوانند به بهترین نحو ممکن نیاز گرو ه ها را برطف نمایند.کمیته خدماتی منطقه در جهت رفع این مشکل  راه حل هایی را پیشنهاد میکندکه امید است شما نمایندگان عزیز هم در راستای کمک به ما پیشنهاداتی را در جلسه اسفند مطرح نمایید تا با اتحاد وهمدلی به بهترین وجدان گروهی دست یابیم.

1.جلسات منطقه فصلی یک بار به صورت دو روزه برگزار گردد تا به تمامی کارها رسیدگی شود.

2.جلسات منطقه هر دو ماه یک بار به صورت دو روزه برگزار گردد.

3.جلسات منطقه هر ماه به صورت یک روزه برگزار گردد.

3.آقا میلاد عضوءهیت مدیره انصراف خود را اعلام کردند.

*لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاء یکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته باشند.*

فراخوان ها:

          1-مسئول کمیته اطلاع­رسانی                         2-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت            3-مسئول کمیته خبرنامه          4-مسئول کمیته تدارکات           5-مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات

6- هیات مدیره1 نفر با مدارک :  پزشک ، روانشناسی آسیب های اجتماعی ،  مددکار اجتماعی و  حسابداری

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

 

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه 9و10/12/97 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

 

شماره حساب جدیدخزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

 

شماره حساب جدید نشریات کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره888412038

به نام های نرگس اتراچالی ، حسین احمدی زاده ، ساراکارگر حیدری

 

(اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار اساسنامه

20/10/97

شماره خدماتی جلسه منطقه

21/10/97

گرداننده 9-17:30 09196217736 9-17
نایب گرداننده 09196217739
مدیر عامل 9:08-17:30 9-17
منشی 9-17:30 09196217734 9-17
نماینده 9 –:30 17 09196217738 9-17
علی البدل نماینده
خزانه دار 9- 17:30 09196217740  9-17
کمیته آدرس ووبسایت 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 9-17:30 9-17
کمیته ترجمه 9 -17:30 09198987545  9-17
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 9-17:30 09197319605 9-17
کمیته ناراتین 9:08-17:30 09915385447 9:27-17
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 9-17:30 09196217735 9-17
بازرس
علی البدل بازرس 9:20-17:30 9:50-17

جدول حضور وغیاب جلسات هماهنگی خدمتگزاران

تاریخ 19/08/97 28/09/97          15/10/97    
گرداننده 21-23 20:30-22:40 18-18:47
نائب گرداننده
منشی 21-23 20:30-22:40 18-18:47
نماینده 21-23 20:43-22:40 18-18:47
علی البدل نماینده
مدیرعامل 12:10-23 20:30-22:40 18-18:47
کمیته ترجمه 21-23 20:30-22:40 18-18:47
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 21-23 20:40-21:30 غ
کمیته کارگاه 21:15-22:30 20:35-22:40 18-18:47
کمیته ناراتین غ 20:42-22:40 18-18:47
کمیته خبرنامه
کمیته اطلاع رسانی
کمیته آدرس و وب سایت
کمیته گرد آوری وطراحی نشریات
خزانه دار غ 20:30-22:40 18-18:47
تدارکات 21-23 20:30-22:40 18-18:30
بازرس
علی البدل بازرس

اطلاعات نمایندگان :   20و/21/10/97

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
ورود-خروج ورود-خروج
آذربایجان شرقی غ غ 09147799003

09144084630

آذربایجان غربی 9-17:30و9-17 09143880129
اردبیل غ غ 09144541123

09371396989

اصفهان 9-17:30و9-17 09162926131

 

البرز غ و9-17 غ و9-17 09307990367

09102678927

بوشهر 9-17:30و9-17 09173702078
تهران 9:20-17:30و9-17 11:10-17و9:13-17 09194446075
چهارمحال بختیاری 9-17:30و9-17 09162196206
خراسان شمالی 9-17:30و9-17 09334453591
خراسان جنوبی 9-17:30و9-14 غ 09156636467

091516636371

خوزستان 10:15-17:30و9-17 09169908247
زنجان 9:10-17:30و9-17 09198844998
سمنان 9:10-17:30و9-17 9:10-17:30و9-17 09122316473

09192328257

سیستان وبلوچستان غ غ 09157221952

09151901385

قزوین غ  14-17و غ 09379433915
قم  غ و9:27-17 غ  و9:25-17 09192672071

09369124185

کرمان غ 9:45-17:30و9-17 09131978362

09138421901

کرمانشاه 9-17:30و9-17 09180563720
کیش غ و9:17 09169333799
کردستان غ 09187831009
گلستان 9-17:30و9-17 9-17:30و9-17 09111805241

09112702957

گیلان 9-17:30 و9:14-17 09111854873
لرستان غ 09160181296
مرکزی 9-17:30و9:14-17 09012512932
مازندران 9-17:30و9-17 9:15-17:30و9-17 09114153835

09118218865

همدان 9-17:10و9-17 9-17:30و9-17 09183504168

09183501241

یزد 9-17:30و9-17 09149692171

 

                                    ((جدول شروع واتمام پستهای خدماتی نارانان وناراتین ایران))

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 6/96 6/98 1 نایب گرداننده 10/97 10/99 1
منشی 12/96 12/98 1 تدارکات
خزانه دار 4/96 4/98 1 نماینده منطقه 8/96 8/98 1
کمیته ترجمه 8/96 8/98 1 کمیته چاپ وتوزیع نشریات 4/96 4/98 1
کمیته کارگاه 6/96 6/98 1 کمیته ناراتین 6/97 6/99 1
مدیرعامل 6/97 6/99 1 علی البدل نماینده 10/97 10/99 1
کمیته خبرنامه کمیته آدرس و وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی  منطقه ایران:

آدرس وب سایت:                                                                                                               www.khmir.ir        

سامانه پیامکی:            500010003050912                                                                    تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران:                                https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات:                                                                         https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد:                                                                                 https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقه                                                  iranrs@yahoo.com

آدرس وب سایت نارانان ایران                                                                                                   www.khmir.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانان                                                                        www.nar- anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس                                                        naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                                                                 nashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی خبرنامه                                                           payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی                                                                 etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                                                               narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران                                      nsoiransc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                                                               nar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                                                                       translate-nar@yahoo.com

 

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل) شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟